Friday, March 3, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3076-3100)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)
CHÚ Ý: CẦN ÔN LẠI CÁC TỪ 2301 2325, 2651 2675, 2826 2850, 2926 2950, 3001 3025, 3051 3075.


3076. 아깝다     |  () [아깝따] tiếc, đáng tiếc (형용사) = pity, loss, regret
3077. 안정되다     | 安定· (an·định·) ổn·định (동사) = be stabilized, become stable
3078. 어리석다     |  () ngốc, ngớ·ngẩn (형용사) = (멍청하다) foolish, stupid, silly
3079. 엎드리다     |  () [업뜨리다] nằm sấp bụng dính vào sàn nhà hoặc chống chân tay xuống sàn nhà và duỗi thẳng toàn bộ thân mình, quỳ mọp tay chống đất; gập nửa trên của thân mình xuống dưới hoặc chạm sàn nhà; ở lại chỉ một nơi nào đó rất lâu (동사) = lie (with one's) face down[downward], (formal) lie prone; (존경의 표시로) prostrate oneself
3080. 여럿     |  () [여럳] [số lượng] nhiều (vật, người) (명사) = many
3081. 연설     | 演說 (diễn·thuyết) diễn·thuyết (명사) = speech (on/about)
3082. 연필     | 鉛筆 (duyên·bút) bút chì (명사) = pencil
3083. 염려     | 念慮/念慮 (niệm·lự) [염ː녀] lo·nghĩ, lo·lắng (명사) = worry, concern, anxiety
3084. 우습다     |  () [우ː습따] buồn·cười, hài·hước (형용사) = (웃기다, 재미있다) funny, humorous
3085. 운전     | 運轉 (vận·chuyển) lái (xe) (명사) = driving
3086. 익숙하다     |  () [익쑤카다] thành·thục, thành·thạo (형용사) = (능숙하다) skilled, experienced, practiced
3087. 일자     | 日子/日字 (nhật tử/nhật tự) [일짜] ngày, ngày·tháng·năm (명사) = (정해진 ) date; (날의 ) days    
3088. 잔치     |  () tiệc (명사) = party, feast; (정식의) banquet
3089. 전달되다     | 傳達· (truyền·đạt) (chỉ·thị, mệnh·lệnh,..) được truyền·đạt  (동사) =
3090. 전부     | 全部 (toàn·bộ) toàn·bộ (부사) = all
3091. 차다     |  () lạnh (형용사) = (차갑다) cold; (날씨 등이) chilly; (얼음같이) icy, frosty, (informal) freezing    
3092. 치료하다     | 治療· (trị·liệu) trị·liệu, chữa (bệnh) (동사) = treat, cure
3093.      |  () gian; ngăn; ô trống, khoảng trống; bậc; toa (tàu) (명사) = () room
3094.      | (hận) hận, oán·giận; hối·tiếc (명사) = resentment; regret
3095. 갈수록     |  () [갈쑤록] càng (부사) = as time passed
3096. 갖가지     |  () nhiều dạng/loại khác nhau (명사) = various kinds(of)
3097. 거절하다     | 拒絶· (cự·tuyệt·) cự·tuyệt, từ·chối (동사) =  refuse, reject, deny
3098. 관광객     | 觀光客 (quan·quang·khách) khách tham·quan, khách du·lịch, du·khách (명사) = tourist, traveler, sightseer
3099. 구별하다     | 區別· (khu·biệt·) phân·biệt, tách·biệt (동사) = distinguish
3100.      |  () canh (명사) = (음식) soup

Các ví·dụ với mỗi từ

3076. 아깝다     |  () [아깝따] tiếc, đáng tiếc (형용사) = pity, loss, regret
a) 신발은 버리기 아깝다. = Đôi giày này vứt đi thì tiếc. = These shoes are too dear to me to throw out.
b) 네게 주는 돈은 전혀 아깝지 않다. = Số tiền đưa cho mày tao không [thấy] tiếc chút nào. = I have no reservations nor regret about the money I give you.
c) 이번 경기는 정말 아깝게 졌다. = Trận đấu lần này quả·thực [chúng·ta] đã thua một cách đáng tiếc. = We lost by a narrow margin in this game.
d) 그렇게 어린 나이에 세상을 뜨다니 너무 아깝다. = Tuổi còn trẻ như thế mà đã lìa bỏ thế·gian thì quá đáng [thương] tiếc. = He died at such a young age. What a pity! (뜨다 = rời khỏi (chỗ); (lìa khỏi thế·gian) chết = (자리를 떠나다) leave, move on ;  (세상을 떠나다) die)
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 안타깝다, 섭섭하다, 귀하다, 귀중하다, 소중하다
Từ trái nghĩa:

3077. 안정되다     | 安定· (an·định·) ổn·định (동사) = be stabilized, become stable
a) 안정된 생활 = sinh·hoạt ổn·định, cuộc sống yên·ổn = stable life
b) 안정된 직장 = nơi làm việc ổn·định = stable work place/job
c) 사회가 안정되다 = xã·hội ổn·định = Social is stabilized.
d) 경제가 안정되다 = Kinh·tế ổn·định. = Economy is stabilized.
e) 증권 시장이 안정되다. = Thị·trường chứng·khoán ổn·định.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3078. 어리석다     |  () ngốc, ngớ·ngẩn (형용사) = (멍청하다) foolish, stupid, silly
a) 어리석은 하지 마라. = Đừng làm điều ngốc nghếch. = Don't be silly.
b) 지금 생각해 보면 그것은 정말 어리석은 생각이었다. = Bây giờ nếu mà nghĩ lại thì [thấy] việc ấy thực·sự là ý·nghĩ ngu·ngốc. = Looking back on it now, that was quite a(n) stupid[ridiculous; absurd] idea.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3079. 엎드리다     |  () [업뜨리다] nằm sấp bụng dính vào sàn nhà hoặc chống chân tay xuống sàn nhà và duỗi thẳng toàn bộ thân mình, quỳ mọp tay chống đất; gập nửa trên của thân mình xuống dưới hoặc chạm sàn nhà; ở lại chỉ một nơi nào đó rất lâu (동사) = lie (with one's) face down[downward], (formal) lie prone; (존경의 표시로) prostrate oneself
1. nằm sấp bụng dính vào sàn nhà hoặc chống chân tay xuống sàn nhà và duỗi thẳng toàn bộ thân mình, quỳ mọp tay chống đất
a) 납작 엎드리다  = nằm sấp áp bụng xuống đất và duỗi thẳng chân tay = lie down flat
b) 나는 날아오는 총탄을 피해 위에 납작 엎드렸다. = Tôi đã nằm sấp rạp xuống đất để tránh viên đạn đang bay đến.
c) 바닥에 엎드려 책을 읽고 있었다. = (Lúc đó tôi) đang nằm sấp trên sàn nhà và đọc sách.
d) 우리는 교실 바닥에 엎드려서 벌을 받았다. = Chúng tôi đã nhận hình phạt chống tay và chân xuống sàn lớp học (quỳ rạp tay chống sàn)
2. gập nửa trên của thân mình xuống dưới hoặc chạm sàn nhà
a) 책상에 엎드리다
b) 그는 상반신을 엎드려 왕에게 경의를 표했다.
c) 내가 일어났을 어머니는 마루에 엎드린 소리를 내어 기도를 드리고 있었다.

3. ở lại chỉ một nơi nào đó rất lâu
a) 그는 무얼 하는지 안에만 엎드려 있다. = Không biết anh ta đang làm gì mà ở lì trong phòng.
b) 도서관에만 엎드려 있으니 세상 돌아가는 줄을 모르지.
c) 그녀는 하루종일 안에 엎드려 있었다. = Cô ấy suốt ngày chỉ ở trong nhà.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3080. 여럿     |  () [여럳] [số lượng] nhiều (vật, người) (명사) = many
a) 그렇게 생각하는 사람이 여럿이다. = [Có] nhiều người nghĩ như thế. = There are many who think so.
b) 우리는 분야의 전문가를 여럿 모시고 그들의 의견을 들어 보았다. = Chúng·tôi đã mời nhiều chuyên·gia của các lĩnh·vực và đã thử lắng nghe ý·kiến của họ. = We invited a number of experts from each field and listened their opinions.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3081. 연설     | 演說 (diễn·thuyết) diễn·thuyết (명사) = speech (on/about)
a) 대통령 취임 연설 = diễn·thuyết nhậm·chức tổng·thống = the president's inaugural address
b) 그는 대통령 후보 수락 연설을 했다. = Ông ấy đã diễn·thuyết chấp·thuận làm ứng·cử·viên tổng·thống. = He delivered a speech accepting the nomination to run for president. (수락 = 受諾 = 受諾 (thụ nặc, thụ: nhận lấy, nặc: ưng chịu) = chấp·nhận = acceptance)
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 강연, 웅변, 진술
Từ trái nghĩa:

3082. 연필     | 鉛筆 (duyên·bút) bút chì (명사) = pencil
(duyên) chì (Pb)
a) 몽당연필 = mẩu bút chì ngắn cũn = a stubby pencil
b) 연필을 깎다 = gọt bút chì = sharpen a pencil
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3083. 염려     | 念慮/念慮 (niệm·lự) [염ː녀] lo·nghĩ, lo·lắng (명사) = worry, concern, anxiety
(niệm): nghĩ, nhớ, mong; (lự, lư) nỗi lo, mối ưu·tư
a) 나는 그의 건강이 염려된다. = Tôi lo sức·khỏe anh ấy. = I am worried about his health.
b) 여러분의 염려 덕분에 지내고 있습니다. = Nhờ sự lo·lắng của các bạn nên tôi đang rất ổn. = Thanks to the concern all of you have shown, I'm doing well.
c) 염려 놓으세요. = Đừng lo. (Đặt gánh lo xuống) = Put your worries to rest.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3084. 우습다     |  () [우ː습따] buồn·cười, hài·hước (형용사) = (웃기다, 재미있다) funny, humorous
a) 나는 그의 행동이 우스워서 웃음을 참을 수가 없었다. = Hành·động của anh ấy buồn·cười [hài·hước] quá nên tôi đã không thể nhịn được cười.
b) 그림은 아주 우습다. = Tranh này quá hài·hước.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3085. 운전     | 運轉 (vận·chuyển) lái (xe) (명사) = driving
1. 기계나 자동차 따위를 움직여 부림.
2. 사업이나 자본 따위를 조절하여 움직임.
운전을 잘하다[못하다] = lái xe giỏi [tồi] = be a good[bad] driver

Từ đồng hoặc gần nghĩa: 운행
Từ trái nghĩa:

3086. 익숙하다     |  () [익쑤카다] thành·thục, thành·thạo (형용사) = (능숙하다) skilled, experienced, practiced
a) 그는 익숙한 솜씨로 시계를 분해했다. = Ông ấy tháo rời chiếc đồng·hồ ra thành từng bộ·phận một cách thành·thục. = He took the watch apart with a practiced[skilled] hand.
b) 나는 아직 운전에 익숙하지 않다. = Tôi vẫn chưa lái xe thành·thạo. = I don't have much experience in driving.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3087. 일자     | 日子/日字 (nhật tử/nhật tự) [일짜] ngày, ngày·tháng·năm (명사) = (정해진 ) date; (날의 ) days     
a) 시험 일자 = ngày thi
b) 회담 일자를 결정하다 = quyết·định ngày hội·đàm
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 날짜
Từ trái nghĩa:

3088. 잔치     |  () tiệc (명사) = party, feast; (정식의) banquet
a) 축하 잔치 = tiệc chúc·mừng
b) 혼인 잔치 = tiệc cưới
c) 잔치를 베풀다 = tổ·chức một bữa tiệc = hold a feast/party
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 파티
Từ trái nghĩa:

3089. 전달되다     | 傳達· (truyền·đạt) (chỉ·thị, mệnh·lệnh,..) được truyền·đạt  (동사) = 
…에/에게,…으로
a) 부대장의 명령이 부대로 전달되었다. = Mệnh·lệnh của lãnh·đạo [quân·đội] đã được truyền·đạt đến các đơn·vị [bộ·đội].
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3090. 전부     | 全部 (toàn·bộ) toàn·bộ (부사) = all
a) 부상자는 전부 13명이었다. = Người bị thương, toàn·bộ là 13 người. = All told, 13 persons were injured.
b) 전부 합쳐서 얼마예요? = Toàn·bộ hợp lại là bao nhiêu? = How much in total[all]?
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3091. 차다     |  () lạnh (형용사) = (차갑다) cold; (날씨 등이) chilly; (얼음같이) icy, frosty, (informal) freezing     
a) [] 차다 = bàn·tay[bàn·chân] lạnh = have cold hands[feet]
b) 바람이 차니 따뜻하게 입어라. = Vì gió lạnh nên hãy mặc ấm. = Dress warmly since the winds are cold[chilly]
c) 그녀의 손이 얼음장같이 차다. = Bàn tay cô ấy lạnh như băng. = Her hands are as cold as ice.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3092. 치료하다     | 治療· (trị·liệu) trị·liệu, chữa (bệnh) (동사) = treat, cure
a) 상처를 치료하다 = trị·liệu vết·thương = treat a(n) wound[injury]
b) 병을 치료할 방법은 아직 없다. = Bệnh đó vẫn chưa có phương·pháp trị·liệu. = There is still no cure for the disease.
c) 병은 빨리 치료하지 않으면 된다. = Bệnh này nếu không nhanh·chóng trị·liệu thì không được. = This disease needs prompt treatment[attention].
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3093.      |  () gian; ngăn; ô trống, khoảng trống; bậc; toa (tàu) (명사) = () room
1. () room = gian
a) 우리 집은 방이 칸이다. = Nhà chúng tôi có ba gian. = Our house has three bedrooms.
b) 가족이 칸에서 생활했다. = Cả gia·đình sinh·hoạt trong một căn phòng. = The whole family lived in a single room.

2. (책장 등의) (giá sách) ngăn     
a) 책장의 칸에 책을 꽂다 = Nhét sách vào ngăn trên cùng của giá·sách = put a book on the top shelf of the bookcase
3. (금을 그어 표시한 공간) space, blank = khoảng, khoảng trống, ô trống
a) 그는 말을 앞으로 이동했다. = Anh ấy di·chuyển ngựa lên trước 3 ô trống. = He moved the piece three spaces forward.
b) 나는 답안지의 칸을 채우느라 진땀을 뺐다. = Tôi đã đổ nhiều mồ hôi để [có thể] điền vào ô trống trong tờ giấy thi. = I had such a hard time filling out the answer sheet.

4. (계단) step = bậc
a) 계단을 오르다 = Lên một bậc thang. = go up a step (on the stairs)
b) 그는 번에 칸씩 계단을 뛰어 올라갔다. = Anh ấy nhảy lên cầu thang mỗi lần hai bậc. = He jumped up the stairs, taking two steps at a time.
5. (지하철·기차 등의) (Am) car, (Brit) carriage = toa (tàu)     
나는 지하철의 번째 칸에 탔다. = Tôi đã vào toa tàu điện ngầm đầu tiên. = I got on the first car of the subway.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3094.      | (hận) hận, oán·giận; hối·tiếc (명사) = resentment; regret
몹시 원망스럽고 억울하거나 안타깝고 슬퍼 응어리진 마음.
a) 한을 품다 = thấy hối·tiếc = bear[harbor] regrets
b) 술로 망향의 한을 달랬다. = Xoa·dịu nỗi buồn nhớ quê·hương bằng rượu (망향 = 望鄕 (vọng hương) = nhớ nhà, nhớ quê = homesickness)
c) 소원을 이뤘으니 이젠 죽어도 한이 없다. = Ước·nguyện đã thành nên bây·giờ nếu có chết cũng không hối·tiếc.
d) 한을 가슴에 박다
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3095. 갈수록     |  () [갈쑤록] càng (부사) = as time passed
시간이 흐르거나 일이 진행됨에 따라 더욱더
a) 날이 갈수록 = ngày càng = as days go by
b) 해가 갈수록 = theo năm tháng = as years go by
c) 자식들 갈수록 문제네. = Tụi mày càng ngày càng có vấn·đề. = You guys are getting worse.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 날로, 더욱,
Từ trái nghĩa:

3096. 갖가지     |  () nhiều dạng/loại khác nhau (명사) = various kinds(of)
a) 갖가지 모양의 = đá với nhiều hình·dạng khác nhau = stones of various shapes
b) 그릇에는 갖가지 사탕들이 들어있다. = Cái bát đựng nhiều loại kẹo khác nhau. = The bowl contains assorted candies.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 가지가지
Từ trái nghĩa:

3097. 거절하다     | 拒絶· (cự·tuyệt·) cự·tuyệt, từ·chối (동사) =  refuse, reject, deny
a) 나는 그의 저녁 초대를 거절했다. = Tôi đã từ·chối lời mời ăn tối của anh ấy. = I declined his invitation to dinner.
b) 그가 청혼했지만 그녀는 거절했다. = Anh ấy cầu hôn nhưng cô ấy đã từ·chối.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 거부
Từ trái nghĩa:

3098. 관광객     | 觀光客 (quan·quang·khách) khách tham·quan, khách du·lịch, du·khách (명사) = tourist, traveler, sightseer
a) 외국인 관광객 = khách du·lịch nước ngoài = a foreign tourist
b) 일단의 관광객 = một nhóm khách du·lịch = a party[group] of tourists
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3099. 구별하다     | 區別· (khu·biệt·) phân·biệt, tách·biệt (동사) = distinguish
a) 공사를 구별하다 = tách·biệt công·tư = keep one's private and public life separate
b) 차이로 구별하다 = phân·biệt bởi sự sai·khác = distinguish by a difference
c) 정사를 구별하다 = phân·biệt đúng·sai = distinguish[know] right from wrong
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3100.      |  () canh (명사) = (음식) soup
a) 밥을 국에 말아 먹다 = trộn cơm và canh rồi ăn = eat rice in[with] soup
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa: