Sunday, October 16, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (1876-1900)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

1876. 놓치다         |  () [녿치다] trượt, bỏ lỡ ( (동사
                               | = (잡고 있던 것을) miss, lose
1877. 대기             | 大氣 (đại khí) không·khí (명사)
                               | = (공기) the atmosphere, the air
1878. 독립             | 獨立 (độc lập) [동닙] độc lập (명사) = independence
1879. 머릿속         |  () [머리쏙/머릳쏙] trong đầu (명사) = Inside one’s head
1880. 북쪽             | (bắc·) phía bắc (명사) = north
1881. 불안하다     | 不安 (bất an) bất·an, lo·lắng (형용사)
                               | =  anxious, nervous
1882. 쇠고기         |  () thịt bò (명사) = beef
1883. 위반             | 違反 (vi phản) vi phạm, làm trái (명사) = violation
1884. 카드             |  () thẻ, card (명사) = card
1885. 평생             | 平生 (bình sinh) suốt đời (명사)
                               | = one's whole[entire] life,
1886. 해당하다     | 該當 (cai đang) có liên·quan, có·thể áp·dụng (동사
                               | = (관계되다, 일치하다) [동사] be relevant,
                               | be applicable (to)
1887. 간부             | 幹部 (cán·bộ) cán·bộ (명사) = executive
1888. 관념             | 觀念 (quan·niệm) quan·niệm (명사)
                               | = idea, sense, concept, notion
1889. 굉장히         | 宏壯 (hoành tráng) rất (부사) = so, very, extremely, 
                               | immensely, greatly, terribly,
1890. 단어             | 單語 (đan ngữ) từ đơn (명사) = word
1891. 덮다             |  () đắp (chăn), đậy (nắp) (동사)
                               | = (이불·뚜껑 등을) cover (sth with sth)
1892. 도와주다     |  () giúp (동사) = to help
1893. 도입             | 導入 (đạo nhập) (글의) giới·thiệu, áp·dụng (hệ·thống),
                               | đưa vào (명사) = introduction, adopt
1894. 몰다             |  () lái (xe, tàu);  (동사) =  (차·배·말 등을) steer;
                               | (차를) drive; (지도·나침반 등을 이용하여) navigate;
1895. 배우             | 俳優 (bài ưu) diễn viên (명사) = actor
1896. 비추다         |  () chiếu sáng (vào cái gì) (동사) = (빛을) shine, light (up)
1897. 신발             |  () giày·dép (명사) = shoes; (집합적) footwear
1898.                  |  () trứng (chim, cá, côn·trùng) (명사)
                               | = (새·물고기·벌레 등의) egg;
1899. 앞서다         |  () (앞에 서다) đứng trước (동사) = (앞에 서다)     
1900. 여건             | 與件 (dữ kiện) điều·kiện (cho trước) (명사) = conditions

Các ví·dụ với mỗi từ

1876. 놓치다     |  () [녿치다] trượt, bỏ lỡ ( (동사) = (잡고 있던 것을) miss, lose
a) 공을 놓치다 = bắt trượt quả bóng = miss a ball
b) 경찰들이 용의자를 쫓아갔지만 놓치고 말았다. = Cảnh·sát truy·đuổi kẻ tình·nghi nhưng đã vuột mất. = The police chased the suspect but lost him[he got away].
Từ đồng nghĩa:

1877. 대기     | 大氣 (đại khí) không·khí (명사) = (공기) the atmosphere, the air
nghĩa khác: 대기待機 (đãi ki/cơ) = chờ đợi = to stand by
a) 대기 중에 유독가스를 방출하다 = thải khí·độc vào không·khí = release toxic gases into the atmosphere
Từ đồng nghĩa:

1878. 독립      | 獨立 (độc lập) [동닙] độc lập (명사) = independence
a) 사법권의 독립 = sự độc·lập của quyền tư·pháp = the independence of the judiciary
b) 경제적으로 독립하다 = độc·lập về kinh·tế (tài·chính) = be financially independent
Từ đồng nghĩa:

1879. 머릿속     |  () [머리쏙/머릳쏙] trong đầu (명사) = Inside one’s head
a) 머릿속에서 잡념을 몰아내다 = loại bỏ tạp·niệm trong đầu = get rid of useless thoughts in one's head (몰아내다 = (직위·장소 등에서); (직위에서) remove[oust] (sb from sth))
Từ đồng nghĩa:

1880. 북쪽     | (bắc·) phía bắc (명사) = north
a) 북한산은 서울의 북쪽에 위치해 있다. = Núi Bukhan nằm ở phía bắc của Seoul. = Mt. Bukhan is located in the north of Seoul.
Từ đồng nghĩa:

1881. 불안하다     | 不安 (bất an) bất·an, lo·lắng (형용사) =  anxious, nervous
a) 그의 침묵이 나를 불안하게 만들었다. = Sự trầm·mặc (im·lặng) của anh ấy làm tôi bất·an. = His silence made me anxious.
Từ đồng nghĩa:

1882. 쇠고기     |  () thịt bò (명사) = beef
a) 쇠고기를 샀다. = Tôi đã mua 1 cân (600g) thịt bò. = I bought 600 grams of beef.
Từ đồng nghĩa:

1883. 위반     | 違反 (vi phản) vi phạm, làm trái (명사) = violation
a) 규칙[법률] 위반하다 = làm trái quy·tắc [pháp·luật] = violate the rules[law]
Từ đồng nghĩa:

1884. 카드     |  () thẻ, card (명사) = card
a) 카드를 발급하다 = ban·hành thẻ tín·dụng = issue a (credit) card
b) 크리스마스카드를 보내다 = gửi thiệp Giáng·sinh = send (sb) a Christmas card
Từ đồng nghĩa:

1885. 평생     | 平生 (bình sinh) suốt đời (명사) = one's whole[entire] life,
a) 연구에 평생을 바치다 = cống·hiến suốt đời cho việc nghiên·cứu = devote[dedicate] one's lifetime to research
b) 평생 이런 일은 처음이다. = Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy việc như thế này. = This is the first time in my entire life that anything like this has happened.
Từ đồng nghĩa:

1886. 해당하다     | 該當 (cai đang) có liên·quan, có·thể áp·dụng (동사) = (관계되다, 일치하다) [동사] be relevant, be applicable (to)
a) 법률은 일반 근로자들에게는 해당 사항이 없다. = Luật đó không áp·dụng đối·với người lao·động bình·thường. = The law doesn't apply to ordinary workers. (사항 =事項 (sự hạng) = thứ việc, hạng·mục sự·tình)
b) 품목은 과세품에 해당한다. = Mục đó là mục có thể áp thuế. = That item is classified as a taxable item. (과세 = 課稅 (khóa thuế) thuế khóa = taxation; 품목 = 品目(phẩm mục) = item)
Từ đồng nghĩa:

1887. 간부     | 幹部 (cán·bộ) cán·bộ (명사) = executive
a) 그는 핵심 간부 사람이다. = Anh ấy là một trong những cán·bộ cốt·cán. = He is one of the main executives.
Từ đồng nghĩa:

1888. 관념     | 觀念 (quan·niệm) quan·niệm (명사) = idea, sense, concept, notion
a) 그는 시간 관념이 없다. = Anh ấy không có khái·niệm thời·gian. = He has no sense[concept] of time.
b) 그는 성에 대해 그릇된 관념을 가지고 있다. = Anh ấy có quan·niệm sai·lầm về sex. = He has a wrong idea about sex.
Từ đồng nghĩa:

1889. 굉장히     | 宏壯 (hoành tráng) rất (부사) = so, very, extremely, immensely, greatly, terribly,
a) 굉장히 좋다 = rất tốt = be very good
Từ đồng nghĩa:

1890. 단어     | 單語 (đan ngữ) từ đơn (명사) = word
a) 모르는 단어가 있으면 사전을 찾아봐라. = Nếu có từ nào không biết thì hãy tra từ·điển. = Look up any words you don't know in a dictionary.
Từ đồng nghĩa:

1891. 덮다     |  () đắp (chăn), đậy (nắp) (동사) = (이불·뚜껑 등을) cover (sth with sth)
a) 그는 부상자에게 담요를 덮어 주었다. = Anh ấy đắp chăn lên cho người bị thương. = He put a blanket over the injured man.
b) 냄비에 뚜껑을 덮다 = đậy nắp lên nồi = cover the pan
Từ đồng nghĩa:

1892. 도와주다     |  () giúp (동사) = to help
a) 그가 음식 준비를 도와주었다. = Anh ấy đã giúp·đỡ tôi chuẩn·bị món ăn. = He assisted with the preparation of food.
Từ đồng nghĩa:

1893. 도입     | 導入 (đạo nhập) (글의) giới·thiệu, áp·dụng (hệ·thống), đưa vào (명사) = introduction, adopt
a) 관세를 도입하다 = áp·dụng thuế·quan = adopt tariffs
b) 새로운 제도를 도입하다 = áp·dụng chế·độ mới = introduce a new system
c) 외국자본을 도입하다 = đưa tư·bản (vốn) nước ngoài vào = introduce foreign capital
d) 최신 기술을 도입하다 = áp·dụng công·nghệ mới nhất = introduce the latest technology
e) 새로운 규정들은 단계적으로 도입될 것이다. = Các quy·định mới sẽ được áp·dụng (dần·dần) theo từng giai·đoạn. = The new regulations will be phased in.
f) 연봉제는 90년대에 처음 도입되었다. = Chế·độ llương theo năm được giới·thiệu lần đầu vào thập·niên 90. = The annual salary system was first introduced in the '90s.
Từ đồng nghĩa:

1894. 몰다     |  () lái (xe, tàu);  (동사) = (차·배·말 등을) steer; (차를) drive; (지도·나침반 등을 이용하여) navigate;
a) 아버지는 20 동안 트럭을 몰았다. = Cha tôi đã lái xe tải trong 20 năm. = My father has driven a truck for 20 years.
b) 말을 몰다 = cưỡi ngựa = ride a horse
c) 공을 몰다 = dắt bóng = drive a ball
Từ đồng nghĩa:

1895. 배우     | 俳優 (bài ưu) diễn viên (명사) = actor
俳優 bài ưu
◼ Tuồng hoạt kê, tạp hí.
◼ Người diễn tuồng hoạt kê ngày xưa.
Từ đồng nghĩa:

1896. 비추다     |  () chiếu sáng (vào cái gì) (동사) = (빛을) shine, light (up)
비치다 = (tự) tỏa sáng
a) 손전등을 비추다 = chiếu đèn pin = shine a flashlight[torch]
b) (거울·수면 등에)     
그녀는 자신의 얼굴을 거울에 비추어 보았다. = Cô ấy xem khuôn mặt mình phản·chiếu trong gương. = She looked at her reflection[face] in the mirror.
Từ đồng nghĩa:

1897. 신발     |  () giày·dép (명사) = shoes; (집합적) footwear
a) 신발 켤레 = một đôi giày = a pair of shoes
b) 신발을 신다 = đeo giày = wear[put on] shoes
c) 신발을 벗다 = cởi giày = take off shoes
Từ đồng nghĩa:

1898.      |  () trứng (chim, cá, côn·trùng) (명사) = (새·물고기·벌레 등의) egg;
a) 알을 낳다 ( 등이) = (chim) đẻ trứng = lay eggs
b) 알을 품다 = ấp trứng = incubate eggs
c) 알을 깨다 = làm vỡ trứng = break[open] an egg
d) 4월에 잡히는 꽃게는 알이 있다. = Cua bắt vào tháng 4 có rất nhiều trứng. = Blue crab caught in April are full of roe.
Từ đồng nghĩa:

1899. 앞서다     |  () (앞에 서다) đứng trước (동사) = (앞에 서다)      
a) 그는 앞서서 걸었다. = Anh ấy bước ra đứng trước. = He walked ahead.
b) 그는 항상 이성보다는 감정이 앞선다. = Anh ấy luôn để tình·cảm đứng trước lý·tính. = He always thinks with his heart.
Từ đồng nghĩa:'

1900. 여건     | 與件 (dữ kiện) điều·kiện (cho trước) (명사) = conditions
a) 경제적인 여건만 허락한다면 공부를 계속하고 싶다. = Tôi muốn tiếp·tục việc học nếu điều·kiện kinh·tế cho·phép. = I want to continue my studies as long as financial conditions permit. (허락 = 許諾 (hứa nặc) cho phép, đáp ứng) = permission)
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/2012/08/6000-most-common-korean-words-2.html
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com