Monday, October 31, 2016

Ngữ pháp 까지

Cấu tạo: Gắn vào sau danh từ, phó từ, trợ từ bổ ngữ và vĩ tố.

Ý nghĩa: Diễn tả giới hạn về thời gian, không gian và sự thúc của hành động hoặc trạng thái.

1. Trường hợp chỉ thời gian,không gian để diễn tả giới hạn.
예 ) 5시 반까지 기다리겠습니다.
Tôi sẽ chờ đến 5 rưỡi.

부산까지 가는 길인데 같이 갑니다.
Tôi đang trên đường đến Busan đi cùng nhé.

2. Trường hợp diễn tả bổ sung trạng thái hoặc mức độ hiện tại.

예) 이제는 그분이 거짓말까지 합니다.
Bây giờ vị ấy nói dối nữa chứ.

까지 나를 의심하니?.
Đến bạn cũng nghi ngờ tôi nữa à?.

Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn.

Soạn giả: vip.pro.04