Wednesday, February 19, 2014

Mẫu câu 38: V~던데요 (tôi nhớ là...., theo tôi được biết..., tôi thấy rằng....)

Người dịch và biên·soạn: Nguyễn·Tiến·Hải

V~더라 (văn nói suồng·sả)

V~던데요 (văn nói lịch·sự)

tôi nhớ là...., theo tôi được biết..., tôi thấy rằng....

V~더라, được tạo·thành bằng cách ghép tiểu·từ 더 có ý·nghĩa hồi·tưởng (nhớ lại) với từ 라.
Các cấu·trúc này dùng để thông·báo về những điều mà người·nói đã trực·tiếp trải·nghiệm hay thông·tin trực·tiếp nhìn tận mắt nghe tận tai của người·nói đối với bạn·bè hay người ít tuổi hơn.
 

V~더라 (văn nói suồng·sả)

1. 한스가 집에 가더라. = (Tao nhớ là đã thấy) Hans đang trên đường về nhà.
2. 강의실에 갔더니 늦었더라. = (Tao nhớ lại là) Tao đã bị trễ giờ lúc tao bước vào giảng·đường.
3. 도서관에 갔더니 게이꼬가 뭘 열심히 읽고 있더라. = (Tao nhớ lại là) khi tao đi thư·viện thì Keiko đang đọc cái gì đó say·sưa. (V. + 었/았더니 = "khi". Xem thêm)
4. 요즘 걔는 바쁜 것 같더라. = (Tao thấy là) có vẻ như dạo này nó bận.

V~던데요 (văn nói lịch·sự)

1. 여름에 아리조나가 아주 덥던데요.
(Tôi thấy là/Tôi được biết là) Arizona rất nóng vào mùa hè.

2. 그 분이 술을 많이 마시던데요.
(Tôi được biết là) ông ấy uống nhiều rượu.

3. 그녀의 남편도 담배를 많이 피우던데요.
(Tôi nhớ là) chồng cô ấy cũng hút thuốc dữ lắm.

4. 서울에는 눈이 안 왔던데요.
(Tôi được biết là) ở Seoul không có tuyết rơi.

5. 김 선생은 담배를 끊었던데요.
(Tôi nhớ là) ông Kim đã bỏ thuốc·lá rồi.

6. 그 한국 학생은 독일어를 배우던데요.
(Tôi được biết là) cậu học·sinh Hàn·Quốc đó đang học tiếng Đức.

7. 그녀는 커피를 좋아하던데요.
(Tôi thấy) cô ấy thích cà·phê.

8. 이 선생은 그 큰 집을 팔았던데요.
(Tôi được biết) ông Kim đã bán căn·nhà lớn ấy rồi.

9. 술을 마시지 않던데요.
(Tôi nhớ là) không uống rượu. (ai?)

10. 어제 밤에 눈이 많이 왔던데요.
(Tôi nhớ là) đêm qua tuyết rơi nhiều lắm.

11. 이 선생은 저녁을 안 잡수셨던데요.
(Tôi nhớ là) ông Kim chưa dùng bữa tối.

Tham·khảo:

1. http://www.language.berkeley.edu/korean/10/lesson10/10_grammar_only.htm
2. http://www.learnkoreanlp.com/2012/12/learn-korean-i-found-that.html
3. http://www.koreangrammarplus.com/korean-grammar-int-%EB%8D%98%EB%8D%B0%EC%9A%94-as-i-recall/
4. http://quizlet.com/4695007/ybm-grammar-326-331-flash-cards/
5. John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.