Monday, October 31, 2016

Trợ từ chủ ngữ 이/가

Cấu tạo: Được gắn vào sau danh từ để biểu thị danh từ biểu thị danh từ đó là chủ ngữ của câu. Nếu danh từ kết thúc bằng một nguyên âm thì dùng "". kết thúc bằng phụ âm dùng "".

+ Diễn tả danh từ được kết hợp là chủ ngữ.
예) 철수가 학교에 있다.Cheol su ở trường.
길에 자동차가 많습니다.Trên đường có nhiều xe.

+ Trường hợp vị ngữ là "아니다, 되다" thì diễn đạt với danh từ kết hợp với "이/가"thứ hai là bổ ngữ.
예) 철수는 대학생이 되었다.Cheol su đã trở thành sinh viên.
이것은 책이 아니다.Đây không phải là quyển sách.
Soạn giả: vip.pro.04
Source: diendanngonngu