Tuesday, November 1, 2016

Cấu trúc cú pháp 만 해도

Phạm trù: 통어적 구문 (Cấu trúc cú pháp).

Cấu tạo: Trợ từ bổ trợ 만 + động từ 하다 + vĩ tố liên kết –여도 . Là dạng kết hợp giữa trợ từ bổ trợ ‘만’ với dạng ứng dụng của động từ ‘하다’, gắn vào sau danh từ mà dùng.

Ý nghĩa: Diễn đạt nghĩa ‘마음 속으로는 여러 가지를 고려하고 있지만 그 중에서 선행하는 명사 한가지에 대해서만 말해도 어떠하다’ ( tuy trong lòng đang suy xét nhiều thứ nhưng chỉ nói về một thứ ở danh từ đứng trước trong số đó ). Vì vậy được dùng làm cách diễn đạt mạnh.

Ví dụ:

한국은 인구가 많아요. 남한만 해도 4300만이 넘어요.
Dân số Hàn Quốc nhiều lắm. Chỉ tính Nam Hàn thôi đã vượt quá 43 triệu rồi.

용돈이 부족합니다. 교통비만 해도 작년보다 10% 올랐거든요.
Không đủ tiền tiêu vặt. Vì chỉ nội phí giao thông thôi cũng đã tăng 10% so với năm ngoái.

옷을 좀 사야겠어. 치마만 해도 이거 하나 밖에 없잖아.
Chắc phải mua tí quần áo thôi. Váy cũng chỉ còn mỗi cái này.

요즘 읽을 만한 책이 많이 나왔어요. 시집만 해도 몇 권 있던데요.
Gần đây xuất hiện nhiều quyển sách đáng đọc. Chỉ tính thi tập thôi cũng đã có tới mấy quyển rồi.

며칠 전까지만 해도 덥다고 했는데 이젠 제법 쌀쌀해요.
Đến mấy hôm trước thôi hãy còn nóng mà giờ đây đã se lạnh rồi.

(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).