Monday, October 31, 2016

Cấu trúc 는/(으)ㄴ 감이 있다

Cấu tạo: Trường hợp động từ thì dùng "는" ở hiện tại, (으)ㄴở quá khứ, còn tính từ thì dùng "(으)ㄴ", không dùng thì tương lai. Cũng có thể dùng "없지 않다" thay cho "있다".

Ý nghĩa: "감" là danh từ diễn tả cảm giác, được dùng khi người nói có cùng suy nghĩ với mệnh đề trước mà không đoán định.

예) 우리가 알을 너무 서도르는감이 있다.
Có cảm giác như chúng ta làm việc quá vội.

좀 이른감이 있지만 지금 출발합시다.
Tuy có cảm giác hơi sớm nhưng bây giờ chúng ta xuất phát thôi.

Tư liệu tham khảo: "Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn"

Soạn giả: vip.pro.04

Source: diendanngonngu