Monday, October 31, 2016

Ngữ pháp 그러므로

Cấu tạo: Kết hợp giữa '그러하다/그리하다’ với vĩ tố liên kết ‘므로’ được đặt đầu câu sâu liên kết với câu trước.

Ý nghĩa: Được dùng với nghĩa: do vậy, do thế, do đó.

예) 부모 사랑을 받고 자란 아이들은 성격이 원만합니다. 그러므로 자녀교육은 사랑이 제일입니다..
Những đứa trẻ lớn lên trong tình thương của ba mẹ có tính cách trọn vẹn. Do đó giáo dục con cái thì tình thương hết.

현대인들은 긴장과 불안 속에서 살고 있습니다. 그러므로 현대인들에겐 종교가 필요합니다.
Con người hiện đại đang sống trong căng thẳng và bất an. Do đó tôn giáo cần thiết đối với người hiện đại.


Tư liệu tham khảo:
 Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn.

Soạn giả: vip.pro.04