Saturday, April 15, 2017

A.V. + ㄹ/을 셈이다 Định làm gì

A.V. + ㄹ/을 셈이다 "(one) plans to," "(one) intends to"
-ㄹ/을 셈이다 indicates an intention or a plan. 
Diễn-tả ý-định hoặc kế-hoạch.

나는 오전 중에 돌아 올 셈이었다.
=> I was planning on coming back before noon.
Tôi định sẽ quay lại trong buổi sáng.

너 앞으로 어떻게 할 셈이야?
=> What are you planning to do from now on?
Từ đây trở đi mày định làm như thế nào?

나를 바보 만들 셈이냐?
=> Are you going to make a fool of me?
Mày định chơi tao à?
Mày định biến tao thành kẻ ngốc à?

Người dịch: Nguyễn Tiến Hải
Source: http://www.language.berkeley.edu/korean/10/lesson21/21_grammar_only.htm