Wednesday, April 19, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3226-3250)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3226. 하숙집     | 下宿· (hạ·túc·) hasuk (nhà thuê trọ, trong đó người thuê có một phòng riêng chung nhà với chủ nhà và được phục vụ bữa ăn, người thuê phải trả một khoản tiền thuê phòng và tiền ăn nhất·định theo từng tháng) (명사) = hasuk
3227. 학급     | 學級 (học·cấp) [학끕] lớp (lớp học) (명사) = class
3228. 해군     | 海軍 (hải·quân) hải·quân (명사) = navy
3229. 효율적     | 效率的 (hiệu·suất·đích) [có] hiệu·quả (관형사·명사) = efficient, effective
3230. 가슴속     |  () trong tim (명사) = inside one's heart
3231.      |  () độ mặn của thức·ăn (명사) = (음식물의 정도) salty degree
3232. 간판     | 看板 (khán·bản) biển·hiệu quảng·cáo của cửa·hàng (명사) = (상점의) sign
3233. 건드리다     |  () đụng·chạm, huých (동사) = (신체·사물 등을) touch; ( 하고) jog, nudge
3234. 관리하다     | 管理· (quản·lí) quản·lí (동사) = manage, supervise
3235. 괴로움     |  () sự đau·khổ (명사) = pain, suffering
3236. 근거하다     | 根據· (căn·cứ·) căn·cứ [vào, trên], dựa trên (동사) = be based on
3237. 금액     | 金額 (kim·ngạch) tổng số tiền (명사) = sum[amount] (of money)  
3238. 다행히     | 多幸· (đa·hạnh·) may·mắn (부사) = fortunately, luckily
3239. 달래다     |  () dỗ·dành, làm dịu (동사) = (기분을) soothe, calm (down), comfort
3240. 동아리     |  () câu·lạc·bộ, nhóm (명사) = club, society, group
3241. 따라오다     |  () theo, đi theo (동사) = (사람·동물 등의 뒤를) follow; (동행하다) come with
3242. 말리다     |  () dừng (동사) = (만류하다) stop (sb from doing)
3243.      |  () tâm (dạng rút gọn của 마음) (명사) = heart
3244. 먹다     |  () bổ·trợ động·từ để nhấn·mạnh phần phía trước (보조동사) = auxiliary verb to stress the preceding part
3245. 명절     | 名節 (danh·tiết) ngày lễ (명사) = (national) holiday
3246. 못하다     |  () [모ː타다] tệ (형용사) = (잘하지 못하다) be bad
3247. 바이올린     |  () violin (명사) = violin
3248. 밝혀내다     |  () [발켜내다] khám·phá ra, khai·quật, phát lộ (동사) = unearth
3249. 부서지다     |  () vỡ (동사) = (깨지다) break, be broken
3250. 비행     | 飛行 (phi·hành) bay (명사) = flight, flying

Các ví·dụ với mỗi từ

3226. 하숙집     | 下宿· (hạ·túc·) hasuk (nhà thuê trọ, trong đó người thuê có một phòng riêng chung nhà với chủ nhà và được phục vụ bữa ăn, người thuê phải trả một khoản tiền thuê phòng và tiền ăn nhất định theo từng tháng) (명사) = hasuk
우리 하숙집 아주머니는 음식 솜씨가 좋다.
내가 구한 하숙집은 푸줏간 안채였다.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3227. 학급     | 學級 (học·cấp) [학끕] lớp (lớp học) (명사) = class
학급대표로 선출되다 = được chọn làm đại·diện của lớp = be elected class representative
학생들을 학급으로 나누다 = chia học·sinh thành hai lớp = divide students into two classes
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 학반
Từ trái nghĩa:

3228. 해군     | 海軍 (hải·quân) hải·quân (명사) = navy
해군에 입대하다 = gia·nhập hải·quân = join the navy
그는 해군 대령이다 = Anh ấy là captain (đại úy) hải·quân. = He is a captain in the navy.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3229. 효율적     | 效率的 (hiệu·suất·đích) [có] hiệu·quả (관형사·명사) = efficient, effective
(Việt) = suất <> (Hàn)
자원을 효율적으로 이용하다 = sử·dụng tài·nguyên một cách hiệu·quả = make effective use of resources
조직을 효율적으로 운영하다 = điều·hành tổ·chức một cách hiệu·quả = efficiently[effectively] manage an organization
그는 일을 아주 효율적으로 한다. = Anh ấy làm việc rất có hiệu·quả/hiệu·suất/năng·suất. = He does his job very effectively.

Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3230. 가슴속     |  () trong tim (명사) = inside one's heart
가슴속에 있는 생각을 털어놓다 = mở lòng mình = open one´s mind[heart] (털어놓다  = confess, disclose = thú·nhận, tiết·lộ)
그녀는 그것을 가슴속 깊이 간직했다. = Cô ấy giữ chặt điều ấy sâu trong tim mình. = She kept it[locked it up] in her heart. (간직하다 = (물건을) keep; (소중히) treasure = giữ)
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3231.      |  () độ mặn của thức·ăn (명사) = (음식물의 정도) salty degree
1. 음식물에 짠맛을 내는 물질. 소금, 간장, 된장 따위를 통틀어 이른다.
Các chất cho độ mặn vào thức ăn như muối, tương 간장, 된장
간을 넣다 = cho muối vào
간을 치다
아내는 새우젓으로 간을 계란찜을 만들었다. (새우젓 = món tôm muối mặn, 계란찜 = món trứng hấp)

2. 음식물의 정도 = mức·độ mặn của đồ ăn
[비슷한 ] 염담3(鹽膽: diêm đảm).
간을 보다 = nếm thử mặn nhạt = taste sth (to see whether it is properly seasoned)
간이 맞다 = mặn vừa ăn = be well seasoned
간을 맞추다 = điều·chỉnh độ mặn = season[salt] to suit one's taste
소금으로 간을 하다 = nêm muối = season with salt
국이 간이 맞네요. = Canh mặn vừa ăn. = The soup tastes just right.
국이 간이 맞지 않았다. = Độ mặn của canh không hợp với khẩu·vị. = The soup was not seasoned to suit my taste.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 소금기
Từ trái nghĩa:

3232. 간판     | 看板 (khán·bản) biển·hiệu quảng·cáo của cửa·hàng (명사) = (상점의) sign
간판을 달다[걸다] = treo biển·hiệu quảng·cáo = put up[hang out] a sign
간판을 내리다 (폐업하다)  = hạ biển·hiệu, đóng cửa·hàng, dẹp tiệm = close[shut] down one's store
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3233. 건드리다     |  () đụng·chạm, huých (동사) = (신체·사물 등을) touch; ( 하고) jog, nudge
건드리지 마라! = đừng đụng vào = Don't touch it! 
그녀는 팔꿈치를 건드렸다. = Cô ấy đã chạm vào cùi chỏ của tôi. = She jogged[nudged] my elbow.
그는 경찰 조사를 위해 현장을 건드리지 않았다. = Anh ấy đã không đụng chạm vào hiện·trường để cho cảnh·sát điều·tra. = He left the scene untouched for the police investigation.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3234. 관리하다     | 管理· (quản·lí) quản·lí (동사) = manage, supervise
부하 직원을 관리하다 = quản·lí nhân·viên cấp dưới = manage staff
공원은 시에서 관리하고 있다. = Thành·phố đang quản·lí công·viên đó. = The park is managed by the city.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3235. 괴로움     |  () sự đau·khổ (명사) = pain, suffering
삶의 괴로움 = đau·khổ trong cuộc·sống = the troubles of life
술로 괴로움을 달래다 = làm dịu đau·đớn bằng rượu = drown one's pain in alcohol
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 고통
Từ trái nghĩa:

3236. 근거하다     | 根據· (căn·cứ·) căn·cứ [vào, trên], dựa trên (동사) = be based on
소설은 사실에 근거하고 있다. = Tiểu·thuyết này dựa vào sự·thật. = This novel is based on a true story.
법에 근거하다 = căn·cứ vào luật
사실에 근거하다 = căn·cứ vào sự·thật
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3237. 금액     | 金額 (kim·ngạch) tổng số tiền (명사) = sum[amount] (of money)   
(Việt) = kim  <> (Hàn)
금액을 확인해 보시겠어요? = Bạn có thể kiểm·tra/xác·nhận tổng số tiền được không? = Will you check the amount?
저희에게 지불하셔야 금액은 600달러입니다. = Tổng số tiền bạn phải trả cho chúng·tôi là 600 đô·la. = The amount due[you owe us] is 600 dollars.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 액수
Từ trái nghĩa:

3238. 다행히     | 多幸· (đa·hạnh·) may·mắn (부사) = fortunately, luckily
다행히 비가 그쳤다. = May·mắn là trời đã tạnh mưa. = Luckily, it stopped raining.
다행히 다친 사람은 없었다. = May không ai bị thương. = Fortunately no one was injured.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3239. 달래다     |  () dỗ·dành, làm dịu (동사) = (기분을) soothe, calm (down), comfort
우는 아기를 달래다 = dỗ đứa bé đang khóc = soothe[calm; comfort] a crying baby
그녀는 아이를 달래어 학교에 보냈다. = Cô ấy dỗ con đi học. = She coaxed her child into going to school.
그는 아내 잃은 슬픔을 술로 달랬다. = Ông ấy xoa dịu nỗi buồn mất vợ bằng rượu. = Since his wife's death, he has drowned his sorrows in alcohol.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3240. 동아리     |  () câu·lạc·bộ, nhóm (명사) = club, society, group
동아리에 가입하셨나요? = Bạn đã gia·nhập câu·lạc·bộ chưa? = Have you joined any clubs?
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3241. 따라오다     |  () theo, đi theo (동사) = (사람·동물 등의 뒤를) follow; (동행하다) come with
누가 뒤를 따라오고 있다. = Ai đó đang theo sau tôi. = I'm being followed.
따라오세요. = Hãy theo tôi. = Follow me, please.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 따라가다
Từ trái nghĩa:

3242. 말리다     |  () dừng (동사) = (만류하다) stop (sb from doing)
싸움을 말리다 = dừng trận đánh = stop[break up] a fight (between)
가고 싶다면 이상 말리지 않겠다. = Nếu anh thực·sự muốn đi, tôi sẽ không giữ thêm nữa. = I won't stop[keep] you any longer, if you really want to go.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3243.      |  () tâm (dạng rút gọn của 마음) (명사) = heart
이게 맘에 듭니다. = Tôi thích cái này. = I like this one.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3244. 먹다     |  () bổ·trợ động·từ để nhấn·mạnh phần phía trước (보조동사) = auxiliary verb to stress the preceding part
(일부 동사 뒤에서 ‘·어 먹다’ 구성으로 쓰여) 앞말이 뜻하는 행동을 강조하는 . 주로 행동이나 행동과 관련된 상황이 마음에 들지 않을 쓴다.
약속을 잊어 먹다
노예처럼 부려 먹다
종으로 부려 먹다
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3245. 명절     | 名節 (danh·tiết) ngày lễ (명사) = (national) holiday
명절을 쇠다 = tổ·chức ngày lễ = celebrate a holiday
이것은 미국에서 중요한 명절입니다. = Đây là ngày lễ quan·trọng ở Mỹ. = This is an important holiday in the United States.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3246. 못하다     |  () [모ː타다] tệ (형용사) = (잘하지 못하다) be bad
1.「…보다」 비교 대상에 미치지 아니하다.
음식 맛이 예전보다 못하다. = Thức·ăn không ngon bằng lúc trước.
건강이 젊은 시절만 못하다.
2 .
(‘못해도’ 꼴로 쓰여) 아무리 적게 잡아도 = dù cho bắt ít
잡은 고기가 못해도 마리는 되겠지. =
아무리 못해도 스무 명은 족히 넘을 것이다.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3247. 바이올린     |  () violin (명사) = violin
바이올린 솔로 = độc·tấu violin = a violin solo
바이올린을 켜다 = chơi đàn violin/kéo đàn violin = play the violin
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3248. 밝혀내다     |  () [발켜내다] khám·phá ra, khai·quật, phát lộ (동사) = unearth
「…을」 진리, 가치, 옳고 그름 따위를 판단하여 드러내다.

사건의 진상을 밝혀내다 = khám·phá ra chân·tướng vụ·việc
도대체 재판이라는 것이 있습니까. 명백한 사실을 밝혀내서 법대로 하자는 아닙니까.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3249. 부서지다     |  () vỡ (동사) = (깨지다) break, be broken
유리컵이 바닥에 떨어져서 산산이 부서졌다. = Ly thủy·tinh rơi xuống sàn và vỡ tan thành từng mảnh. = The glass fell to the floor and broke[smashed] into pieces.
사고로 무릎뼈가 부서졌다 = Xương đầu gối bị vỡ vì vụ tai·nạn. = My kneecap was smashed into pieces by the accident.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3250. 비행     | 飛行 (phi·hành) bay (명사) = flight, flying
공중으로 날아가거나 날아다님.
야간 비행 = bay đêm
저공 비행
새는 공중을 향해 수직 비행으로 날아오르기 시작하였다.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 비상
Từ trái nghĩa: