Tuesday, October 18, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2101-2125)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2101. 형사     | 刑事 (hình sự) thám·tử, cảnh·sát hình·sự; (thuộc) hình·sự (명사) = detective, (police) investigator; criminal case
2102. 희곡     | 戱曲 (hí khúc) vở kịch (명사) = play
2103. 감동     | 感動 (cảm·động) cảm·động (명사) = being moved, touched
2104. 공항     | 空港 (không cảng) sân bay, cảng hàng không (명사) = airport
2105. 군인     | 軍人 (quân nhân) quân nhân, lính (명사) = soldier
2106. 굳이     |  () [구지] quyết (kiên·quyết) (부사) = firmly
2107. 그늘     |  () bóng (bóng râm, bóng tối) (명사) = (응달) shade; (보호, 영향) care, protection; (영향) shadow
2108. 급하다     | · (cấp·) [그파다] cấp·bách, khẩn·cấp (형용사) = (사정·형편 등이) urgent, pressing
2109. 달걀     |  () trứng gà (명사) = egg
2110. 대중문화     | 大衆文化 (đại chúng văn hóa) văn hóa đại chúng (명사) = pop(ular) culture
2111. 마련되다     |  () chuẩn·bị được, thu·xếp được (동사) = to be planned, to be arranged
2112. 마루     |  () sàn nhà (bằng gỗ) (명사) = (wooden) floor
2113. 무게     |  () cân·nặng (명사) = (중량) weight
2114. 물기     | · (·khí) hơi ẩm (명사) = moisture
2115. 성적     | 成績 (thành tích) thành tích, điểm số (명사) = grade
2116. 솔직히     | 率直 (suất trực) [솔찌키] một cách thẳng·thắn (부사) = frankly, candidly
2117. 시도하다     | 試圖 (thí đố) thử, cố·gắng (동사) = to try, to attempt
2118. 아니요     |  () không (감탄사) = no, (informal) nope
2119. 예절     | 禮節 (lễ tiết) lễ·tiết, phép lịch·sự (명사) = etiquette, manners
2120. 인상     | 印象 (ấn tượng) ấn tượng (명사) = impression
2121. 인터넷     |  () Internet (명사) = Internet
2122. 적용하다     | 適用 (thích dụng) áp·dụng (동사) = to apply
2123. 전통적     | 傳統的 (truyền thống đích)  (관형사·명사) = traditional
2124. 참가하다     | 參加  (tham gia) tham gia (동사) = to participate
2125. 치마     |  () váy (명사) = skirt

Các ví·dụ với mỗi từ

2101. 형사     | 刑事 (hình sự) thám·tử, cảnh·sát hình·sự; (thuộc) hình·sự (명사) = detective, (police) investigator; criminal case
a) 형사는 범인을 미행했다. = Thám·tử Kim bám theo một tên tội·phạm. = Detective Kim tailed a suspect.
b) 형사책임을 지다 = chịu trách·nhiệm hình·sự = be criminally liable (for)
Từ đồng nghĩa:

2102. 희곡     | 戱曲 (hí khúc) vở kịch (명사) = play
a) 희곡을 쓰다 = viết kịch = write a play
Từ đồng nghĩa:

2103. 감동     | 感動 (cảm·động) cảm·động (명사) = being moved, touched
a) 나는 소식을 듣고 크게 감동했다. = Tôi rất cảm·động khi nghe tin đó. = I was deeply moved at[by] the news.
Từ đồng nghĩa:

2104. 공항     | 空港 (không cảng) sân bay, cảng hàng không (명사) = airport
Từ đồng nghĩa:

2105. 군인     | 軍人 (quân nhân) quân nhân, lính (명사) = soldier
a) 그는 직업군인이다. = Anh ấy là quân·nhân chuyên·nghiệp. = He is a professional[career] soldier.
Từ đồng nghĩa:

2106. 굳이     |  () [구지] quyết (kiên·quyết) (부사) = firmly
a) 굳이 그럴 필요가 있을까요? = Có nhất quyết làm vậy không? = Is it really necessary to do that?
b) 굳이 변명하고 싶지 않다. = Tôi quyết không muốn biện·minh. = I'd rather not make excuses.
Từ đồng nghĩa: 구태여, 일부러

2107. 그늘     |  () bóng (bóng râm, bóng tối) (명사) = (응달) shade; (보호, 영향) care, protection; (영향) shadow
a) 나무 그늘에서 쉬다 = nghỉ dưới bóng cây = take a rest in the shade of a tree
b) 그는 형의 그늘에 가려서 인정을 받지 못했다. = Anh ấy sống dưới bóng của anh trai mình và không thể nhận được sự công·nhận (năng·lực). = He lived in the shadow of his big brother and never received the recognition he deserved.
Từ đồng nghĩa:

2108. 급하다     | · (cấp·) [그파다] cấp·bách, khẩn·cấp (형용사) = (사정·형편 등이) urgent, pressing
a) 회사에 급한 일이 생겨서 돌아가야 합니다. = Ở công·ty có việc khẩn·cấp nên tôi phải quay trở lại. = I have to go back to work··something urgent's come up.
Từ đồng nghĩa:

2109. 달걀     |  () trứng gà (명사) = egg
a) 달걀을 깨다 = đập [vỡ] trứng gà = break an egg
b) 달걀을 삶다 = luộc trứng gà = boil an egg
c) 달걀 껍질을 까다 = bóc vỏ trứng gà = peel an egg
Từ đồng nghĩa: 계란

2110. 대중문화     | 大衆文化 (đại chúng văn hóa) văn hóa đại chúng (명사) = pop(ular) culture
a) 마릴린 몬로는 미국 대중 문화의 우상이다. = Marilyn Monroe Marilyn là biểu·tượng văn·hóa đại·chúng của Mỹ. = Monroe is an icon of American popular culture. (우상 偶像(ngẫu tượng) = icon)
Từ đồng nghĩa:

2111. 마련되다     |  () chuẩn·bị được, thu·xếp được (동사) = to be planned, to be arranged
a) ~하기 위해 마련되다 = được tạo ra để = be created in order to
안전 보장을 위해 마련되다 = được tạo ra để đảm·bảo an·toàn = be created to ensure the safety
b) 너에게 여비가 마련되는 대로 떠나라. = Chừng nào mày chuẩn·bị được chi·phí đi lại thì hãy đi.
Từ đồng nghĩa:

2112. 마루     |  () sàn nhà (bằng gỗ) (명사) = (wooden) floor
a) 집에 마루를 깔다 = lát nền nhà (bằng ván gỗ) = floor a house (with wood)
b) 마루를 쓸다 = quét sàn nhà = sweep the floor
c) 마루를 닦다 = lau sàn nhà = mop the floor
d) 마루에 앉다 = ngồi trên sàn nhà = sit on the floor
Từ đồng nghĩa:

2113. 무게     |  () cân·nặng (명사) = (중량) weight
a) 무게를 재다 = đo cân·nặng, cân = weigh
b) 가방의 무게는 10킬로그램이다. = Cái cặp này nặng 10 kg. = This bag weighs 10 kilograms.
Từ đồng nghĩa:

2114. 물기     | · (·khí) hơi ẩm (명사) = moisture
a) 수건으로 몸의 물기를 닦다 = lau hơi ẩm trên người bằng khăn = dry oneself with a towel
b) 야채를 씻어 물기를 빼다 = rửa rau rồi để thật ráo nước = wash vegetables and drain them thoroughly
Từ đồng nghĩa:

2115. 성적     | 成績 (thành tích) thành tích, điểm số (명사) = grade
a) 성적이 좋다[나쁘다] = thành·tích/điểm tốt [kém] = make good[poor] grades (in one's studies)
b) 시험 성적이 발표되었다. = Điểm thi đã được công·bố. = The exam results have been announced.
Từ đồng nghĩa:

2116. 솔직히     | 率直 (suất trực) [솔찌키] một cách thẳng·thắn (부사) = frankly, candidly
a) 솔직히 말하면 = nếu nói một cách thẳng·thắn = to be honest[frank] (with you)
b) 묻는 말에 솔직히 대답해 주세요. = Xin hãy trả·lời câu hỏi một cách thẳng·thắn. = Please answer me honestly
Từ đồng nghĩa:

2117. 시도하다     | 試圖 (thí đố) thử, cố·gắng (동사) = to try, to attempt
a) 자살을 시도하다 = cố·gắng tự·sát = attempt to suicide
b) 그는 번째 시도에서 성공했다. = Anh ấy đã thành·công ở lần thử thứ·ba. = He succeeded on his third attempt.
Từ đồng nghĩa:

2118. 아니요     |  () không (감탄사) = no, (informal) nope
a) 질문에 대한 나의 대답은 여전히 '아니오'. = Về câu hỏi đó câu trả·lời của tôi vẫn là "không". = My answer to the question is still "no." (여전히 = vẫn = still)
Từ đồng nghĩa:

2119. 예절     | 禮節 (lễ tiết) lễ·tiết, phép lịch·sự (명사) = etiquette, manners
a) 예절교육을 받다 = học lễ·tiết = take etiquette lessons
b) 전화 예절을 지키다 = giữ phép lịch·sự trên điện·thoại = be courteous on the phone
Từ đồng nghĩa:

2120. 인상     | 印象 (ấn tượng) ấn tượng (명사) = impression
a) 좋은 인상을 남기다 = để lại ấn·tượng tốt = leave a good impression
Từ đồng nghĩa:

2121. 인터넷     |  () Internet (명사) = Internet 
Từ đồng nghĩa:

2122. 적용하다     | 適用 (thích dụng) áp·dụng (동사) = to apply
a) 규칙을 엄격하게 적용하다 = áp·dụng quy·tắc một cách nghiêm·ngặt = rigorously[strictly] apply the rules
b) 원리는 적용 범위가 넓다. = Nguyên·lí đó có phạm·vi áp·dụng rộng. = The principle has a wide range of applications.
Từ đồng nghĩa:

2123. 전통적     | 傳統的 (truyền thống đích)  (관형사·명사) = traditional
a) 한국은 전통적으로 남아 선호 사상이 강하다. = Truyền·thống trọng nam khinh nữ ở Hàn·Quốc rất mạnh·mẽ. = Korea has a strong tradition of preferring sons to daughters. (남아 男兒 (nam nhi) con trai = son, boy;  선호 選好(tuyển hảo) thích hơn = preference; 사상 思想 (tư tưởng) = thought).
Từ đồng nghĩa:

2124. 참가하다     | 參加  (tham gia) tham gia (동사) = to participate
a) 남녀 모두 참가할 있습니다. = Nam·nữ đều có thể tham·gia. = Participation is open to either sex.
Từ đồng nghĩa:

2125. 치마     |  () váy (명사) = skirt
a) 치마를 입다 = mặc váy  = wear[put on] a skirt
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com