Tuesday, November 1, 2016

Cấu trúc cú pháp 지 않으면 안 되다

Phạm trù: 통어적 구문 (Cấu trúc cú pháp).

Cấu tạo: Trợ động từ 지 않다 + vĩ tố liên kết (으)면 + phó từ 안 + động từ 이다.
Là dạng kết hợp giữa trợ động từ chỉ sự phủ định ‘지 않다’ với vĩ tố liên kết chỉ điều kiện ‘면’, tiếp đó kết hợp với phó từ chỉ sự phủ định ‘안’ và động từ 이다. Gắn vào sau động từ hay tính từ. Không dùng dạng đề nghị và dạng mệnh lệnh.

Ý nghĩa: Diễn đạt hành động đương nhiên phải làm hay tình huống phải như thế. Diễn đạt sự khẳng định mạnh mẽ bằng cách phủ định hai lần. Được dùng với nghĩa giống như ‘어야 하다 ( phải ) và có thể hoán đổi cho nhau.

Ví dụ:

발음은 자꾸 연습하지 않으면 안 됩니다.
Phát âm không luyện tập đều đặn là không được.

물과 전기는 아껴 쓰지 않으면 안 됩니다.
Nước và điện không dùng tiết kiệm là không được.

교차로에서는 속도를 줄이지 않으면 안 됩니다.
Ở giao lộ không giảm tốc độ là không được.

단체 생활을 하려면 질서를 시키지 않으면 안돼요.
Nước muốn sống tập thể mà không giữ gìn trật tự là không được.

현대인이라면 외국어를 하나쯤 하지 않으면 안 돼요.
Người hiện đại mà không biết một ngoại ngữ là không được.

(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).