Thursday, February 16, 2017

Nonperson

Nonperson trong tiếng Anh là một cá nhân có quyền công dân (citizen) hoặc là một thành viên của một nhóm đã thiếu, đánh mất, hoặc bị buộc phải từ chối địa vị xã hội hoặc địa vị pháp lý đặc biệt là các quyền con người cơ bản, hoặc là những ai đã chấm dứt một cách có hiệu quả kí lục về sự tồn tại của họ trong xã hội (damnatio memoriae), từ quan điểm traceability (có thể truy tung), documentation (tài liệu hóa), hoặc existence (tồn tại). Thuật ngữ này còn chỉ những người mà cái chết của họ chưa được kiểm chứng và về thứ mà dẫn đến "bức tường trống" (blank wall) của "không ai biết điều đó" ("nobody knows that").

Các cách tạo lập

Địa vị pháp lý

Ví dụ

Các trại tù

Những người mất tích không chính thức

Các nước đã công nghiệp hóa

Demonization (Ác hóa)

Trong phim, tiểu thuyết viễn tưởng

Nonperson được miêu tả trong tiểu thuyết Một chín tám tư của George Orwell như là người bị xóa sự tồn tại bởi việc chỉnh sửa kí lục. Từ Newspeak dùng cho một person như vậy là unperson.

Trong game chiến lược thời gian thực Red Alert 2, Yuri đặt tên General Vladimir như một nonperson, và ra lệnh người chơi bắt anh ta.

Trong series truyền hình Max Headroom, món nhóm ngầm nổi danh là "Blanks" gồm những người đã cố tình xóa mọi kí lục về họ từ cơ sở dữ liệu của chính phủ.

Xem thêm

Tham khảo