Tuesday, December 20, 2016

[Truyện ngắn] 나누고 또 나누면 (Đã cho rồi nếu lại cho tiếp nữa)어휘
나누다 = chia, chia·sẻ = (둘 이상으로) divide, split; (음식 등을) share

살랑살랑[부사] = gió lành·lạnh thổi từng cơn nhẹ·nhàng
물들다 = nhuốm, được nhuộm màu = (빛깔이) be[get] dyed, be[get] colored, be tinged (with)
송골송골 = giọt (mồ·hôi) = (땀·소름이) 《appear》 in profuse beads
맺히다 = tạo·thành = (눈물·땀·이슬 등이) form
거두어들이다
곡식을 거두어들이다 = thu·hoạch lúa (cốc) = harvest crops
몰아치다 = nổi cơn thịnh·nộ, thổi dữ·dội = (바람 등이) rage
망치다 = hư·hỏng, đổ·nát, phá·hủy hoàn·toàn = spoil, ruin, (완전히) destroy
폭풍우 = 暴風雨(bạo phong vũ) mưa bão = a rainstorm
전염병 = bệnh truyền·nhiễm = infectious disease
엉망 = wreck, mess, ruin
엉망이 되다 = get out of shape, be spoiled
어쩌다 = (우연히, 뜻밖에) accidentally, by chance, by accident
어쩔 수 없다 = không thể tránh được
어쩔 수 없는 사고였다 = The accident was inevitable.
북돋다 = khích·lệ, cổ·vũ = boost, encourage, cheer up
위로 = 慰勞 (úy lạo) = an·ủi = consolation, comfort
위로하다 = console, comfort; (기운을 북돋우다) (slng) cheer sb up
오히려 [부사] trái lại = 일반적인 기준이나 예상, 짐작, 기대와는 전혀 반대가 되거나 다르게
풀썩 [부사] 연기나 먼지 따위가 조금씩 뭉키어 급자기 한 번 일어나는 모양
좀처럼[좀ː처럼] [부사] 여간하여서는
좀처럼 일어나지 않다 = hardly[rarely] happen
반짝거리다 = lấp·lánh = (빛나다) glitter, sparkle
눈부시다 = chói mắt = (빛이) dazzling, glaring, blinding
베풀다 = cho; có lòng thương người, tử·tế = (친절·자비 등을) have mercy (on), do (sb) a kindness; (잔치 등을) give[have, throw] (a party)