Wednesday, December 14, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2851-2875)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2851. 이윽고     |  () [이윽꼬] không lâu sau (부사) = after a while, not long after
2852. 장식     | 裝飾·粧飾 (trang·sức) trang·trí (명사) = decoration
2853. 전개하다     | 展開-- (triển·khai--) [전ː개하다] triển·khai, mở·rộng, trải ra (동사) = (군사) deploy; unfold, spread out
2854. 전날     | 前- (tiền-) ngày trước, hôm trước (명사) = the day before, the previous day
2855. 전반적     | 全般的 (toàn bàn đích) nhìn chung (관형사·명사) = overall, general
2856. 척하다     |  () [처카다] giả·vờ làm gì (보조동사) = pretend (to do)
2857. 풍습     | 風習 (phong tập) phong·tục và tập·quán (명사) = custom
2858. 한가운데     |  () chính giữa (명사) = the (very) middle, center
2859. 한정되다     | 限定-- (hạn·định--) [한ː정되다/한ː정뒈다] được hạn·định (동사) = to be limited
2860. 해내다     |  () [해ː내다] hoàn·tất (동사) = accomplish, achieve
2861. 흉내     |  () bắt·chước (명사) = imitation
2862. 감옥     | 監獄 (giam ngục) nhà tù (명사) = prison
2863. 갚다     |  () trả (동사) = (돈을) repay, pay back
2864. 건전하다     |  健全--(kiện·toàn--) khỏe·mạnh (형용사) = healthy
2865. 결혼식     | 結婚式 (kết·hôn·thức) lễ·kết·hôn, lễ cưới (명사) = wedding (ceremony)
2866. 계산기     | 計算器/計算機 (kế·toán·khí/kế·toán·cơ) [계ː산기/게ː산기] máy·tính tay (명사) = calculator
2867. 광장     | 廣場 (quảng·trường) quảng·trường (명사) = square, plaza
2868. 그렇지     |  () [그러치] đúng vậy (감탄사) = (긍정의) yes (it is)
2869. 깨다     |  () đánh vỡ, đập bể (동사) = (단단한 물체를) break
2870.      |  () chặt/chắc, đầy ních (부사) = (세게, 단단히) tightly, full
2871. 끼우다     |  () đặt/nhét vào (khe, lỗ) (동사) = (틈·구멍 등에) put (in), insert (in/into/between)
2872. 노래하다     |  () hát (동사) = to sing
2873. 다듬다     |  () cắt (tóc, móng tay), rỉa (lông) (동사) = (머리·손톱·수염 등을); (손톱·머리 등을) trim; (새가 깃털을) plume
2874. 다름없다     |  () [다르멉따] không khác (형용사) = not different
2875. 당당하다     | 堂堂--(đường·đường--) oai·vệ, nghiêm·túc/đứng·đắn (형용사) = having commanding figure; dignified

Các ví·dụ với mỗi từ

2851. 이윽고     |  () [이윽꼬] không lâu sau (부사) = after a while, not long after
얼마 있다가. 또는 얼마쯤 시간이 흐른 뒤에
a) 이윽고 밤이 되었다 = Không lâu sau đêm đã buông xuống. = The night came at last.
b) 먹구름으로 하늘이 어두워지더니 이윽고 비가 내리기 시작했다. = Bầu·trời tối sầm bởi những đám mây đen, không lâu sau mưa bắt đầu trút xuống. = The sky became darkened with black clouds, and not long after, it started to rain.
Từ đồng nghĩa: 드디어, 마침내

2852. 장식     | 裝飾·粧飾 (trang·sức) trang·trí (명사) = decoration
실내장식을 하다 = trang·trí nội·thất = decorate the interior
방을 풍선으로 장식하다  = trang·trí căn phòng bằng bóng·bay = decorate[adorn; deck] a room with balloons
Từ đồng nghĩa:

2853. 전개하다     | 展開-- (triển·khai--) [전ː개하다] triển·khai, mở·rộng, trải ra (동사) = (군사) deploy; unfold, spread out 
Từ đồng nghĩa:

2854. 전날     | 前- (tiền-) ngày trước, hôm trước (명사) = the day before, the previous day
나는 출발하기 전날 밤에 짐을 꾸렸다. = Tôi đã đóng gói hành·lí vào đêm hôm trước ngày khởi·hành. = I did my packing the night before I left.
Từ đồng nghĩa:

2855. 전반적     | 全般的 (toàn bàn đích) nhìn chung (관형사·명사) = overall, general
대회는 전반적으로 성공적이었다. = Đại·hội nhìn chung đã thành·công. = On the whole, the tournament was successful.
Từ đồng nghĩa:

2856. 척하다     |  () [처카다] giả·vờ làm gì (보조동사) = pretend (to do)
죽은 척하다 = giả·vờ đã chết = play dead
고통이 없는척 하다 = giả·vờ không đau =  Pretend that there is no pain
Từ đồng nghĩa: 체하다

2857. 풍습     | 風習 (phong tập) phong·tục và tập·quán (명사) = custom
나라의 생활 풍습은 우리와 많이 다르다. = Nước ấy có phong·tục tập·quán sinh·hoạt khác nước ta nhiều. = The country's customs and manners are very different from ours.
Từ đồng nghĩa:

2858. 한가운데     |  () chính giữa (명사) = the (very) middle, center
한가운데에 있는 의자 = Cái ghế ở chính giữa phòng = a chair right in the middle of a room
Từ đồng nghĩa: 한복판

2859. 한정되다     | 限定-- (hạn·định--) [한ː정되다/한ː정뒈다] được hạn·định (동사) = to be limited
이런 분야의 책은 읽은 사람이 전공자에 한정된다.
우리가 걱정하는 것은 문제에만 한정되는 아니다.
이곳에서 나는 자원은 석탄으로 한정된다.
Từ đồng nghĩa:

2860. 해내다     |  () [해ː내다] hoàn·tất (동사) = accomplish, achieve
맡은 일을 끝까지 해내다 = hoàn·tất công·việc được giao = accomplish[complete] one's given task
그는 한번 마음먹은 일은 반드시 해내고야 만다. = Một khi mà anh ấy đã quyết·định làm việc gì thì sẽ bằng mọi cách hoàn·tất việc đó. = Once he decides to do something, he somehow gets it done[manages to finish it].
Từ đồng nghĩa: 감당하다, 승리하다, 처리하다

2861. 흉내     |  () bắt·chước (명사) = imitation
원숭이 흉내를 내다 = bắt·chước khỉ = imitate a monkey
남의 목소리를 흉내 내다 = bắt·chước giọng·nói của người khác = mimic sb's voice
Từ đồng nghĩa: 답습, 모방, 시늉

2862. 감옥     | 監獄 (giam ngục) nhà tù (명사) = prison
감옥에 가다 = đi tù = go to jail
감옥에 넣다 = bỏ ai vào tù = put sb in prison
감옥에서 나오다 = ra tù = come out of prison
Từ đồng nghĩa:

2863. 갚다     |  () trả (동사) = (돈을) repay, pay back
빚을 갚다 = trả nợ = repay one's debt
은혜를 갚다 = trả ơn = repay one's kindness
Từ đồng nghĩa:

2864. 건전하다     |  健全-- (kiện·toàn--) khỏe·mạnh (형용사) = healthy
그는 몸과 마음이 건전하다. = Cơ·thể và tâm·hồn anh ấy đều khỏe·mạnh. = He is of sound body and mind.
나는 그가 건전한 정신을 가진 사람이라고 생각한다. = Tôi nghĩ rằng anh ấy là người có tinh·thần mạnh·mẽ. = I think he is a man of sound mind.
Từ đồng nghĩa:

2865. 결혼식     | 結婚式 (kết·hôn·thức) lễ·kết·hôn, lễ cưới (명사) = wedding (ceremony)
결혼식을 거행하다 = cử·hành hôn·lễ = celebrate[have] a wedding
Từ đồng nghĩa:

2866. 계산기     | 計算器/計算機 (kế·toán·khí/kế·toán·cơ) [계ː산기/게ː산기] máy·tính tay (명사) = calculator
전자계산기 사용 = sử·dụng máy·tính điện·tử bỏ túi = electronic data processing
Từ đồng nghĩa:

2867. 광장     | 廣場 (quảng·trường) quảng·trường (명사) = square, plaza
시청 광장에서 음악회가 열리고 있다. = Quảng·trường phía trước tòa Thị·chính đang tổ·chức đại·nhạc·hội. = A concert is taking place in the City Hall square.
Từ đồng nghĩa:

2868. 그렇지     |  () [그러치] đúng vậy (감탄사) = (긍정의) yes (it is)
그렇지, 그렇게 해야지. = Đúng vậy, phải làm như vậy. = Yes, that's it.
농담이지, 그렇지? = Là lời nói đùa, có phải vậy không?  = You are kidding, aren't you?
Từ đồng nghĩa:

2869. 깨다     |  () đánh vỡ, đập bể (동사) = (단단한 물체를) break
접시를 깨다 = đánh vỡ cái đĩa = break a dish (into pieces)
유리창을 깨다 = đập bể kính cửa sổ = break[smash] a window
Từ đồng nghĩa:

2870.      |  () chặt/chắc, đầy ních (부사) = (세게, 단단히) tightly, full
잡아! = giữ chặt/nắm chắc = Hold on tight!
구두는 너무 낀다. = Đôi giày da này quá chật. = These shoes are too tight.
호텔은 예약이 찼다. = Khách·sạn đó đã kín đặt·chỗ. = The hotel is fully booked.
방에는 사람들로 있었다. = Người đứng chật ních đầy phòng. = The room was full of[filled with] people.
Từ đồng nghĩa:

2871. 끼우다     |  () đặt/nhét vào (khe, lỗ) (동사) = (틈·구멍 등에) put (in), insert (in/into/between)
사진을 액자에 끼우다 = đặt bức ảnh vào khung = put a picture in the frame
창틀에 유리를 끼우다 = đặt tấm kính vào khe cửa sổ = glaze[glass] a window
전구를 끼우다 = lắp/vặn bóng đèn vào = screw a bulb in
Từ đồng nghĩa:

2872. 노래하다     |  () hát (동사) = to sing
높은 소리로 노래하다  = hát bằng giọng cao = sing with a high voice
Từ đồng nghĩa:

2873. 다듬다     |  () cắt (tóc, móng tay), rỉa (lông) (동사) = (머리·손톱·수염 등을); (손톱·머리 등을) trim; (새가 깃털을) plume
머리를 다듬다 = cắt tóc = trim one's hair
손톱을 다듬다 = cắt móng tay = trim one's nails
새가 깃털을 다듬고 있다  = Chim đang rỉa lông. = A bird is pluming itself.
Từ đồng nghĩa:

2874. 다름없다     |  () [다르멉따] không khác (형용사) = not different
그는 거지나 다름없다. = Anh ấy không khác kẻ ăn xin. = He is no better than a beggar.
Từ đồng nghĩa: 동일하다, 틀림없다, 같다

2875. 당당하다     | 堂堂· (đường·đường) oai·vệ, nghiêm·túc/đứng·đắn (형용사) = having commanding figure; dignified
그는 체격이 당당하다 = Ông ấy có vóc·dáng trông rất oai·vệ. = He is very well·built/He has an imposing figure. (체격 體格(thể·cách) vóc dáng = build, frame, physique)
그녀는 당당해 보인다. = Lúc nào cô ấy trông cũng nghiêm·túc/đứng·đắn. = She always looks confident.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục