Monday, October 31, 2016

Cách sử dụng câu mệnh lệnh trong tiếng Hàn

Cách sử dụng câu mệnh lệnh gồm những cách sau:
- Câu mệnh lệnh thông thường,
- Câu mệnh lệnh cho phép

+ Câu mệnh lệnh thông thường: 
Dùng vĩ tố kết thúc câu, " (으)십시오, 게, 아(어/여)라, 어(어/아)요, 지, ㅂ시 "

예)신청서는 내일까지 내십시오.
Hãy nộp đơn xin chậm nhất là ngày mai.

똑바로 가다가 네거리에서 좌회전 하세요.
Hãy đi thẳng rồi rẽ trái ở ngã tư.

+ Câu mệnh lệnh cho phép: 
Diễn đạt mệnh lệnh diễn đạt người nói cho phép theo ý của người nghe dùng: "렴, 려무나". Được dùng trong cách nói thường.
예) 할말이 있으면 직접 만나서 하렴.
Nếu có điều muốn nói thì hãy gặp trực tiếp mà nói.

+ Câu đề nghị: 
Là loại câu nói khuyến dụ hay khẩn cầu người nghe cùng làm với mình : "ㅂ시다, 십시다, 시지요".
예) 좀더 기다려 봅시다.
Chúng ta thử chờ thêm chút nữa.

오늘은 그만 마시고 얼어나세.
Hôm nay chúng ta uống chừng này thôi.

Tư liệu tham khảo: "Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn".
Soạn giả: vip.pro.04
Source: diendanngonngu