Monday, February 24, 2014

Mẫu câu 43: V~(으)ㄹ까 하다 (Tôi đang nghĩ tới việc..., tôi đang định làm gì)

V~(으)ㄹ까 하다 Tôi đang nghĩ tới việc...Tôi đang định làm gì....

Cấu·trúc này dùng để nói về ý·định mơ·hồ, kế·hoạch không chắc·chắn có thể dễ·dàng thay·đổi của người nói.
Cấu·trúc này không dùng cho câu mệnh·lệnh, đề·nghị.
Cấu·trúc này không được dùng thì tương·lai.

Trong câu phủ·định, có·thể dùng 안 V~(으)ㄹ까 하다 hoặc V~지 말까 하다, không được dùng 못 V~(으)ㄹ까 하다.


Có cấu·trúc khác tương·tự nói về ý·định chắc·chắn hơn cấu·trúc này đó là V~(으)려고 하다.


Cấu·tạo


     Quá·khứ: V~(으)ㄹ까 했다

     Hiện·tại: V~(으)ㄹ까 하다

Câu mẫu:

1. 집에 갈까 해요.
Tôi đang nghĩ tới việc về nhà.

2. 그것을 먹을까 해요.
Tôi đang nghĩ tới việc ăn món đó.

3. 그 꽃을 살까 해요.
Tôi đang nghĩ tới việc mua hoa đó.

4. 김 선생을 찾아갈까 해요.
Tôi đang nghĩ tới việc gặp ông Kim.

5. 집에서 잘까 해요.
Tôi đang định ngủ ở nhà.

6. 도서관에 가서 잡지나 읽을까 해요.
Tôi đang nghĩ tới việc đi thư·viện đọc tạp·chí.

7. 친구들과 같이 다방에 갈까 해요.
Tôi đang định đi phòng trà cùng với bạn·bè.

8. 백화점에 옷을 사러 갈까 해요.
Tôi đang nghĩ đến việc mua áo ở cửa·hàng bách·hóa.

9. 친구에게 전화할까 해요.
Tôi đang định gọi điện cho bạn tôi.

10. 내일 아침에 일찍 일어날까 해요.
Tôi đang định sáng mai dậy sớm.

11. 오늘 저녁에 집에서 쉴까 해요.
Tôi đang định tối nay nghỉ ở nhà.

12. 오늘 영국으로 공부하러 갈까 해요.
Hôm nay tôi nghĩ đến việc đi học ở Anh.

13.  오늘 저녁에 부산에 기차로 내려갈까 해요.
Tối nay tôi định về Pusan bằng tàu·hỏa.

Tham·khảo:
1. http://songbird2488.blogspot.kr/2012/06/blog-post_5368.html
2. http://sydneytoseoul.wordpress.com/2012/05/12/v%EC%9C%BC%E3%84%B9%EA%B9%8C-%ED%95%98%EB%8B%A4-thinking-about-doing/
3. John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.