Saturday, February 1, 2014

V~는다니까(요), V~ㄴ다니까(요), A~다니까(요), N~(이)라니까(요) (Tôi đã nói rằng...)

Người dịch: Nguyễn-Tiến-Hải

V~는다니까(요) (Tôi đã nói rằng...)

V~ㄴ다니까(요) (Tôi đã nói rằng...)

A~다니까(요) (Tôi đã nói rằng...)

N~(이)라니까(요) (Tôi đã nói rằng...)


Cấu-trúc này dùng để lặp lại và nhấn·mạnh những gì bạn đã nói trước đó.

I. Cách cấu·tạo:

1. Thì hiện·tại

a) Đối với tính·từ: thêm 다니까(요)

Ví·dụ:

바쁘다 (bận)

---> 바쁘다니까! (Tôi đã nói là tôi đang bận.) (suồng·sả)

---> 바쁘다니까요! (Tôi đã nói là tôi đang bận.) (lịch·sự)

b) Đối với động·từ:

- Nếu thân động·từ có 받침 thì thêm 는다니까(요)

Ví·dụ:

먹다 (ăn)  ---> 먹는다니까(요) (Tôi đã nói là tôi đang ăn.)

- Nếu thân động·từ không có 받침 thì thêm ㄴ다니까(요)

모르다 (không biết) ---> 모른다니까(요) (Tôi đã nói là tôi không biết.)

2. Thì quá·khứ

Cả động·từ và tính·từ đều thêm đuôi 았/었/였 + 다니까(요)

몰랐다니까요. (Tôi đã nói là tôi đã không biết.)
벌써 다 했다니까요. (Tôi đã nói là tôi đã làm hết tất·cả rồi.)
진짜 맛있었다니까요. (Tôi đã nói là (thức·ăn) thực·sự rất ngon.)

3. Với danh·từ:

- Nếu danh·từ có 받침 thì thêm 이라니까(요)

학생 (học·sinh) ---> 학생이라니까요. (Tôi đã nói tôi là học·sinh)

- Nếu danh·từ không có 받침 thì thêm 라니까(요)

4. Thì tương·lai:

Thì tương-lai được cấu·tạo V~(으)ㄹ 거.  Vì  거 là danh·từ nên tuân·theo quy·tắc cấu·tạo với danh·từ ở trên, tức là:

V~(으)ㄹ 거라니까(요).

ví-dụ:

가다 (đi)

---> 갈 거예요. (Tôi sẽ đi.)

---> 갈 거라니까요. (Tôi đã nói là tôi sẽ đi.)

5. Thể mệnh·lệnh:

Nếu thân động·từ có 받침 thì thêm 으라니까(요).

잡다 (bắt lấy) ---> 잡으라니까(요)! = Tôi đã nói là hãy bắt lấy!

Nếu thân động·từ không có 받침 thì thêm 라니까(요).

보다 (nhìn) ---> 보라니까(요)! = Tôi đã nói là hãy nhìn đi!

II. Các câu mẫu:

1. 빨리 오라니까요. = Tôi đã nói là hãy đến nhanh đi!
2. 알았다니까요! = Tôi đã nói là tôi đã biết/hiểu rồi.
3. 제가 안 했다니까요. = Tôi đã nói là đã không làm.
4. 저는 죄가 없다니까요. = Tôi đã nói là tôi vô tội.
5. 혼자 갈 거라니까요. = Tôi đã nói là tôi sẽ đi một mình.
6. 저는 정말 몰랐다니까요. = Tôi đã nói là thực·sự tôi đã không biết.
7. 매일 운동한다니까요. = Tôi đã nói là tôi tập thể·dục hàng ngày.
8. 다음달부터 열심히 공부할 거라니까요. = Tôi đã nói là từ tháng sau tôi sẽ học·tập chăm·chỉ.
9. 그럴 수도 있다니까요. = Tôi đã nói là cũng có thể [sẽ] như thế mà.
10. 공부 좀 하라니까요. = Tôi đã nói là hãy học một chút đi!

Bài gốc:

Talk to me in Korean, Level 7 Lesson 16 / I said … / -다니까(요), -라니까(요)