Monday, November 25, 2013

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (1-25)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện. (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)
Tháng 12 năm 2004[1], Viện Nghiên·cứu Quốc·gia về tiếng Hàn·Quốc (National Institute of Korean Language, 국립국어원) đã công·bố danh·sách 6000 từ thường gặp nhất . Những từ này được sắp·xếp thứ·tự dựa theo tần·số xuất·hiện và độ phức·tạp (độ khó hiểu về nghĩa) nên bạn chỉ cần biết một số ít từ thì đã có thể hiểu được toàn·bộ văn·bản (trên 90%) và tất nhiên cả những cuộc nói chuyện hàng ngày của người Hàn. Cách học này thực·sự rất hiệu·quả. Công·trình nghiên·cứu toàn·diện này là công·sức của rất nhiều học·giả nổi·tiếng trong lĩnh·vực giáo·dục về tiếng Hàn. (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất, hầu như câu nào cũng có, rồi đến các từ khác tần số xuất·hiện sẽ giảm dần).[2]

Tiếng Hàn có tất cả khoảng 500'000 từ (tính cả 190'000 từ chuyên·môn kĩ·thuật, 70'000 từ Bắc Hàn (Triều Tiên), 20'000 thuật·ngữ tôn·giáo, và 12'000 từ cổ xưa) [10], nên nếu bạn học một cách thiếu khoa·học, bạ từ nào cũng học, thì bạn sẽ không thể nào mà nhớ hết và hiểu hết được lời người Hàn nói, hay đọc sách cũng không thể hiểu. Có những từ không bao giờ dùng đến tại sao bạn phải học? Trong khi có những từ bạn dùng thường xuyên thì bạn lại không biết. Bạn học tên các con vật như lạc đà, khủng long làm gì trong khi trong cuộc sống hầu như chẳng bao giờ bạn nhắc tới chúng? Vì thế bạn nên học có chọn·lọc có trọng·tâm. Biết 6000 từ này bạn có thể hiểu gần như mọi lời người Hàn nói, mọi câu trong sách báo của người Hàn.

Những từ bạn chưa biết rất hiếm gặp và bạn có thể dễ·dàng suy·đoán nghĩa theo văn·cảnh. Bạn cũng có thể tự suy·luận nghĩa của từ mới từ những từ mà bạn đã biết.

Dưới đây tôi sẽ cung·cấp cả gốc Hán và âm Hán Việt. Tại sao chúng ta lại phải học âm Hán Việt? Thứ nhất, vì 60% số từ vựng trong tiếng Hàn có gốc Hán! (Chỉ 35% từ vựng là từ thuần Hàn, 5% từ vựng còn lại là từ mượn, chủ yếu từ tiếng Anh và Pháp) [11] Thứ hai, vì nó giúp cho bạn học một mà biết mười!
Ví dụ: từ 학생 (hac xeng) là âm Hàn của chữ Hán 學生. Chữ Hán này có âm Việt là học·sinh, nghĩa là người đi học. Như vậy người Việt·Nam nói học thì người Hàn sẽ nói hac, người Việt nói sinh thì người Hàn  sẽ nói xeng. Lần sau bạn gặp chữ 학 nào khác không cần tra từ·điển bạn cũng có thể đoán được nghĩa của nó. Ví dụ: 학습 (học tập), 학비 (học phí), 과학 (khoa học), 문학 (văn học),.....
Chữ 생 cũng như vậy: 생활 (sinh hoạt), 생일 (sinh nhật), 생존 (sinh tồn), 희생 (hi sinh), 고생 (khổ sinh), ...

Những chữ Hán này vẫn đang được sử·dụng trên báo·chí và truyền·hình của người Hàn hiện·nay! (và cả lúc người Hàn viết tên riêng thì cũng luôn có Hán tự đi kèm, rồi ở các bia chùa·chiền, cung·điện, kể cả kí·túc xá đại·học cũng ghi chữ Hán). Ngoài ra, khi thi TOPIK 5 và 6 người ta cũng yêu·cầu bạn phải biết đọc mấy ngàn chữ Hán nên sẽ rất hữu·ích cho các bạn về sau.

Có một điều lợi nữa. Đó là, những chữ Hán dạng phồn·thể này là chữ mà người Nhật, người Hàn Quốc, và người Việt·Nam ta đã dùng mấy ngàn năm nay. Nên nếu bạn học biết được, thì bạn có thể biết luôn cả tiếng Nhật, và có thể hiểu được cả những kinh·nghiệm quý·báu mà cha ông ta đã ghi lại qua hàng nghìn năm qua.

Tất·nhiên học để nhớ được mặt chữ Hán không dễ. Nên bước đầu bạn chỉ cần ghi nhớ âm Hán Việt. Điều này không khó và sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi ghi nhớ từ và khi đoán nghĩa từ mới.

(Để nghe phát·âm các từ này các bạn có thể dùng website từ·điển tiếng Hàn của người Hàn·Quốc naver.com (phần 국어) hoặc google translate. Tất·nhiên bạn nên học cách đọc bảng chữ cái tiếng Hàn trước·tiên (xem ở đây).
*Ví·dụ nghe từ 작년 (năm ngoái) phát·âm thế nào thì bạn vào website http://krdic.naver.com và gõ từ 작년.


Bạn sẽ thấy hiện ra biểu·tượng hình cái tai nghe (loa), click vào sẽ phát ra tiếng cho bạn nghe, bên cạnh có chú·thích cách đọc là [장년] và cả từ gốc Hán (昨年 (tạc·niên). Đây là chữ Hán cổ (phồn·thể), thứ chữ Hán mà người Nhật, người Hàn Quốc, và người Việt Nam ta đã dùng mấy ngàn năm nay. Bạn có thể dùng từ·điển Hán Việt để tra nghĩa nếu gặp từ khó http://www.hanviet.org/ (chọn bôi đen 昨年 copy rồi dán vào website rồi enter sẽ hiện ra nghĩa, tạc·niên, bấm vào chữ tạc  sẽ ra nghĩa là " ngày hôm qua, 1 ngày trước, quá·khứ", niên  là năm)
Có một cách khác để nghe phát·âm không chỉ của từ mà cả câu đó là bạn vào http://translate.google.com/ gõ vào văn·bản tiếng Hàn rồi bấm click vào biểu·tượng hình cái loa  http://translate.google.com/#ko/vi/%EC%9E%91%EB%85%84 ).Nếu bạn biết tiếng Anh bạn có thể dùng từ·điển http://endic.naver.com để tra các ví·dụ cho mỗi từ.Đối với mỗi người bình·thường như tôi và bạn mỗi từ mất trung·bình 5 phút mới có thể ghi sâu vào não được. Học xong rồi lại quên, rồi lại học, rồi lại quên chừng 5-6 lần gì đó là sẽ nhớ mãi, nên bạn đừng quá vội·vàng, nôn·nóng. :). Theo như tác·giả sách "The word brain, Hướng·dẫn cách học ngoại·ngữ nhanh nhất" thì bạn nên học ôn từ·vựng như sau: nếu bạn bắt·đầu học từ mới lần đầu vào ngày 0, thì ôn lại từ đó vào các ngày 1, 3, 6, 10, 17 và 31.

Lưu ý: Dưới đây là danh·sách từ·vựng và các ví·dụ cùng bản·dịch. Tác·giả Nguyễn·Tiến·Hải giữ bản·quyền toàn·bộ nội·dung này theo pháp·luật. Mọi hành·vi sao·chép, phát·hành, chế·biến lại mà không có sự chấp·thuận của tác·giả Nguyễn·Tiến·Hải bằng văn·bản đều không được phép.

Từ·loại:

명사 (名詞: danh·từ) = noun;
동사 (動詞: động·từ) = verb;
의존명사 (依存名詞: y·tồn danh·từ): danh·từ phụ·thuộc = bound noun,dependent noun;
대명사 (代名詞: đại·danh·từ): đại·từ nhân·xưng = pronoun;
형용사 (形容詞: hình·dung·từ): tính·từ = adjective;
관형사 (冠形詞: quán·hình·từ) = determiner;
부사 (副詞: phụ·từ) = adverb
사동사 (使動詞: sử·động·từ) = causative verb (xem bài viết về sử động từ tiếng Hàn)
자동사 (自動詞: tự·động·từ) nội·động·từ = intransitive verb (xem bài viết về tự động từ tiếng Hàn)
타동사 (他動詞: tha·động·từ) ngoại·động·từ = transitive verb (xem bài viết về tha động từ tiếng Hàn )
피동사 (被動詞: bị·động·từ) động·từ bị·động = passive verb
능동사 (能動詞: năng·động·từ) modal verb (?)
조동사 (助動詞: trợ·động·từ) = auxiliary verb
Lưu ý: Mục từ từ 301 trở đi có tính phí, chi tiết xem ở  trang Hướng dẫn đặt mua.
(!) Words from 301 and their examples are not free, please see Guide for more details.

25 từ đầu·tiên (0001-0025)


1.     
| vật, việc, điều [의존명사] = a thing or an object
2.     
| làm [동사] = to do
3.     
| có [동사] = to have
4.     
 
| cách, phương·pháp [명사] = method
5.     
| tôi (thân·mật  반말) [대명사] = I
6.     
| không có [동사] = not have
7.     
| [안타] thân động·từ (V) 지 않다 [동사]
| = không, không làm V= to be not, do not V
8.     
사람
| người [명사] = (인간) person (people), human (being)
9.     
| chúng tôi, chúng ta [대명사] = we
10. 
 
| anh ấy [대명사] = he
11. 
아니
| không là [동사] = to be not
12. 
| thử [동사] = to try
13. 
| vật, việc (là dạng văn nói của )) [의존명사]
| a thing or an object
14. 
보다 
| xem [동사] = to see
15. 
| [갇따] giống [형용사]  = (동일하다, 동등하다) same, identical
16. 
| đưa cho, làm cho ai việc gì [동사]
| = to give, to help someone doing something
17. 
대하
| 對-(đối) đối mặt [동사] = to face
18. 
| đi [동사] = to go
19. 
| (niên) năm [명사] = year
20. 
| một (đứng trước một danh·từ), đơn lẻ [관형사] = one
21. 
| lời nói [명사] = speech, word, language
22. 
| việc (công·việc) [명사] = work
23. 
| này [관형사] = this
24. 
말하
| nói [동사] = to speak
25. 
위하
| 爲-(vi/vị) vì (ai, việc gì) [동사] =  To do for the sake of

Các ví·dụ với mỗi từ

1. 것             | vật, việc, điều [의존명사] = a thing or an object
좋아하는 으로 아무거나 골라요 =lấy bất·kì vật gì bạn thích =  Take any thing you like

2. 하다          | làm [동사] = to do
a) 내일 뭐 거니? = Ngày mai anh sẽ làm gì? = What are you doing tomorrow?
b) 밥을 하다 = làm (nấu) cơmmake[cook] rice
c) kết·hợp với các danh·từ gốc Hán để tạo·thành động·từ
생각 (ý·nghĩ, suy·nghĩ) => 생각하다 (động·từ) = nghĩ
운동 (sự vận·động) = 운동하다 (động·từ) vận·động, tập thể·dục = do exercise

3. 있다          | có [동사] = to have
a) 이 방에는 에어컨이 있다 = Phòng này máy·điều·hòa (không·khí) = This room has air conditioning.
b) 우리 학교에는 기숙사가 있다 = Trường tôi kí·túc·xá.Our school has a dormitory.

4. 수            | cách, phương·pháp [명사] = method
이 시계는 고칠 수가 없다 = Cái đồng-hồ này không có cách sửa. = This watch cannot be repaired.

5. 나            | tôi (thân·mật  반말) [대명사] = I
Khi nói·chuyện thân·mật giữa bạn bè với nhau hoặc nói với người nhỏ tuổi hơn thì dùng 나 để xưng tôi, tớ, tao,...
Khi nói·chuyện với người lớn tuổi hơn thì dùng 저 (tôi)
a) 예요 = Là tôi (đây) = It's me.
b) 그는 보다 키가 크다. = Anh ấy cao hơn tôi. = He is taller than me.

6. 없다          | không có [동사] = not have
a) 그는 지금 한국에 없다. = Anh ấy bây giờ không có ở Hàn-Quốc đâu.He is not in Korea right now.
b) 그 병에는 약도 없다 = Không có thuốc điều·trị bệnh đó. = There is not even a drug for the disease.

7. 않다       | [안타] thân động·từ (V) 지 않다 [동사]
그것은 좋지도 나쁘지도 않다 = It is neither good or not = Việc đó không (là) tốt cũng không xấu.

8. 사람          | người [명사] = (인간) person (people), human (being)
a) 이 일에는 세 사람이 필요하다 = Việc này cần 3 người. = This job requires three people.
b) 사람 살려! = Cứu người với! (Cứu tôi với) = Help (me)!
(살리다 = cứu sống= to save => 살려)

9. 우리          | chúng tôi, chúng ta [대명사] = we
a) 우리 집 = nhà (của) chúng-tôi = our home[house; place]
b) 우리 아버지[어머니] = cha tôi [mẹ tôi] = my father[mother]
(chú-ý: người Hàn dùng từ (của) chúng·tôi cho các thành·viên trong gia·đình, ví·dụ: người chồng sẽ không nói đây là "vợ tôi" (내 아내) mà nói là đây là "vợ chúng·tôi" (우리 아내)))

10.그            | anh ấy [대명사] = he
a) 그와 나는 친구 사이다. = Tôi và anh ấy là quan·hệ bạn·bè. = He and I are friends.
b) 에게 이 말을 전해 주시오 = Hãy chuyển giùm lời tôi cho anh ấy. = Please tell him what I said.

11. 아니다  | không là [동사] = to be not
그가 한 말은 사실 아니다 = Lời anh ấy nói không (phải)  sự thật.

12. 보다  | thử [동사] = to try
a) 코트를 입어 보다 = thử mặc áo khoác
b) 한 번 해보자 = Chúng ta hãy thử làm một lần đi! 
c) 이 모자를 써 보아라 = thử đội cái mũ này nào
d) 할테면 해보아라 = thử làm đi nếu (mày) muốn (dám làm) = Go ahead and try if you dare.
e) 소스를 맛보다 =  nếm thử vị nước sốt = taste the sauce

13. 거            | vật, việc (là dạng văn nói của 것) [의존명사] = a thing or an object
(의존명사) + 이다 (서술격 조사) = 거다
(의존명사) + (주격 조사) =
네 거 내 거 따지지 말자. = Đừng bận tâm cái nào của tao cái nào của mày.
그 책은 내 거다. = Sách đó là [vật] của tao.
지금 들고 있는 게 뭐냐? = Vật [bây·giờ] đang cầm là gì thế?
거 참 잘되었다 = Cái đó tốt đấy

14. 보다          | xem [동사] = to see
a) 보라 = Xem này! = Look!
b) 텔레비전에서 영화를 보다 = xem phim trên ti-vi = watch[see] a movie on TV.

15.같다          | [갇따] giống [형용사]  = (동일하다, 동등하다) same, identical
a) 이 두 문장은 의미가 같다  = Hai câu này ý-nghĩa giống nhau. = These two sentences have the same meaning.
b) 나는 형과 키가 같다 = Tôi cao giống (như) anh tôi.I'm as tall as my brother.

16.주다          | đưa cho, làm cho ai việc gì [동사] = to give, to help someone doing something
a) 일을 주다 = cho ai một công·việc = give sb a job
b) 시계를 선물로 주다 = tặng cho ai chiếc đồng·hồ để làm quà = give sb a watch as a present[gift] 
c) 이 반지는 할머니가 주신 것이다 = Chiếc nhẫn này là (thứ mà) bà tôi tặng cho tôi. = My grandmother gave me this ring.
d) 책 사 주다= mua sách giùm cho ai = buy  a book for 《a person》
e) 이 편지를 부쳐 주게. = Đi gửi giùm cho tôi bức thư này nhé. 
Go mail this letter for me.

17. 대하다       | 對-(đối) đối mặt [동사] = to face
a) 그와는 얼굴도 대하고 싶지 않다 = Tôi không muốn chạm mặt anh ta (nữa). = I don't even want to see his face.
b) 적을 대하다 =   đối địch = to confront/deal with enemy 
c) 나는 이런 작품을 처음 대한다 = Lần đầu·tiên tôi thấy (đối·mặt) với một tác·phẩm như thế này. = I have never seen[come across] such a work before.
Nghĩa khác: về
d) 이 문제에 대해 생각해 봅시다 = Hãy cùng nghĩ về vấn·đề này. = Let's think about this problem[issue].

18. 가다          | đi [동사] = to go
어디에 고 싶습니까? = Anh muốn đi đâu? = Where do you want to go?

19. 년            | 年 (niên) năm [명사] = year
a) 1에 한 번 = một năm một lần = once a year
b) 한글은 세종 28에 반포되었다 = Bộ chữ cái tiếng Hàn được công·bố vào năm thứ 28 của triều vua Sejong. = Hangul was promulgated in the 28th year of King Sejong's reign.

20. 한            | một (đứng trước một danh·từ), đơn lẻ [관형사] = one
a) 노래  곡 불러 주시겠어요? = Anh có thể hát cho chúng tôi nghe một bài được không? = Would you sing a song (for us)?
b) 그녀는 적어도  달에 책  권은 읽는다. = Cô ấy đọc ít nhất một cuốn sách trong một tháng. = She reads at least one book a month.

21. 말            | lời nói [명사] = speech, word, language
a) 말을 배우다 = học nói = learn to speak
b) 나는 그에게 을 높인다 = Lời tôi nói với anh ấy rất tôn kính. = I use respectful language to speak with him.

22. 일            | việc (công·việc) [명사] = work
이 많다 = việc nhiều = have a lot of work to do

23. 이            | này [관형사] = this
 책  = cuốn sách này = this book
 책은 내 것다 = Cuốn sách này là (đồ) của tôi. = This book is mine.

24. 말하다   | nói [동사] = to speak
다시 한 번 말해 줄래요? = Anh có thể nói lại một lần nữa không? = Could you say that again

25. 위하다 = 爲-(vi/vị) vì (ai, việc gì) [동사] =  To do for the sake of
a) 그의 성공을 위해 건배합시다 = Hãy cạn chén vì thành·công của anh ấy. = Let's drink to his success.
b) 이게 다 너를 위해서 그러는 것이다 = Việc này mày hết. = This is all for you.
c) 부모를 위하다 = cha·mẹ (chăm·lo cho cha mẹ) = take good care of one's parents


25 từ tiếp theo: 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (26-50)
6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:

[1] Wiktionary, Danh·sách 5800 từ, 부록:자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

[2] Topik Guide, 6000 Most Common Korean Words

[3] Từ·điển Daum http://dic.daum.net

[4] Từ·điển Naver http://endic.naver.com

[5] Sách ”The Word brain”, Hướng·dẫn cách tự học ngoại·ngữ nhanh nhất, tác·giả Bernd Sebastian Kamps. Link download PDF file  https://dl.dropboxusercontent.com/u/83440566/THE%20WORD%20BRAIN%20-%20HƯỚNG%20DẪN%20HỌC%20NGOẠI%20NGỮ%20NHANH%20NHẤT.pdf

[6] Từ·điển Hán-Việt trích·dẫn http://www.hanviet.org/

[7] Tra·từ trực·tuyến http://tratu.vn/

[8] Từ·điển Naver tiếng Việt http://vndic.naver.com/?sLn=vn

[9] Phương·pháp học ngoại·ngữ siêu·tốc của người Do·Thái, cách ghi·nhớ từ và thuật·ngữ nhanh·chóng

[10] Từ vựng Tiếng Hàn có khoảng 500'000 từ

[11] Sohn, Ho-Min. The Korean Language (Section 1.5.3 "Korean vocabulary", p.12-13), Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-36943-6