Tuesday, December 20, 2016

Sau khi ăn vào thức·ăn sẽ ở trong dạ·dày bao lâu?


Hình từ url

Dạ·dày trống 50% 2.5 đến 3 giờ (sau khi ăn)
Dạ·dày trống·rỗng hoàn·toàn 4 đến 5 giờ (sau khi ăn)
Ruột•non trống·rỗng 50% 2.5 đến 3 giờ
Dịch·chuyển xuyên qua đại·tràng 30 đến 40 giờ