Thursday, December 29, 2016

Mời bạn dịch thử một câu dài viết bằng tiếng Hàn

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

Một câu khá dài viết bằng tiếng Hàn:
"엔지니어가 사회의 중심이 되는 것은 물론 사회의 모든 구성원이 생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드를 지니고 있을 때 엔지니어 시대는 활짝 열리게 된다."
(Câu này trích từ trong một cuốn sách bằng tiếng Hàn "엔지니어, 세상의 중심에 서라", tác·giả 김용석)

Đây là một câu điển·hình cho trình·tự tư·duy ngược của người Hàn. Dù bạn có biết hết nghĩa của tất·cả các từ và biết tất·cả cấu·trúc ngữ·pháp trong câu này, bạn cũng sẽ không dễ·dàng dịch được nghĩa của nó nếu tư·duy theo kiểu của người Việt.

Từ·vựng:
엔지니어 = từ gốc tiếng Anh engineer (kĩ sư)
사회 = xã·hội
중심 = trung·tâm
물론 = hiển·nhiên

모든 = tất·cả
구성원 = thành·viên cấu·thành
생활 = sinh·hoạt
주변 = chu·vi, chung·quanh
개선 = cải·thiện, cải·tiến
의지 = ý·chí
현재 = hiện·tại
바꾸다 = thay·đổi, biến·đổi
창의 = sáng·ý (ý·tưởng sáng·tạo, ý·tưởng nguyên·thủy)
생각 = suy·nghĩ
바탕 = nền·tảng
마인드 = từ gốc tiếng Anh mind = tâm, tâm·thức
지니다 = mang [theo bên mình], có
시대 = thời·đại
활짝 = rộng
열리다 = được mở ra

Phân·tích câu:
엔지니어가 사회의 중심이 되는 것은 물론 사회의 모든 구성원이 생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드를 지니고 있을 엔지니어 시대는 활짝 열리게 된다.

Mệnh·đề chính của câu là 엔지니어 시대는 활짝 열리게 된다. (Thời·đại kĩ·sư [sẽ] trở nên rộng mở)
= khi
Phần màu xanhmàu tím phía trước là trạng·ngữ của câu.

Khi nào?
Đó là khi "엔지니어가 사회의 중심이 되는 것은 물론"

khi "사회의 모든 구성원이 생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드를 지니고 있을".

1. Phân·tích mệnh·đề "엔지니어가 사회의 중심이 되는 것은 물론".
Mệnh·đề này gồm 2 phần: "엔지니어가 사회의 중심이 되는 것은 물론".
물론 ở đây là dạng tỉnh·lược của 물론이다 (물론이고)
Mệnh·đề vàng có danh·từ chính là 것  (được đánh·dấu bằng trợ·từ chỉ chủ·đề )
것은 물론것은 물론이다 = việc [gì đó][điều đương·nhiên]
물론 ở đây là một danh·từ (명사)

엔지니어가 사회의 중심이 되는 bổ·nghĩa cho 것 (việc) để giải·thích/miêu·tả 것 ở đây là gì.

엔지니어가 사회의 중심이 되는  có chủ·ngữ là 엔지니어 (được đánh·dấu bằng trợ·từ [chỉ] chủ·ngữ ), động·từ (làm vị·ngữ) là 되는 (dạng gốc 되다 = trở·thành), bổ·ngữ (object) là 사회의 중심. 

엔지니어가 사회의 중심이 되는  = Kĩ·sư trở·thành trung·tâm của xã·hội
Tóm lại: "엔지니어가 사회의 중심이 되는 것은 물론" = "Việc kĩ·sư trở·thành trung·tâm của xã·hội là điều đương·nhiên". 

2. Phân·tích mệnh·đề 
사회의 모든 구성원이 생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드를 지니고 있을

사회의 모든 구성원이 생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드를 지니고 있을

Chủ·ngữ (subject) là 사회의 모든 구성원이 (có kèm trợ·từ đánh·dấu chủ·ngữ ) = mọi thành·viên của xã·hội
Động·từ (làm vị·ngữ) là  지니고 있을 (đang có)
Bổ·ngữ của động·từ là  생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드를

2.1. Phân·tích bổ·ngữ màu xanh lá ở trên
생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드
( ở cuối là trợ·từ đánh·dấu bổ·ngữ trực·tiếp của động·từ)

엔지니어 마인드 là danh·từ chính làm bổ·ngữ. (có nghĩa là tâm·thức kĩ·sư, engineer mind)
Phần màu vàng là bổ·ngữ miêu·tả cho danh·từ chính 엔지니어 마인드.

2.1.1. Phân·tích bổ·ngữ màu vàng
생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는

A을 바탕으로 하는  có nghĩa là "lấy A làm nền·tảng, dựa vào A"

A ở đây là 생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각

 = "và" (trợ·từ dùng để nối hai danh·từ)
hai danh·từ ở đây là 의지 và 생각
생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 là bổ·ngữ của danh·từ 의지
현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 là bổ·ngữ của danh·từ 생각

2.1.1.1. Phân·tích 생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 
Cấu·trúc ngữ·pháp
개선하려는 = 개선하려고 하는 
(xem http://www.koreangrammaticalforms.com/entry.php?eid=0000001117)
chỉ ý·định làm gì.
생활 주변 = chu·vi sinh·hoạt, xung·quanh cuộc·sống
Chú·ý 에서의 ở đây là cách viết gộp 에서 và 의
A에서의 B = A에서 hoặc A의 B

생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 = có ý·định cải·tiến những thứ dù nhỏ ở/của xung·quanh cuộc·sống

2.1.1.2. Phân·tích 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인

현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인
창의적인 (có tính sáng·tạo) là một quán·hình·từ (관형사) có vai·trò như một tính·từ bổ·nghĩa trực·tiếp cho danh·từ 생각 đi sau đó.
현재 것을 바꾸고자 하는 là bổ·ngữ của 창의적인 생각 
Cấu·trúc ngữ·pháp -고자 한다 chỉ ý·muốn, ý·định, sự sẵn·sàng làm việc gì đó
(xem http://www.koreangrammaticalforms.com/entry.php?eid=0000000132)

현재 것을 바꾸고자 하는 = muốn thay·đổi những thứ hiện·có

Như vậy:

생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각
= ý·chí định cải·tiến những thứ dù nhỏ ở/của xung·quanh cuộc·sống  suy·nghĩ sáng·tạo muốn thay·đổi những thứ hiện·có


생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드를 
= tâm·thức kĩ·sư dựa trên cơ·sở [có] ý·định cải·tiến những thứ dù nhỏ ở/của xung·quanh cuộc·sống và suy·nghĩ sáng·tạo muốn thay·đổi những thứ hiện·có

사회의 모든 구성원이 생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드를 지니고 있을
mọi thành·viên [của] xã·hội có tâm·thức kĩ·sư dựa trên cơ·sở [có] ý·định cải·tiến những thứ dù nhỏ ở/của xung·quanh cuộc·sống và [có] suy·nghĩ sáng·tạo muốn thay·đổi những thứ hiện·có.

3. Câu hoàn·chỉnh:

엔지니어가 사회의 중심이 되는 것은 물론 사회의 모든 구성원이 생활 주변에서의 작은 것도 개선하려는 의지와 현재 것을 바꾸고자 하는 창의적인 생각을 바탕으로 하는 엔지니어 마인드를 지니고 있을  엔지니어 시대는 활짝 열리게 된다.

= Thời·đại kĩ·sư [sẽ trở·nên] rộng mở khi việc kĩ·sư trở·thành trung·tâm của xã·hội là điều đương·nhiên và khi mọi thành·viên [của] xã·hội có tâm·thức kĩ·sư dựa trên cơ·sở [có] ý·định cải·tiến những thứ dù nhỏ ở/của xung·quanh cuộc·sống và [có] suy·nghĩ sáng·tạo muốn thay·đổi những thứ hiện·có.