Wednesday, January 14, 2015

Câu tiếng Hàn trong ngày 2015-01-14

(Photo: thisisgame.com)


신경 쓰지 마세요!
Đừng để ý.
Never mind./Don't mind[bother]./Forget it.

신경 神經 (thần kinh)