Thursday, November 24, 2016

Bộ·trưởng Nhạ nói ngọng những từ nào và tại·sao lại như vậy?

Tài·liệu khảo·sát: 
1. Lời chúc tết của giáo sư Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Xuân Quý Tỵ 2013


2. Trả lời chất vấn tại quốc hội của Bộ trưởng Bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ, ngày 16/11/2016Những từ có âm L bộ·trưởng phát·âm đúng:
lãnh·đạo, làm, luật, số·liệu, lớn, Lào·Cai

Ngọng L thành N:
Phát·âm của bộ·trưởng | Từ gốc
niên·kết                         | liên·kết
nà                                 | là
nớp                               | lớp
nuôn·nuôn                    | luôn·luôn
nại                                | lại
chất·nượng                   | chất·lượng
nọt vào                         | lọt vào

Ưu thành iu:
thành·tịu                       | thành·tựu
nghiên·kíu                     | nghiên·cứu
(tất cả các tiếng có vần ưu đều bị biến đổi thành vần iu)
R thành GI
giất                               | rất
đào·tạo gia                   | đào·tạo ra
nói giõ                          | nói rõ
(tất cả các tiếng có phụ·âm đầu r đều bị biến đổi thành phụ·âm gi)

S thành X
·bộ                             | sơ·bộ
xiết·chặt                        | siết·chặt
xinh·viên                       | sinh·viên
xức·khỏe                       | sức·khỏe
(tất cả các tiếng có phụ·âm đầu s đều bị biến đổi thành phụ·âm x)

Tr thành Ch
chường·học                  | trường·học
chình·bày                     | trình·bày
môi·chường                  | môi·trường
chách·nhiệm                | trách·nhiệm
quan·chọng                 |quan·trọng
hàng chăm                  | hàng trăm
(tất cả các tiếng có phụ·âm đầu tr đều bị biến đổi thành phụ·âm ch)

Nguyên·nhân: 
- Lỗi phát·âm sai phụ·âm đầu (R thành Gi/D, S thành X, Tr thành Ch), và sai vần (ưu thành iu) là lỗi phát·âm sai chung của phương·ngữ bắc·bộ
- Lỗi phát·âm sai phụ·âm đầu L thành N: 
Bộ·trưởng quê ở Hưng·Yên. Người dân Hưng·Yên thường nói ngọng hai âm này.
Nhưng tại·sao có từ bộ·trưởng phát·âm đúng như lãnh·đạo, làm, luật, số·liệu, lớn, Lào·Cai, nhưng cũng có những từ bộ·trưởng phát·âm sai như là, lớp, lại, luôn luôn?
Có thể do những từ như lãnh·đạo, làm, luật, số·liệu là những từ mà chuyên·môn bộ·trưởng hay dùng nên bộ·trưởng đã cố·gắng phát·âm cho chuẩn·xác? Những từ khác là những từ ít gặp hoặc là những từ thường gặp nhưng là những hư·từ, từ đệm nên bộ·trưởng không cố·gắng luyện·tập phát·âm cho đúng?

Câu hỏi:
1. Những người dân Hưng·Yên khác có phát·âm sai những từ đã liệt·kê không?
2. Bộ·trưởng có phải luôn·luôn phát·âm đúng những từ đã nêu không, và những từ phát·âm sai thì luôn·luôn phát·âm sai không, hay có sự bất·nhất lúc thế này lúc thế khác?
3. Bộ·trưởng từng học thạc·sĩ ở Anh và học sau tiến·sĩ ở Mỹ, vậy bộ·trưởng có nhầm·lẫn L/N khi phát·âm tiếng Anh không?

P/S:
Có một vị quan·chức tuy là người miền bắc nhưng phát·âm chuẩn, đó là ông Đinh·Thế·Huynh. Ông Huynh quê ở Nam·Định, cũng là một tỉnh miền bắc. Nhưng ông Huynh phát·âm chuẩn L/N, Tr/Ch, S/X. Ông Huynh là Thường·trực Ban Bí·thư, Nguyên Trưởng Ban Tuyên·giáo Trung·ương (có phải vì chức·vụ này phải quản·lí báo·chí hàng ngày nên ông Huynh đã cố·gắng phát·âm chuẩn?)
Clip ông Huynh phát·biểu (từ phút 4:05)

Update: Theo Wikipedia tiếng Việt, vùng hạ·lưu sông Hồng và ven biển (Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) có phân·biệt s/x, r/d/gi, tr/ch (cần dẫn nguồn)
Xem thêm:
Đài Pháp bàn chuyện người ở Hà Nội ngọng L,N

Luận án tiến sĩ kinh tế của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ lưu trữ ở Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Xem chi tiết ở link này.
Tên luận án: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa ở Malaixia
Nơi bảo vệ: Viện Kinh tế thế giới, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm bảo vệ: 1999
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. VS. Võ Đại Lược, PTS Đỗ Đức Định
Phản biện: PGS. TS. Nguyễn Bích Đạt, GS. PTS. Bùi Xuân Lưu, PGS.PTS. Đỗ Lộc Diệp
Số trang: 158
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Đầu tư nước ngoài, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Công nghiệp hóa, Malaixia
Tóm tắt: Làm rõ được bản chất các lý thuyết FDI và mối quan hệ giữa FDI với công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển. Khái quát các yếu tố quyết định sự hình thành và lưu chuyển động vốn FDI. Đánh giá tương đối có hệ thống về vai trò của FDI đối với công nghiệp.

Giọng đọc chuẩn tiếng Việt của Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương trên Đài tiếng nói Việt Nam.
Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sinh năm 1940 tại Ý Yên - Nam Định. Ông nổi tiếng với lời xướng trên đài tiếng nói Việt Nam “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước CHXHCNVN”.