Saturday, April 29, 2017

Nhật và Hàn Quốc làm gì nếu Triều Tiên tấn công?

Triều Tiên đã nhiều lần phóng thử tên lửa thời gian gần đây. (Ảnh: EPA)
"tên lửa địch phải mất ít phút mới bay được tới Nhật, và người dân cần tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà hoặc dưới hầm.

Dân Nhật còn được khuyên rằng, nếu một tên lửa đáp xuống ngay bên cạnh thì họ nên che miệng và mũi rồi chạy đi. Nếu ở trong nhà, họ cần tránh xa các cửa sổ để tránh bị kính văng vào người"

Friday, April 28, 2017

[Song] 바람꽃 - 이선희 (Wind flower - Lee Sun Hee)이선희 - 바람꽃 가사 [푸른 바다의 전설 OST Part 6]

----------------------------------------------------------------
나 아직 꿈을 꾸죠
밤하늘 희미한 달빛처럼
눈부셨던 기억 속에 그 사람
어렴풋이 생각이 나네요

Thursday, April 27, 2017

[Song] Букет сирени - Иванушки (A bouquet of lilac - by Ivanushki)


Jane Kyun Log [Full Song] Dil Chahta HaiJaane Kyon Log Pyaar Karte Hain
Jaane Kyon Woh Kisi Pe Marte Hain
Jaane Kyon Log Pyaar Karte Hain
Jaane Kyon Woh Kisi Pe Marte Hain
Jaane Kyon Jaane Kyon
Jaane Kyon Jaane Kyon Jaane Kyon
Pyaar Mein Sochiye To Bas Gham Hai

[Song] Виа Гра - Не оставляй меня любимый (Do not leave me darling by Via Gra)Не оставляй меня, любимый
Музыка: Меладзе К.
Слова: Меладзе К.

Я не знаю, что мне делать с этою бедой,
У меня на свете было всё, да не то.
Где моя судьба - мне неведомо,
Пусть всё будет как суждено, но
Я не знаю, что мне делать с этою бедой,
У нее небесный запах, цвет золотой,
Сердце по ночам Богу молится,
Просит каждый раз об одном, но...

[Song] Виа Гра - Мир о котором я не знала до тебя (About the world I did not know before meeting you by Via Gra group)Ты думаешь все проходит
Становится горсткой пепла
А как же тогда моя любовь
Что мечется птицей раненой на краю Земли.

Ты думаешь все проходит
Теряется в дымке белой
А как же моя душа
Что рвется преградам вопреки.

Wednesday, April 26, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3301-3325)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3301. 이사장     | 理事長 (lí·sự·trưởng) tổng giám·đốc (명사) = chairman of the board (of directors); chief director
3302. 이자     | 利子 (lợi·tử) lãi (tiền lời) (명사) = interest
3303. 익숙해지다     |  () thành·thạo, quen, thích·nghi (동사) = acclimatize, skilled
3304. 자세하다     | 仔細· (tử·tế·) chi·tiết (형용사) = detailed
3305. 저거     |  () đó, kia (văn nói của '저것’) (대명사) = that
3306. 저축     | 貯蓄 (trữ·súc) tiết·kiệm, tích·trữ (명사) = saving
3307. 제비     |  () chim én (명사) = (조류) swallow
3308. 제안     | 提案 (đề·án) đề·án (명사) = suggestion, offer; (공식적인) proposal
3309. 제안하다     | 提案· (đề·án·) đề·nghị (동사) = suggest, (formal) propose
3310. 증세     | 症勢 (chứng·thế) triệu·chứng (명사) = symptom
3311. 지난날     |  () ngày trước (명사) = the past, the old days
3312. 진급     | 進級 (tiến·cấp) thăng·tiến, thăng·chức (명사) = promotion
3313. 콩나물     |  () giá đậu tương (명사) = (나물) bean sprouts
3314. 튀어나오다     |  () nhô ra, phình ra (동사) = (돌출하다) stick out, bulge, protrude
3315. 표준     | 標準 (tiêu·chuẩn) tiêu·chuẩn (명사) = standard
3316. 항구     | 港口 (cảng·khẩu) cảng, bến·cảng (명사) = port, harbor
3317. 허용     | 許容 (hứa·dong) cho·phép (명사) = permission
3318. 헬기     | · (·cơ/ki) helicopter (máy·bay trực·thăng) ( là phiên·âm từ hel) (명사) = helicopter
3319. 간신히     | 艱辛· (gian·tân) một cách khó·khăn/gian·khổ/chật·vật (부사) = barely, narrowly
3320. 갈아입다     |  () thay (quần·áo) (동사) = change (one's clothes)
3321. 감다     |  () quấn (lên, quanh) (동사) = (실·끈·붕대 등을) wind (up), coil (up/around)
3322. 같이하다     |  () chia·sẻ, chung (동사) = (일·행동 등을) share; (동참하다) join
3323. 거짓     |  () dối·trá, giả·dối (명사) = (거짓말) lie, (formal) untruth
3324. 거품     |  () bọt, bong·bóng (명사) = (방울) bubble, foam, froth; (비누의) lather; (맥주의) head
3325. 걸어오다     |  () bước đến, đi bộ đến (동사) = come on foot

Các ví·dụ với mỗi từ


Tuesday, April 25, 2017

Impact factor

Người dịch: Nguyễn Tiến Hải

Impact factor (IF) hay Journal impact factor (JIF) (chỉ số tác động, hệ số ảnh hưởng, hệ số tác động, chỉ số ảnh hưởng) của một tạp chí khoa học (academic journal) là một số đo phản ánh số lượng trích dẫn (citation) trung bình theo năm của các bài báo khoa học (article) được xuất bản gần đây trên tạp chí đó. IF thường được dùng với tư cách là proxy (thống kê học) đại diện cho độ quan trọng tương đối của một journal so với các journal khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành; các journal có IF cao thường được coi là quan trọng hơn các journal có IF thấp. IF do Eugene Garfield, nhà sáng lập Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information), nghĩ ra. Bắt đầu từ năm 1975, các journal nằm trong danh sách Journal Citation Reports (Báo cáo Trích dẫn Journal) đều được tính IF theo từng năm.

1 Cách tính

Sunday, April 23, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3276-3300)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3276. 교훈     | 敎訓 (giáo·huấn) [lời] giáo·huấn, bài·học (명사) = (가르침) lesson, moral
3277. 구르다     |  () lăn (동사) = (사람·물건 등이) roll (over)
3278. 글씨     |  () chữ viết tay (명사) = (필체) handwriting
3279. 노래방     |  () phòng hát, phòng karaoke (명사) = karaoke room, singing room
3280. 단편     | 短篇 (đoản·thiên) truyện·ngắn (명사) = (소설)a short story[novel]
3281. 달다     |  () đòi (동사) = ask someone to give something
3282. 대처하다     | 對處· (đối·xử·) đối·phó (동사) = handle, cope with, deal with, manage, treat
3283. 매다     |  () buộc (동사) = tie
3284. 머리카락     |  () tóc (명사) = hair
3285. 명확하다     | 明確· (minh·xác·) rõ·ràng (형용사) = clear, clear·cut, obvious
3286. 발걸음     |  () bước chân (명사) = step
3287. 발길     |  () [발낄] bàn·chân bước tiến về trước; việc đi·lại;  (명사) = going, walking way
3288. 벌레     |  () sâu (명사) = (곤충) insect, (Am, inf) bug; (꿈틀거리며 기는) worm
3289. 빼앗기다     |  () bị cướp (피동사 của 빼앗다) (동사) = be robbed
3290. 생산자     | 生産者 (sinh·sản·giả) nhà·sản·xuất (명사) = producer, manufacturer
3291. 선진     | 先進 (tiên·tiến) tiên·tiến (명사) = advancement
3292. 성인     | 成人 (thành·nhân) người đã trưởng·thành (명사) = (어른) adult, grown·up
3293. 소매     |  () tay (áo) (명사) = (윗옷의) sleeve, arm
3294. 시멘트     |  () xi·măng (phiên·âm từ tiếng Anh cement) (명사) = cement
3295. 신규     | 新規 (tân·quy) quy·định hay quy·tắc mới; việc làm mới (명사) = a new regulation, a new project
3296. 신청하다     | 申請· (thân·thỉnh·) yêu·cầu, xin (보조동사) = request, ask for
3297. 실은     | · (thật·) thật·sự (부사) = actually, in fact
3298. 심판     | 審判 (thẩm·phán) phán·xét, phán·quyết (명사) = (판결을 내림) judgment, judge
3299. 안기다     |  () [để cho, khiến cho] ôm (사동사 của 안다) (동사) = (안게 하다) give sb sth
3300. 양심     | 良心 (lương·tâm) lương·tâm (명사) = conscience

Các ví·dụ với mỗi từ

Friday, April 21, 2017

Nghịch lý giáo sư, phó giáo sư: Sững sờ trước những con số


GS Hoàng Xuân Phú đang trao đổi tại một tọa đàm bàn về các tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Ảnh: Nghiêm Tuấn

GS Hoàng Xuân Phú, Viện toán học - Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam cho rằng những con số mà Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã công bố khiến bất kỳ nhà khoa học thực thụ nào cũng đều phải… sững sờ!


Khoa học giáo dục Việt Nam nằm đâu trên bản đồ khoa học thế giới?

Học tiếng Hàn thì học từ hay học ngữ·pháp quan·trọng hơn?


What is more important in learning Korean: Grammar or Vocabulary

Grammar vs Vocabulary debate is as old as the field of language education itself. There has always been a fierce debate among language researchers over what is more important in learning a foreign language- Grammar or Vocabulary? And there has come no proved conclusions yet.

Recently I have been reading a few papers and books on this issue and I found this topic very interesting. Which one of Grammar and Vocabulary is more important as far as the success or failure in Korean language learning in general and TOPIK test in particular? Keith Folse and Steve Kaufmann are some of the leading researchers who advocate the importance of vocabulary over grammar. In one of his famous articles ‘Vocabulary Myths’ Folse gives an example from his personal life to explain how important vocabulary is.

The incident happened when he was in Japan and he went to a small shop to buy some flour. He knew all the grammar patterns of Japanese to say sentences like ‘I need flour’, ‘where can I find flour’, ‘Please give me a packet of flour’ etc. but he didn’t know the exact Japanese word for flour. And all his efforts to explain the shopkeeper what he wanted proved to be useless and finally he wasn’t able to buy flour.

10 mẹo thi TOPIK điểm cao10 Best Study Tips for TOPIK Test
OCTOBER 8, 2016 WRITTEN BY SATISH CHANDRA SATYARTHI
In this post, we are going to share with you 10 tips on how to study and prepare for TOPIK test. These are the tips from our TOPIK experts who are foreigner Korean language learners with highest TOPIK level 6. They have applied and tested these study methods themselves and found them useful.

PREPARATION TIPS 

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3251-3275)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3251. 상관없다     | 相關· (tương·quan·) không liên·quan (đến ai), không có mối liên·hệ (với ai) (형용사) = (관계없다) to be not related to
3252. 성립하다     | 成立· (thành·lập·) thành·lập (동사) = to form
3253. 수명     | 壽命 (thọ·mệnh) tuổi·thọ (명사) = (사람·생물 등의) lifespan, life expectancy
3254. 시즌     |  () mùa (phiên·âm của từ season trong tiếng Anh) (명사) = season
3255. 신기하다     | 神奇· (thần·kì) thần·kì (형용사) = (놀랍다) amazing, wonderful, marvelous
3256. 업다     |  () cõng (동사) = (등에) carry (sb/sth) on one's back
3257. 예감     | 豫感 (dự·cảm) dự·cảm (명사) = [명사] hunch; (불길한) foreboding, premonition
3258. 음식물     | 飮食物 (ẩm·thực·vật) đồ ăn thức uống (명사) = food and drink
3259. 자신감     | 自信感 (tự·tín·cảm) cảm·giác tự·tin, lòng tự·tin (명사) = confidence, self·confidence
3260. 죄인     | 罪人 (tội·nhân) tội·nhân, tội·phạm (명사) = (법률상의) criminal, offender, law·breaker; (종교·도덕상의) sinner
3261. 주의하다     | 注意· (chú·ý·) chú·ý (동사) = beware, be careful
3262. 준비물     | 準備物 (chuẩn·bị·vật) vật·liệu chuẩn·bị (명사) = preparation material
3263.      |  () vải (명사) = cloth, fabric
3264. 출입     | 出入 (xuất·nhập) ra vào (명사) = incoming and outgoing, entry
3265. 쾌감     | 快感 (khoái·cảm) khoái·cảm, vui·mừng, sảng·khoái (명사) = pleasure, pleasant feeling
3266. 탄생     | 誕生 (đản·sinh) đản·sinh, ra đời (thường dùng cho bậc thánh nhân) (명사) = birth
3267. 튀다     |  () (nước, nước miếng) văng, bắn (tung·tóe) (동사) = (물·침 등이) spatter, splash, splatter
3268. 하필     | 何必 (hà·tất) hà·tất, sao cứ phải, cớ gì (부사) = Why necessarily? Why of all things?
3269. 활용     | 活用 (hoạt·dụng) ứng·dụng (명사) = ( 이용함) [명사] application, practical use
3270. 회색     | 灰色 (hôi·sắc) màu tro, màu xám (명사) = grey color
3271. 거액     | 巨額 (cự·ngạch) số tiền lớn (명사) = fortune, large sum[amount] of money
3272. 고교     | 高校 (cao hiệu) [trường] trung·học phổ·thông, trường cấp ba (rút gọn của 고등학교) (명사) = (senior) high school, secondary school
3273. 고집하다     | 固執· (cố·chấp) cố·chấp, quyết giữ không đổi (동사) = insist, persist
3274. 곧잘     |  () khá tốt, khá hay (부사) = (제법 ) quite[pretty, fairly] well
3275. 골짜기     |  () thung·lũng, hẻm núi (명사) = valley; (협곡) canyon, gorge, ravine

Các ví·dụ với mỗi từ

Wednesday, April 19, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3226-3250)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3226. 하숙집     | 下宿· (hạ·túc·) hasuk (nhà thuê trọ, trong đó người thuê có một phòng riêng chung nhà với chủ nhà và được phục vụ bữa ăn, người thuê phải trả một khoản tiền thuê phòng và tiền ăn nhất·định theo từng tháng) (명사) = hasuk
3227. 학급     | 學級 (học·cấp) [학끕] lớp (lớp học) (명사) = class
3228. 해군     | 海軍 (hải·quân) hải·quân (명사) = navy
3229. 효율적     | 效率的 (hiệu·suất·đích) [có] hiệu·quả (관형사·명사) = efficient, effective
3230. 가슴속     |  () trong tim (명사) = inside one's heart
3231.      |  () độ mặn của thức·ăn (명사) = (음식물의 정도) salty degree
3232. 간판     | 看板 (khán·bản) biển·hiệu quảng·cáo của cửa·hàng (명사) = (상점의) sign
3233. 건드리다     |  () đụng·chạm, huých (동사) = (신체·사물 등을) touch; ( 하고) jog, nudge
3234. 관리하다     | 管理· (quản·lí) quản·lí (동사) = manage, supervise
3235. 괴로움     |  () sự đau·khổ (명사) = pain, suffering
3236. 근거하다     | 根據· (căn·cứ·) căn·cứ [vào, trên], dựa trên (동사) = be based on
3237. 금액     | 金額 (kim·ngạch) tổng số tiền (명사) = sum[amount] (of money)  
3238. 다행히     | 多幸· (đa·hạnh·) may·mắn (부사) = fortunately, luckily
3239. 달래다     |  () dỗ·dành, làm dịu (동사) = (기분을) soothe, calm (down), comfort
3240. 동아리     |  () câu·lạc·bộ, nhóm (명사) = club, society, group
3241. 따라오다     |  () theo, đi theo (동사) = (사람·동물 등의 뒤를) follow; (동행하다) come with
3242. 말리다     |  () dừng (동사) = (만류하다) stop (sb from doing)
3243.      |  () tâm (dạng rút gọn của 마음) (명사) = heart
3244. 먹다     |  () bổ·trợ động·từ để nhấn·mạnh phần phía trước (보조동사) = auxiliary verb to stress the preceding part
3245. 명절     | 名節 (danh·tiết) ngày lễ (명사) = (national) holiday
3246. 못하다     |  () [모ː타다] tệ (형용사) = (잘하지 못하다) be bad
3247. 바이올린     |  () violin (명사) = violin
3248. 밝혀내다     |  () [발켜내다] khám·phá ra, khai·quật, phát lộ (동사) = unearth
3249. 부서지다     |  () vỡ (동사) = (깨지다) break, be broken
3250. 비행     | 飛行 (phi·hành) bay (명사) = flight, flying

Các ví·dụ với mỗi từ

Triều Tiên - Vì sao căng thẳng?


                   Binh lính Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 15-4 - Ảnh: Reuters 


TTO - Bình Nhưỡng đã năm lần thử hạt nhân và hơn chục lần bắn thử các loại tên lửa. Không biết bao nhiêu lời răn đe, không biết bao nhiêu biện pháp trừng phạt đã được công bố nhưng có vẻ đâu vẫn hoàn đấy. Vì sao vậy?


Kỳ 1: Khi các nghị quyết bị phớt lờ

Saturday, April 15, 2017

Sự khác nhau giữa 는대로 và 자마자


'-는대로'와 '-자마자'의 쓰임

'-는대로'와 '-자마자'는 쓰임이 어떻게 다른가요? 한국말을 배우는 외국인 친구에게 설명해주려고 하는데 솔직히 저도 잘 모르겠습니다. 예를들면"학교가 끝나자마자 집으로 간다" 라는 문장은 "학교 가 끝나는대로"로 바꾸어 써도 괜찮지만 "비가 내리자마자 버스 가 출발했다" 라는 문장은 "비가 내리는대로"로 바꾸어 쓰면 말 이 되지 않는 것 같습니다. 두가지의 쓰임의 차이를 어떻게 설명하면 좋을까요?

--------------------------------------------------------------
'학교가 끝나자마자'에서 '-자마자'는 앞 절의 동작이 끝나고 곧이어 다음 절의 사건이나 동작이 일어남을 나타내는 어미입 니다. '학교가 끝나는 대로'에서 '대로'는 '어떤 상태나 행동이 나타 나는 족족'의 뜻을 나타내는 의존명사입니다. '-는 대로'는 선행 동작이 일어나고 그 상태가 지속되는 가운 데 후행 동작이 일어남을 말하지만, '-자마자'는 선행 동작이 일어났을 때만 가리키고 후행 동작과 어떤 연관이 없어서 우연 성을 가지는 경우가 많습니다.


-------------------------------------------------------------
'-는 대로'는 앞서 어떤 동작이 일어나고 그 상태가 계속되는 가 운데 그와 관련된 두 동작이 일어남을 나타내고, '-자마자'는 앞 선 동작이 일어났을 때만을 가리켜 뒤 동작과 어떠한 연관이 적 어서 앞뒤 상황이 우연적일 때도 씁니다. '-자마자'는 과거의 사실에 쓰고, '-는 대로'는 우연적인 상황에 서 쓸 수 없습니다. '연락하셨어요'는 과거이므로 '부산에 도착하자마자 연락하셨어 요.'를 씀이 더 적절합니다.

출처 : 우리말 배움터

V (으)ㄹ 뿐(만) 아니라 Không những... mà còn

V + (으)ㄹ 뿐(만) 아니라 : not only ~ but also

Không những... mà còn
Không chỉ... mà còn

철수는 잘 생겼을 뿐만 아니라 착해요. = Cheol-Su không những đẹp trai mà còn tốt bụng.
영희는 얼굴이 예쁠 뿐만 아니라 몸매도 좋아요. = Yung-Hee không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà cơ thể cô ấy cũng đẹp.

철수는 영어를 잘 할 뿐만 아니라 스페인어도 잘 해. = Cheol-su không chỉ nói tiếng Anh giỏi mà còn nói giỏi cả tiếng Tây Ban Nha.

그는 가난할 뿐만 아니라 몸도 허약하다. = Anh ấy không những nghèo mà thân-thể cũng yếu-ớt.


Người dịch: Nguyễn Tiến Hải
Source: http://www.koreanwikiproject.com/wiki/(%EC%9C%BC)%E3%84%B9_%EB%BF%90(%EB%A7%8C)_%EC%95%84%EB%8B%88%EB%9D%BC

A.V. + ㄹ/을 셈이다 Định làm gì

A.V. + ㄹ/을 셈이다 "(one) plans to," "(one) intends to"
-ㄹ/을 셈이다 indicates an intention or a plan. 
Diễn-tả ý-định hoặc kế-hoạch.

나는 오전 중에 돌아 올 셈이었다.
=> I was planning on coming back before noon.
Tôi định sẽ quay lại trong buổi sáng.

너 앞으로 어떻게 할 셈이야?
=> What are you planning to do from now on?
Từ đây trở đi mày định làm như thế nào?

나를 바보 만들 셈이냐?
=> Are you going to make a fool of me?
Mày định chơi tao à?
Mày định biến tao thành kẻ ngốc à?

Người dịch: Nguyễn Tiến Hải
Source: http://www.language.berkeley.edu/korean/10/lesson21/21_grammar_only.htm

V. + ㄴ/은/는 셈이다 Dường như

V. + ㄴ/은/는 셈이다 "it is (almost) as though," "I would say..."
Dường như....

-ㄴ/은/는 셈이다 indicates a calculated result and is a colloquial expression.

(a)
비싸게 산 셈이다.
=> (It's almost as though) we paid too much.
Dường như đã mua đắt.

이 아파트는 값에 비해 넓은 셈이다.
=> (I'd say) this apartment is large, considering the price.
Căn-hộ này dường như rộng so với giá.

매일 학교에 가는 셈이다.
=> It's almost as though I go to school every day.
Dường như mỗi ngày đều đi học.

Người dịch: Nguyễn Tiến Hải
Source: http://www.language.berkeley.edu/korean/10/lesson21/21_grammar_only.htm

Nhật Bản thu hút nhân lực, người giỏi chỉ cần mất 1 năm có thể định cư

01:08 PM - 15/04/2017 Thanh Niên Online

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Inada và Thủ tướng Abe. Ảnh: Reuters
Chính phủ Nhật gần đây có động thái mạnh mẽ thu hút nhân lực chất lượng cao đến định cư thu hút sự chú ý của dư luận nước ngoài.

Với động thái này, Thủ tướng Abe đang muốn biến nước Nhật thành một điểm đến dễ dàng, dễ sống và lí tưởng hơn đối với những nhân lực nước ngoài xuất sắc trên toàn thế giới. 

Ngày 18.1.2017 các báo lớn của Nhật đồng loạt đưa tin về việc chính phủ vừa thông qua chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao mới – dự kiến sẽ được đi vào thực hiện.
Cụ thể, nhân lực chất lượng cao sinh sống ở Nhật sẽ được xem xét được cấp vĩnh trú chỉ sau một năm sống tại Nhật. Đây là mức thời gian được coi là ngắn nhất trên thế giới để người nước ngoài lấy vĩnh trú ở một quốc gia.

Friday, April 14, 2017

Khiêm cung trong sự học


Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng. Hình: source

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn

Nhiều khi tôi thấy hơi "bothered" về sự thiếu khiêm cung trong một số không nhỏ bạn trẻ ngày nay. Có những người [nói theo ông bà ta là] tỏ thái độ "chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng". Mà, trong thế giới khoa học, dù họ có đỗ ông nghè đi nữa thì họ vẫn chưa đủ trình độ để "đe hàng tổng". Trong thế giới khoa học cũng cần một thái độ khiêm cung để thành công về lâu dài.

Thursday, April 13, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3201-3225)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3201. 보고하다     | 報告· (báo·cáo·) báo·cáo (동사) = report
3202. 사무소     | 事務所 (sự·vụ·sở) văn·phòng [làm việc], trụ·sở làm việc, công·ty (명사) = office
3203. 사촌     | 四寸 (tứ·thốn) anh/chị/em họ (명사) = cousin
3204.      | (thưởng) giải·thưởng (명사) = (포상) award, prize
3205. 상인     | 商人 (thương·nhân) thương·nhân (명사) = (집합적) tradespeople merchant, dealer
3206. 선언하다     | 宣言· (tuyên·ngôn·) tuyên·ngôn, tuyên·bố (동사) = to declare, to annouce
3207. 소원     | 所願 (sở·nguyện) ước·nguyện (명사) = wish, hope
3208. 수입하다     | 輸入· (thâu·nhập) nhập·khẩu (동사) = import
3209. 식다     |  () nguội·lạnh (동사) = (열·음식 등이) cool down, get cold
3210. 엿보다     |  () nhìn lén (bí·mật quan·sát) (동사) = (몰래 보다) peep
3211. 완성되다     | 完成· (hoàn·thành·) được hoàn·thành (동사) = to be completed
3212. 유적     | 遺跡 (di·tích) di·tích (명사) = remains, ruins
3213. 일생     | 一生 (nhất·sinh) một [cuộc] đời, toàn·bộ cuộc đời (명사) = one's (whole/entire) life
3214. 입히다     |  () mặc [quần·áo] [cho ai đó] (사동사 của 입다) = (옷을) dress, (formal) clothe, put (clothes) on
3215. 잡아먹다     |  () giết [động·vật] rồi ăn [thịt của nó] (동사) = (동물을) (동물이 다른 동물을) prey on
3216. 정보화     | 情報化 (tình·báo·hóa) thông·tin·hóa (명사) = informatization
3217. 종종     | 種種. (chúng·chúng/chủng·chủng) thỉnh·thoảng (부사) = (가끔) sometimes, occasionally
3218. 지갑     | 紙匣 (chỉ·hạp) ví [tiền] (명사) = wallet
3219. 차다     |  () đeo, mang vào (người) (동사) = (몸에 달거나 끼우다) wear, put on
3220. 창작     | 創作 (sáng·tác) sáng·tác (명사) = creation; (집필) writing; (작곡) composition
3221. 축소     | 縮小 (súc·tiểu) rút/co nhỏ lại (명사) = reduction, cut, (인력 등을) downsize; (수량·규모 등을) downscale
3222. 취향     | 趣向 (thú/xúc·hướng) sở·thích/khẩu·vị/gu (명사) = taste, liking, preference
3223. 친절하다     | 親切· (thân·thiết) tốt·bụng, thân·thiện, tử·tế, lịch·sự (형용사) = kind, courteous, friendly, hospitable
3224. 카운터     |  () quầy tính tiền, quầy thanh·toán (phiên·âm từ tiếng Anh counter) (명사) = (식당·상점 등의) counter
3225. 탄생하다     | 誕生· (đản·sinh·) ra đời (동사) = be born, (literary) come into the world 
    

Các ví·dụ với mỗi từ


Cách tăng tốc độ đọcBạn muốn cải thiện tốc độ đọc? Đọc nhanh hơn không phải là lướt qua toàn bộ quyển sách hay tài liệu mà không hề hiểu hay thấy hứng thú với những gì nêu trong đó mà là bạn học cách tăng tốc độ đọc nhưng vẫn nắm bắt được đầy đủ thông tin một cách thú vị. Hãy bắt đầu với Bước 1 ngay dưới đây.

Vì sao những người thông minh "làm việc ít - hiệu quả nhiều", còn bạn thì không?Một số người có khả năng làm việc đặc biệt kì lạ. Họ chẳng cần làm việc thêm đến đêm muộn hay cuối tuần nhưng vẫn có hiệu suất công việc cao hơn những người làm thêm 10 đến 20 giờ mỗi tuần.

Đúng vậy, nhiều người có thói quen dành ít thời gian để làm việc mà vẫn đạt hiệu quả cao. Vì sao vậy? Nghiên cứu mới của đại học Stanford cho thấy những người làm việc 70 giờ/tuần hoặc có thể nhiều hơn nhưng năng suất đạt được cũng chỉ tương đương với những người làm việc 55 giờ/tuần. Bởi vì, năng suất của con người sẽ giảm mạnh nếu làm việc quá 50 giờ mỗi tuần. Thậm chí, nếu làm việc quá 55 giờ/tuần họ sẽ cảm thấy không còn hứng thú với công việc nữa.

Tuesday, April 11, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3176-3200)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3176. 전화번호     | 電話番號 (điện·thoại·phiên·hiệu) số điện·thoại (명사) = phone number
3177. 조절하다     | 調節· (điều·tiết·) điều·tiết, điều·chỉnh, kiểm·soát (동사) = regulate, adjust, control
3178. 조정     | 調整 (điều·chỉnh) điều·chỉnh, sửa·đổi (명사) = adjustment, modification
3179. 중얼거리다     |  () lẩm·bẩm, lầm·bầm (동사) = mutter (under one's breath), murmur, mumble    
3180. 지급하다     | 支給· (chi·cấp·) trả, chi·trả, cấp (동사) = give (sb sth / sth to sb), provide; (돈·월급 등을) pay
3181. 확장     | 擴張 (khoách·trương) khoách·trương, mở rộng (độ·lớn, quy·mô) (명사) =  (크기·규모 등의) expansion, enlargement, expand
3182. 힘차다     |  () mạnh·mẽ, tràn đầy sức·mạnh (형용사) = powerful, vigorous, energetic
3183. 감사하다     | 感謝· (cảm·tạ·) cảm·ơn (형용사) = be thankful, be grateful
3184. 건조     | 乾燥 (can·táo) khô·khan, hanh (명사) = dry
3185. 고요하다     |  () yên·tĩnh, tĩnh·lặng (형용사) = [조용하다] quiet;  [평온하다] calm; seren
3186. 그대     |  () bạn (대명사) = (주격목적격) you
3187. 그립다     |  () nhớ (형용사) = miss
3188. 긋다     |  () kẻ (đường) (동사) = (선을) draw
3189. 기둥     |  () cột (명사) = (건물 등의) pillar; (원기둥) column
3190. 긴장하다     | 緊張· (khẩn·trương·) lo·lắng, căng·thẳng (동사) = be nervous
3191. 날카롭다     |  () sắc, bén, nhọn (형용사) = (칼·이빨 등이) sharp
3192. 논하다     | · (luận·) bàn·luận (동사) = (논의하다) discuss
3193. 느리다     |  () chậm (형용사) = slow
3194. 도덕     | 道德 (đạo·đức) đạo·đức (명사) = ethics, morals, morality
3195. 동부     | 東部 (đông·bộ) miền Đông (명사) = eastern part
3196. 뒷모습     |  () hình·dáng nhìn từ phía sau (명사) = appearance from behind
3197. 똑똑하다     |  () thông·minh (형용사) = smart, clever, bright
3198.      |  (vạn) vạn (수사·관형사) =  ten thousand
3199. 만만하다     |  () nhẹ·nhàng, dễ·dàng, không đáng kể (형용사) = (보드랍다) (be) soft, tender; easy to deal with; (우습게 보이다) (be) negligible
3200. 못되다     |  () tệ, tồi (형용사) = bad, mean, evil

Các ví·dụ với mỗi từ