Tuesday, November 1, 2016

Động từ 달다

Phạm trù: 동작 동사 (Động từ ).

Cấu tạo: Khi được dùng như động từ phụ thuộc (의존동사) thì không hoàn chỉnh đồng thời chỉ được dùng hai dạng chia là ‘를/을 달다, 다오’.
Trường hợp ‘를/을 주십시오, 어(아/여) 주십시오’, trong câu dẫn sẽ chuyển thành ‘달라고 하다’khi diễn tả bản thân người nói ban đầu mong muốn điều gì.

Ví dụ:

물 한 잔 다오.
Cho xin một ly nước.

우리에게 자유를 달라!
Xin cho tự do đến với chúng con.

내 부탁을 들어 다오.
Hãy chấp thuận điều tôi nhờ.

미안하지만 문 좀 열어 다오.
Xin lỗi, mở cửa giúp tôi với.

아이들이 사 달라면 안 사 줄 수가 없다.
Nếu bọn trẻ đòi mua thì không thể mua được.

(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).