Saturday, April 15, 2017

V. + ㄴ/은/는 셈이다 Dường như

V. + ㄴ/은/는 셈이다 "it is (almost) as though," "I would say..."
Dường như....

-ㄴ/은/는 셈이다 indicates a calculated result and is a colloquial expression.

(a)
비싸게 산 셈이다.
=> (It's almost as though) we paid too much.
Dường như đã mua đắt.

이 아파트는 값에 비해 넓은 셈이다.
=> (I'd say) this apartment is large, considering the price.
Căn-hộ này dường như rộng so với giá.

매일 학교에 가는 셈이다.
=> It's almost as though I go to school every day.
Dường như mỗi ngày đều đi học.

Người dịch: Nguyễn Tiến Hải
Source: http://www.language.berkeley.edu/korean/10/lesson21/21_grammar_only.htm