Monday, October 31, 2016

Ngữ pháp (에) 대하여

Cấu tạo: Trợ từ + động từ 대하다+ vĩ tố 여.
Ý nghĩa: Gắn vào sau danh từ để diễn đạt ý nghĩa về sự vật đó, lấy sự vật làm đối tượng.

예) 정리 해고에 대한 선생님의 의견을 듣고 싶습니다.
Tôi muốn nghe ý kiến của ông về việc sa thải.

그 시간에 대해서 알고 싶어요.
Tôi muốn biết về thời gian đó.
Soạn giả: vip.pro.04