Friday, January 31, 2014

Mẫu câu 20: V~(으)ㄴ 다음에/후에 (sau khi làm gì)

V~(으)ㄴ 다음에/후에 (sau khi làm gì)

다음: tiếp theo
후: sau

1. 수업이 끝난 다음에 무엇을 할까요?
Sau khi lớp học tan, chúng ta sẽ làm gì nhỉ?

2. 식사가 끝난 다음에 다방에 갑시다!
Sau khi ăn xong chúng ta hãy cùng tới phòng trà!

3. 김 교수님을 만난 다음에 집에 가서 잤어요.
Sau khi gặp giáo-sư Kim tôi đã về nhà ngủ.

4. 한국어를 배운후에 한국을 방문하겠어요.
Sau khi học tiếng Hàn tôi sẽ thăm Hàn-Quốc.

5. 그는 결혼한 다음에 부인하고 미국에 갔어요.
Sau khi kết hôn, anh ấy đã đi Mỹ cùng với vợ.

6. 그분이 한국에 오신 후에 저는 미국에 갔어요.
Khi anh ấy đến Hàn-Quốc thì tôi đã đi Mỹ rồi. (???)

7. 식사를 하신 후에 어디에 가시겠어요?
Sau khi ăn xong ông sẽ đi đâu ạ?

8. 회의가 끝난 다음에 다방에 갑시다!
Họp xong chúng ta cùng đến phòng trà nhé!

9. 물을 마신 다음에 갔어요.
Sau khi uống nước xong thì tôi đi.

10. 그 분은 댁에 돌아오신 다음에 사무실에 나갔어요.
Sau khi trở về nhà thì ông ấy liền đến văn-phòng.

11. 저녁은 먹은 후에 재미있는 영화를 봅시다!
Sau khi ăn tối xong, hãy cùng xem một bộ phim hay!

12. 한국어를 공부한 다음에 무엇을 하시겠어요?
Sau khi học tiếng Hàn xong ông sẽ làm gì?

13. 점심을 먹은 다음에 교수님을 찾아가겠습니다.
Sau khi ăn trưa tôi sẽ đi tìm giáo-sư.

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Thursday, January 30, 2014

V-은/ㄴ 이상 (đã làm gì rồi)

Người·dịch: Nguyễn·Tiến·Hải

·dụ:

1. 약속한 이상 가야 한다. = Vì đã hứa rồi nên tôi phải đi.

2. 내가 온 이상 이제 걱정하지 마라. = Mình đã đến rồi, đừng lo nữa.
3. 일이 이렇게 된 이상 어쩔 수 없다. = Chuyện đã thành ra như thế rồi, không thể làm gì được nữa. 

4. 일단 약속을 한 이상 지켜야 한다. = Một khi đã hứa thì phải giữ lời.

Tham·khảo:

http://endic.naver.com/krenEntry.nhn?sLn=en&entryId=017eb47979bd4d2e95c93b30ef4c87e9&query=%EC%9D%B4%EC%83%81

V-은/ㄴ N Tính-động-từ quá-khứ

V~게 되다 (được làm gì)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

V~게 되다 (được làm gì)

Ví·dụ:

1. 나는 부산에 가게 되었다.  = Tôi đã được đi 부산.

2. 그 친구를 알게 되었다. = Tôi đã quen·biết được người bạn đó.

3. 아이들을 위해서 그 건물을 세우게 되었다.  = Họ đã được phép xây tòa·nhà đó cho trẻ·em.

4. 한국에는 어떻게 오게 되었어요? = Làm thế nào mà anh đến được Hàn·Quốc?

5. 철수가 장학금을 받게 됐어요. = 철수 đã nhận được học·bổng. 

Tham·khảo:

http://www.language.berkeley.edu/korean/10/lesson21/21_grammar_only.htm

http://www.koreanwikiproject.com/wiki/index.php?title=%EA%B2%8C_%EB%90%98%EB%8B%A4

Wednesday, January 29, 2014

Mẫu câu 19: V~기로 되어 있어요 (dự•định sẽ làm việc gì)

V~기로 되어 있어요

(Dự·định sẽ làm việc gì)

1. 그들은 여기에 두시까지 오기로 되어 있어요.
Họ dự·định sẽ đến đây trước 2 giờ.

2. 그분을 어디에서 만나기로 되어 있어요?
Anh định gặp anh ta ở đâu?

3. 이 일을 내일까지 끝내기로 되어 있어요.
Việc này dự·định sẽ kết·thúc trước ngày·mai.

4. 상철이는 서울에 오늘 도착하기로 되어 있어요.
상철 định hôm·nay sẽ đến 서울.

5. 집사람은 내일 병원에 입원하기로 돠어 있어요.
Vợ tôi định ngày·mai sẽ nhập·viện.

6. 사장님은 몇 시에 방문하기로 되어 있어요?
Anh định mấy giờ thì đi thăm giám·đốc?

7. 우리들은 오늘 여기서 모이기로 되어 있어요.
Chúng tôi định hôm·nay sẽ tập·trung ở đây.

8. 집에서 일하기로 되어 있어요.
Tôi dự·định sẽ làm·việc tại nhà.

9. 오늘은 몇 페이지를 공부하기로 되어 있어요?
Hôm nay bạn định học tới trang mấy? (페이지 = page = trang)

10. 내일은 열시까지 여기서 모이기로 되어 있어요.
Dự·định ngày·mai trước 10 giờ sẽ tập·trung ở đây.

11. 우리들은 내년 봄에 한국애 여행하기로 되어 있어요.
Chúng·tôi dự·định sẽ đi du·lịch Hàn·Quốc vào mùa·xuân năm·tới.

12. 이 교수님하고 어디에서 식사하기로 되어 있어요?
Anh định đi ăn ở đâu với giáo·sư Lee vậy?

13. 김 선생이 저에게 전화하기로 되어 있어요.
Ông Kim định gọi điện·thoại cho tôi.

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Luật biến âm ㅇ+ㄹ → ㅇ+ㄴ

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

Quy·tắc biến·hóa phụ·âm:

ㅇ+ㄹ → ㅇ+ㄴ


Ví·dụ:

1. Viết là 대통령 (大統領) nhưng khi phát·âm thì thành [대ː통녕]

大統領 (Hán Việt: đại·thống·lĩnh) Tổng·thống

2. 청량리역 [청냥니 역] Cheongnyangni Station

3. 종로 [종노] (Jogno, an area in Seoul)
4. 대학로 (大學路)[대ː항노] Daehangno

Tham·khảo: 

http://krdic.naver.com

http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%95%9C%EA%B8%80_%EB%82%B1%EC%9E%90

http://en.wikibooks.org/wiki/Korean/Advanced_Pronunciation_Rules

Tuesday, January 28, 2014

Mẫu câu 18: V~기 전에 (trước khi làm gì)

V~기 전에 (trước khi làm gì)

1. 눈이 오기 전에 집에 갑시다!
Chúng ta hãy về nhà trước khi tuyết rơi!

2. 학교에 가기 전에 숙제를 해야 해요.
Trước khi đến trường phải làm bài·tập.

3. 식사를 하기 전에 기도합시다!
Trước khi ăn hãy cùng cầu·nguyện!

4. 한국에 가기 전에 한국말을 공부하셔야 해요.
Trước khi đi Hàn·Quốc phải học tiếng Hàn.

5. 미국에 가기 전에 저는 대학생이었어요.
Trước khi tới Mỹ tôi là sinh·viên đại·học.

6. 아침을 먹기 전에 뭘 했어요?
Trước khi ăn sáng cậu đã làm gì?

7. 자기 전에 이를 닦으세요!
Hãy đánh răng trước khi ngủ!

8. 선생님이 들어오시기 전에 방을 청소 하세요!
Hãy dọn vệ sinh lớp trước khi thầy giáo vào!

9. 외출하기 전에 머리를 빗겠어요.
Trước khi ra ngoài tôi cần phải chải đầu.

10. 집에 돌아가기 전에 제 사무실에 들르세요!
Trước khi về nhà hãy ghé phòng làm việc của tôi nhé!

11. 일을 시작하기 전에 커피 한 잔 드세요!
Trước khi bắt đầu làm việc hãy uống một tách cà·phê đã!

12. 해가뜨기 전에 이 일을 끝내세요!
Trước khi Mặt·Trời mọc hãy hoàn·thành việc này nhé!

13. 약을 들기 전에 밥을 드세요!
Hãy ăn cơm trước khi uống thuốc!

14. 선생님이 되기 전에 무엇을 하셨어요?
Trước khi trở thành giáo·viên thầy đã làm gì ạ?

15. 그 집을 사기 전에 돈을 저축해야 했어요.
Trước khi mua căn nhà đó tôi đã phải tiết·kiệm tiền.

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

V-겠다는 N

Người soạn: Nguyễn·Tiến·Hải

Đây là dạng rút·gọn của V-겠다[고 하]는 (dạng lời nói gián·tiếp)

-겠다는 ← -겠다[고 하]는 


Ví·dụ:

1. 우리 집을 사겠다는 사람이 나섰다.
Người muốn mua ngôi nhà của chúng tôi đã xuất·hiện.
(Người nói rằng sẽ mua căn nhà của tôi đã xuất·hiện)

2. 현재 국내에는 영어 열풍이 한창 불고 있다. 그런데 아이러니한 것은 그 열풍이 영어의 네 가지 스킬 - 말하기, 듣기, 쓰기, 읽기 - 을 늘리겠다는 목표를 갖는 것이 아니라 단순히 시험 점수를 잘 받겠다는 목표를 갖고 있다. 잘못 되도 한참 잘못 됐다. [book "It's not grammar"]

 

Tham·khảo:

http://www.koreangrammaticalforms.com/entry.php?eid=0000000070

 

Friday, January 24, 2014

V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?)

Người dịch và biên·soạn: Nguyễn·Tiến·Hải

Đuôi ~은지/는지/ㄴ지 chủ·yếu dùng với các động·từ liên·quan đến hiểu·biết (biết (알다), không biết (모르다)), suy·đoán, thông·báo, suy·nghĩ (생각하다),...để diễn·đạt ý·nghĩa không chắc·chắn, băn·khoăn  "hay không", "có hay không", "hay chưa".

Ngoài ra đuôi này còn dùng với các từ như 누구 (ai), 어디 (ở đâu), 어떻게 (làm thế nào), 왜 (vì·sao), 언제 (khi nào), 뭐 (cái gì) và 얼마나 (bao·nhiêu) để đánh dấu kết·thúc câu hỏi bên trong một câu phức.

Cách cấu·tạo:


1) Động·từ hành·động:

Thân động·từ + 는지

Ví-dụ:

먹다 (ăn)    ---> 먹는지

사다 (mua) ---> 사는지

Khi thân động·từ kết·thúc bằng phụ·âm thì bạn phải bỏ rồi thêm 는지

Ví-dụ:

놀다 (chơi)  ---> 노는지

풀다 (tháo) --->  푸는지

2) Động·từ miêu·tả (tính·từ)

- Nếu tính·từ kết·thúc bằng nguyên·âm thì thêm ㄴ지

(bao gồm cả động·từ 이다 (là) ---> 인지)

Ví-dụ:

작다 (nhỏ) ---> 작은지

좁다 (hẹp) ---> 좁은지

Câu ví·dụ:


1. 이거 뭐예요? (= Cái này là cái gì?)

+ 알아요? (Bạn biết không?)

---> 이거 뭔지 알아요? (Bạn có biết cái này là cái gì không?)

이거 뭐이다 ---> 이거 뭐이 + ㄴ지 ---> 이가 뭐인지 ---> 이거 뭔지 ---> 이거 뭔지 알아요?

2. 뭐가 좋아요? (Cái gì tốt)

+ 몰아요. (Tôi không biết)

---> 뭐가 좋은지 몰라요. (Tôi không biết cái gì tốt (cái nào thì tốt).)

뭐가 좋다 ---> 뭐가 좋 + 은지 ---> 뭐가 좋은지 ---> 뭐가 좋은지 몰라요.

3. 문제가 있다 (Có vấn·đề)

+ 물어보세요 (Hãy hỏi)

---> 문제가 있는지 물어보세요! (Hãy hỏi (họ) xem có vấn·đề gì hay không.)

Các câu mẫu:


1. 이 사람 누구인지 아세요? = Anh có biết người này là ai không ạ?

2. 이거 괜찮은지 봐 주세요! = Hãy xem giúp tôi cái này có ổn không!

3. 뭐 사고 싶은지 말해 주세요! = Hãy nói cho tôi biết bạn muốn mua gì!

4. 내일 우리 만날 수 있는지 알고 싶어요. = Tôi muốn biết ngày mai chúng·ta có·thể gặp nhau hay không.

5. 제가 왜 걱정하는지 몰라요? =  Anh không biết tại·sao tôi lo·lắng à?

Tham·khảo:


http://www.talktomeinkorean.com/lessons/level-5-lesson-18/

Mẫu câu 17: V~기 위하여 (để làm gì)

V~기 위하여 (để làm gì)


V là thân động·từ (động·từ đã bỏ 다)

1. 그 분을 만나기 위하여 여기서 기다려야 해요.
Để gặp anh ấy, tôi phải đợi ở đây.

2. 그는 돈을 벌기 위하여 밤 늦도록 일했어요.
Để kiếm tiền, anh ấy đã làm việc đến tận khuya.

3. 그는 이 시험에 합격하기 위하여 열심히 공부해야 되요.
Để vượt qua kỳ thi này, cậu ấy nên học·hành chăm·chỉ.

4. 유럽에 여행하기 위하여 돈을 저축해야 했어요.
Để đi du·lịch châu Âu tôi đã phải tiết·kiệm tiền.

5. 독일에 가기 위하여 독일어를 배우고 싶어요.
Tôi muốn học tiếng Đức để đi Đức.

6. 이 일을 끝내기 위하여 일을 더 해야 해요.
Để kết·thúc việc này, tôi phải làm việc nhiều hơn.

7. 한국 신문을 읽기 위하여 한국어를 공부하고 있어요.
Tôi học tiếng Hàn để đọc nhật·báo Hàn·Quốc.

8. 그는 미스 박과 결혼하기 위하여 은행에 돈을 저축하고 있다고 해요. (저축 貯蓄 (trữ·súc) = tiết·kiệm, tích·trữ = saving)
Anh ấy nói rằng anh ấy đang tiết·kiệm tiền ở ngân·hàng để kết·hôn với cô Park.

9. 사람은 살기 위하여 밥을 먹어야 해요.
Con·người phải ăn cơm để sống.

10. 우리들은 내년 여름에 중국에 여행하기 위하여 중국말을 배우고 있어요.
Chúng·tôi đang học tiếng Trung·Quốc để mùa hè năm tới đi du·lịch Trung·Quốc.

11. 그는 의사가 되기 위하여 공부를 열심히 했어요.
Anh ấy đã học·tập chăm·chỉ để trở·thành bác·sĩ.

12. 아침에 일찍 일어나기 위하여 밤에 일찍 잤어요.
Để dậy sớm vào buổi sáng, tôi đã đi ngủ sớm.

13. 시험에 합격하기 위하여 책을 많이 읽었어요.
Để thi đậu, tôi đã đọc sách rất nhiều.

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Đuôi -구요

Người soạn: Nguyễn·Tiến·Hải

구요 là một biến·thể của 고요. 고요 mới là dạng chuẩn. Một số nhà ngôn·ngữ·học cho rằng 구요 thực ra thuộc phương·ngữ 서울 hay 경기도.

Câu chuẩn: 나는 밥을 먹 집에 갈 것이다. (Tôi ăn cơm rồi sẽ về nhà.)

=> Biến·thể: 나는 밥을 먹고요. 집에 갈 거예요.

Thêm 요 vào sau  고 làm câu văn lịch·sự hơn khi dừng ở giữa câu dù về mặt ngữ·pháp thì không cần·thiết.

Thanh·niên Hàn·Quốc cho rằng nói 구 nghe sẽ dễ·thương (cute) hơn nói 고 nên hay dùng 구요 hơn khi nói với người lớn tuổi hơn. (?)

"X는 a하고, b하고, c하고요" => câu này người nói vẫn có thể kéo dài thêm.

"X는 a하고, b하고, c합니다."  => câu này đã trọn·vẹn.

Ví·dụ 1:

강민: 내일 뭐할꺼야?  (Ngày mai bạn làm gì?)
은주: 음.. 먼저 밥 먹구요... 이따가 친구랑 만날 꺼에요. (À ừm...trước tiên là ăn cơm, rồi...sau đó thì sẽ gặp một người bạn.)

Ví·dụ 2: (phim Full house tập 1)

민혁이형 지금 상해에 없어요. 어딨는지는 저도 잘 모르구요.

(Anh Min-hyok bây·giờ không có ở Thượng·Hải nữa. Giờ anh ấy ở đâu tôi cũng không rõ.)

(어딨는 = 어디 있는)

Tham·khảo:

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1996160

Thursday, January 23, 2014

Mẫu câu 16. V~기 때문에...(vì việc gì...)

V~기 때문에...(vì việc gì...)


1. 눈이 왔기 때문에 학교에 못 갔어요.
Vì tuyết rơi nên tôi đã không thể đến trường được.

2 한자 있기 때문에 신문을 못 읽어요.
Vì có chữ Hán nên tôi không thể đọc nhật·báo (đó) được.

3. 내일 시험이 있기 때문에 오늘 집에 있어요.
Vì ngày mai có kì thi nên hôm nay tôi nghỉ ở nhà.

4. 두통이 있기 때문에 집에서 있겠어요.
Vì đau đầu nên tôi sẽ ở nhà.

5. 방이 추웠기 때문에 문을 닫았어요.
Vì phòng lạnh nên tôi đã đóng cửa lại.

6. 피곤하기 때문에 집에 쉬고 싶어요.
Vì mệt nên tôi muốn nghỉ ở nhà.

7. 그 분이 오지 않았기 때문에 그 회의를 취소했어요.
Vì anh ấy không đến nên cuộc·họp đó đã bị hủy·bỏ.

8. 오늘은 너무 바쁘기 때문에 박 선생을 방문하지 못 하겠어요.
Vì hôm nay bận quá nên tôi sẽ không thăm ông Park được.

9. 친구가 미국에서 오기 때문에 공항에 나가야 해요.
Vì bạn tôi từ Mỹ về nên tôi phải đi tới sân bay.

10. 머리가 아프기 때문에 집에 일찍 가겠어요.
Vì đau đầu nên tôi sẽ về nhà sớm.

11. 시간이 없기 때문에 택시를 탔어요.
Vì không có thời·gian nên tôi đã đi taxi.

12. 날씨가 더웠기 때문에 바다에 수영하러 갔어요.
Vì trời nóng nên tôi đã đi tắm biển.

13. 돈이 없기 때문에 책을 살 수 없어요.
Vì không có tiền nên tôi không thể mua sách.

(John H. Ko, 한국어 기본문형)

Xem thêm
Mẫu câu 36: Danh·từ+ 때문에 (Vì cái gì, vì ai)
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Trung·Quốc, Việt·Nam, ai nợ ai?

Tác·giả: Hoa Bảy

Tạp·chí Văn·hóa Nghệ·An

Thứ tư, 22 Tháng 1 2014 00:02

Nhà cầm quyền Bắc kinh thường tận dụng các phương tiện tuyên truyền cố tình nhồi sọ làm cho dân TQ và nhân dân thế giới nghĩ rằng trong quá khứ họ đã đơn phương giúp Việt Nam chống xâm lược mà rồi VN “bội bạc”(!) (ngay cả một số giáo sư TQ vẫn hay nói với sinh viên VN du học bên đó rằng VN “vô ơn”).

Sự thật ra sao? ơn ai? ai ơn?

Có phải “ông-anh-đồng-chí” hào phóng và vô tư ban viện trợ một cách “quân tử”, -nói kiểu phương đông truyền thống, hoặc với tinh thần “quốc tế vô sản”, -nói theo ngôn từ cách mạng? Chuyện đâu có đơn giản!

Đã có không ít bài viết đề cập đến chuyện này. Tôi xin mạn phép bổ sung một số ý nhỏ.

Năm 1949, Trung cộng giành được toàn nước Trung Hoa trên đất liền; sau đó chỉ được các nước “xã hội chủ nghĩa” công nhận. Họ rất muốn có được tiếng nói và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Dịp may lớn đầu tiên là hội nghị Genève năm 1954 về chiến tranh Đông Dương -trong đó cuộc kháng chiến của VN là chủ đạo, Bắc kinh được tham dự. (Sự nóng lòng tận dụng dịp may đó bộc lộ không mấy tế nhị và vinh dự trong phiên khai mạc: Chu Ân Lai, trưởng đoàn Trung cộng, tươi tỉnh tiến đến để bắt tay trường đoàn Mĩ -nhưng ông này quay lưng lại). Trong suốt quá trình hội nghị, họ qua mặt VN thương lượng trực tiếp với phái đoàn Pháp, áp đặt ý đồ chia cắt VN. Họ chỉ cần một vùng cách li an toàn cho đất nước họ. Nhờ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, và nhân dân Đông Dương nói chung, có cơ hội, họ cố giương ra một vai trò nào đó trên bàn cờ quốc tế và đã đạt được phần nào.

Việc ra sức hoạt động để vượt ra thế giới không từ bất cứ thủ đoạn nào, tất nhiên có việc lợi dụng VN. Chuyện nhỏ sau đây chứng tỏ họ vừa thâm hiểm và xảo trá, vừa trơ tráo. Năm 1956, trong đêm tối một tàu hàng của Pháp trên đường vào một cảng biển VN để nhận than (do VN trả, nằm trong chi phí mua lại mỏ than ở Hồng Quảng -Quảng Ninh sau này) đâm phải một tàu đánh cá của người TQ chường ra trên luồng tàu đi. Người Pháp vớt các ngư dân lên chăm sóc, đối đãi tử tế, lập biên bản trong đó ngư dân TQ thừa nhận họ đã sai, vi phạm luật đường biển. Thuyền trưởng tàu Pháp mời nhà chức trách VN đến trao trả người và đưa cả biên bản. Phía VN cảm ơn, rồi trao lại cho phía TQ. Bắc kinh nhận người, ỉm luôn biên bản, và lớn tiếng kết tội tàu Pháp đã ngang nhiên hiếp đáp ngư dân TQ(!), đòi công khai xin lỗi và bồi thường. Họ tìm cách để buộc chính phủ Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán với họ. Vì mưu đồ thâm hiểm của mình, họ đẩy VN vào thế rất khó xử. Chiếc tàu Pháp bị giữ lại mấy tháng trời. Người thuyền trưởng Pháp cay đắng nói với phía VN: Tôi biết các ông đang phải làm vừa lòng TQ, đằng sau việc này là những toan tính chính trị của họ.

Nhiều người đã nêu rõ lí do vì sao năm 1968 Bắc kinh ra sức ngăn cản VN đi hoà đàm với Mĩ ở Paris. Họ muốn VN “chống đế quốc đến người VN cuối cùng” (cách nói của báo chí phương Tây) một khi họ đang cần vậy cho những tính toán lợi ích của họ. Đến khi Mĩ thực sự sa lầy ở VN, Bắc kinh thấy đã đến lúc chẳng cần che đậy ý đồ thèm muốn bắt tay với “cọp giấy” nữa. Bắt đầu bằng “ngoại giao bóng bàn” và cuộc đi đêm của Kissinger đến Bắc kinh sau “màn kịch đau bụng” của ông ta tại Pakistan. Tiếp đó là màn tổng thống Mĩ Nixon thăm TQ năm 1971, cùng với các cuộc mật đàm, và hệ quả là kết ước Thượng Hải. Trong cuộc “mua bán chính trị” này, Mĩ chỉ được lợi là thêm “đồng minh” chống Liên xô (xưa); còn “chiến lợi phẩm” của Bắc kinh thì chẳng ít, nhưng rõ ràng nhất là việc Mĩ làm ngơ cho TQ xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của VN năm 1974, và không lâu sau để ngỏ cửa cho họ giành chiếc ghế thường trực Hội đồng bảo an LHQ của Trung hoa dân quốc (Đài Loan).

Có được vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế và được ngồi vào ghế HĐBA LHQ, chính (cố) thủ tướng TQ Chu Ân Lai từng nói với “các đồng chí VN”, không chỉ một lần, rằng nhờ có phần đóng góp quan trọng của cuộc đâu tranh của nhân VN, và họ, TQ, rất biết ơn về điều đó.

Nói về “nợ”, TQ từng “giúp” VN lương thực, trang thiết bị quân đội, vũ khí (chủ yếu là của Liên-xô hoặc do LX giúp Mao đánh Tưởng), ... ; trong khi đó, với VN chính TQ nợ xương máu, nợ “chia cắt đất nước” (chẳng phải Chu Ân Lai đã thừa nhận với Lê Duẩn “chúng tôi đã sai lầm” về vấn đề này sao!), nợ về sự trì trệ, ...

Nếu kể cho rạch ròi thì nhiều thứ TQ “giúp” đã gây hại, trước mắt và về lâu về dài. Chẳng hạn, đưa quân sang giúp làm đường (do TQ đòi đưa quân sang đánh “giúp”, VN phải lảng tránh bằng cách nhờ giúp làm đường) thì tàn phá môi trường, cảnh quan (trong đó có việc đặt mìn tiêu huỷ “hòn đá Liễu Thăng”),-[Xin dẫn thêm một vài ví dụ trong trăm ngàn ví dụ: ở Côn Sơn, nơi ẩn cư của Trần Nguyên Đán và Nguyễn Trãi, họ đã đào xuyên ngang dọc quả núi thành đường hầm, hiện cửa vào bị bít, không ai biết họ làm gì trong đó. Nhiều di tích như di tích An Sinh, nơi gần đây mới xây đền thờ các vị vua Trần, hết thảy tượng đá thời Trần đều bị phạt cụt đầu hoặc bắn vào bụng. Ở Ngọa Vân am, không những tháp Phật Hoàng đựng xá lị hoàng đế Trần Nhân Tông và tháp Đoan Nghiêm cổ kính cao lừng lững bị đào rỗng ruột, toàn bộ bài vị trong tháp bị đập cho tan nát, tấm bia Trịnh Căn cho lập để kỉ niệm một lần ông đưa con trai và con gái trèo núi lên chiêm bái vị anh hùng cũng bị đập thành ba bảy mảnh, mà 13 ngọn tháp đứng theo một hàng thẳng tắp chạy thoai thoải xuống phía Tây Nam cách nhau chừng 50 mét một đều bị phạt ngang, phía dưới có một đường hầm lộ thiên đào thông tháp nọ với tháp kia. Họ định phá long mạch của nhà Trần lừng lẫy chiến công chống giặc Bắc, cũng tức là phá long mạch của Việt Nam chăng?], khai thác trộm của cải, thăm dò ngầm tài nguyên, địa thế,... Chẳng hạn, giúp cố vấn Cải-Cách-Ruộng-Đất thì đẩy đến những vụ giết chóc man rợ. (Không kể những vụ “nổi tiếng” như vụ Nguyễn thị Năm, có nhiều vụ “âm thầm”; ví như tại một xã, trong một đêm có sáu người đột tử, cán bộ đội CCRĐ nhận định là tự tử, nhưng bị cố vấn TQ phê phán là kém cảnh giác và khẳng định là do địch bịt đầu mối; sau đó “quả nhiên” đội (phải) tìm ra “địch” đưa ra xử bắn!). Chẳng hạn, giúp “xây dựng CNXH trên miền Bắc” (chẳng phải cho không) thì như khu gang thép Thái Nguyên mà một chuyên gia Đông Âu cùng phe XHCN từng nhận xét là kĩ thuật lạc hậu chính TQ đang muốn thay thế ở nứoc họ, qui mô rềnh ràng tốn đất, năng suất thấp,... V.v... Những món nợ kiểu này, những người VN cả tin phải chịu, nhưng Bắc kinh phủi tay được sao?!

Nữa, năm 1979 Đặng Tiểu Bình xua quân xâm lăng VN, không chỉ giết hại thường dân mà còn cướp phá –đúng trọn nghĩa của từ này! Những thứ gì không mang về nước được, chúng đốt sạch, phá sạch, đập cho tan nát cả những thứ vụn vặt từ cái ghi đường sắt cho đến đồ dùng nhà bếp. Nhà cầm quyền Trung cộng còn nợ dân VN lời nhận tội và lời xin lỗi; nợ phí “bồi thường chiến tranh” theo thông lệ quốc tế [vô cớ tràn vào đất nước người ta tàn sát, cướp bóc, phá hoại rồi an nhiên rút đi lại tráo trở giọng lưỡi kẻ cường quyền (rằng thì là “phản kích tự vệ”) mà xoá nợ được sao! Còn ép nạn nhân phải “câm miệng”, một trong những điều kiện để nối lại “quan hệ đồng chí”!].

Chưa nói những thiệt hại lộ diện hoặc âm ỉ khoét mòn, trước mắt và lâu dài, mà “ông bạn 16 chữ, 4 tốt” gây ra cho đất nước ta bằng quyền lực mềm và chẳng mềm từ sau khi “bình thường quan hệ trở lại”.

Đã đến lúc, dẫu khí muộn, cần phải cho nhân dân VN, nhân dân TQ, nhân dân toàn thế giới thấy rõ sự thật trắng đen, không để cho Bắc kinh quen lối “vừa la làng, vừa ăn cướp” đầu độc dân nước họ vốn đang bị nhồi sọ chính sách ngu dân và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đại Hán, đầu độc dư luận quốc tế. Mà làm việc này trách nhiệm chính là của các phương tiện thông tin chính qui của ta.


Wednesday, January 22, 2014

Cuộc rượt đuổi Nhật - Hàn

Việc coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất mới của các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc đang làm cho cuộc rượt đuổi giữa họ trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trở nên gay cấn và hấp dẫn. - Thái Bình.
Trong khi người Nhật cẩn trọng, thì người Hàn thường mạnh mẽ và nhanh chóng chớp thời cơ.

Dù hiện tại trong “bảng tổng sắp” về FDI, Nhật Bản vẫn đang là nhà đầu tư đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, nhưng Hàn Quốc cũng đã từng ở vị trí ấy. Nếu tính kỹ ra, chưa biết mèo nào căn mỉu nào!

Sức mạnh của VUA

Tuesday, January 21, 2014

Mẫu câu 15. V~고 싶다 (tôi/bạn muốn, ngôi 1 hoặc 2), V~고 싶어 하다(Anh ấy muốn..., ngôi 3)

V~고 싶다 (tôi/chúng tôi/bạn muốn, ngôi thứ nhất hoặc hai)

V~고 싶어 하다 (Anh ấy/chị ấy/họ muốn..., ngôi thứ ba)

V~고싶다 (cho ngôi thứ nhất hoặc thứ hai)

1. 저는 여기에서 살고 싶어요.
Tôi muốn sống ở đây.

2. 한국말을 배우고 싶어요.
Tôi muốn học tiếng Hàn.

3. 오늘은 일하고 싶지 않아요.
Hôm nay tôi không muốn làm việc.

4 무엇을 마시고 싶으세요?
Anh muốn uống gì ạ?

5. 오늘은 신문을 읽고 싶어요.
Tôi muốn đọc báo ngày hôm nay.

****************************************
V~고 싶어 하다 : Dùng cho ngôi thứ ba

1. 그 여자는 집에 있고 싶어 해요.
Cô ấy muốn ở nhà.

2. 그들이 아이스크림 먹고 싶어 해요.
Họ muốn ăn kem.

3. 박 선생은 어디에 가고 싶어 해요?
Ông Park muốn đi đâu?

4. 그들은 오늘 오후에 미국 대사관을 찾아가고 싶어 해요.
Họ muốn chiều nay đến đại·sứ·quán Mỹ.

5. 그분이 이 선생을 도서관에서 만나고 싶어 해요.
Anh ta muốn gặp ông Lee ở thư·viện.

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Monday, January 20, 2014

Mẫu câu 14: V~고 있다 (đang làm gì)

Động·từ~고 있다 (đang làm gì) 
Động·từ~고 계시다 (đang làm gì) 

계시다 là  kính·ngữ (dùng với người trên) của 있다.

1. 지금 일하고 있어요.
Bây giờ tôi đang làm việc.

2. 아버님이 주무시고 계세요.
Bố đang ngủ.

(주무시다 = 자다 (ngủ), )

3. 누구를 기다리고 있어요?
Bạn đang đợi ai vậy?

4. 사장님이 방에서 신문을 읽고 계세요.
Giám đốc đang đọc báo trong văn·phòng.

5. 무엇을 하고 있어요?
Anh đang làm gì vậy?

6. 그녀는 친구들하고 얘기하고 있어요.
Cố ấy đang nói chuyện với các bạn.

7. 미스 김은 지금 누구를 만나고 있어요?
Bây giờ cô Kim đang gặp ai vậy?

8. 그는 연구실에서 커피를 마시고 있어요.
Anh ấy đang uống cà·phê trong phòng nghiên·cứu.

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 13: V~는 중이다 (đang làm gì)

1. 공부하는 중이에요.
Tôi đang học bài.

2. 그 학생은 편지를 쓰는 중이에요.
Cậu học sinh đó đang viết thư.

3. 우리는 그분을 기다리는 중이에요.
Chúng tôi đang đợi anh ấy.

4. 그들은 그 책을 찾는 중이에요.
Họ đang tìm quyển sách đó.

5. 미스 강은 커피를 마시는 중이에요.
Cô Kang đang uống cafe.

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Sunday, January 19, 2014

Đuôi câu V/A~거든요 (bởi vì)

Người dịch: Nguyễn·Tiến·Hải

Đuôi câu V/A~거든요 (bởi vì)


V/A거든요 đứng ở cuối câu (mệnh-đề) dùng để giải-thích nguyên-nhân cho hành-động ở mệnh-đề trước đó.
 • 하거든요 = Bởi vì làm
 • 거든요 là dạng văn nói lịch-sự.

 • 거든 là dạng văn-nói suồng-sả. Nhưng nếu 거든 đứng ở giữa câu (để làm liên-từ nối hai vế câu) thì nó sẽ có nghĩa là nếu. Xem thêm chi-tiết ở bài này V/A~거든 ở giữa câu (nếu) 

Ví-dụ,

 • 벌써 왔어? = Về rồi hả?

 • 줄이 너무 길었거든. 그래서 그냥 왔어 = Tại vì hàng dài quá. Nên tao đành phải về.
 • 줄이 너무 길거든, 그냥 와 = Nếu hàng dài quá, thì về đi.

Bỏ 다 từ động-từ/tính-từ và thêm 거든요.

 • 하다 → 하거든요 = Vì làm

 • 했다 → 했거든요 = Vì đã làm

 • 먹었거든요 = Vì đã ăn

 • 가거든요 = Vì đi

 • 갔거든요 = Vì đã đi

 • 왔거든요 = Vì đã đến

 • 많았거든요 = Vì đã nhiều

 • 배고팠거든요 = Vì đã đói

 • 빠르거든요 = Vì nhanh

 • 맛있거든요 = Vì ngon
ví-dụ

 • 아침 안 먹어요? = Không ăn sáng à?

 • 네, 어제 저녁을 너무 많이 먹었거든요. = Ừ, vì tối qua ăn quá nhiều rồi.
Câu ví-dụ
 • 새 노트북 샀네요? = Đã mua laptop mới rồi hả?

 • 네, 예전 노트북은 너무 느렸거든요. 그래서 새 노트북 샀어요 = Ừ, vì cái laptop cũ chậm quá. Nên tao mua cái mới này.
 • 여기 레스토랑 음식이 진짜 맛있거든. 여기서 먹을래? = (Vì) nhà hàng này thức ăn ngon. Muốn ăn ở đây không?

 • 그래, 좋지. = Ừ, được đó.
 • 피곤해 보여요 = Trông anh có vẻ mệt-mỏi.

 • 어제 잠을 많이 못잤거든요 = (Vì) Hôm qua tôi không thể ngủ được nhiều.

Tham-khảo:  

http://www.learnkoreanlp.com/2012/12/because-im.html


V/A~거든 ở giữa câu (nếu)

Người dịch: Nguyễn·Tiến·Hải

V~거든 ở giữa câu (nếu)


거든 và 면 đều có nghĩa là nếu, nhưng 면 dùng nhiều khi nói hơn.

Nếu 거든 đứng ở giữa câu, thì nó có nghĩa là nếu. Mệnh-đề đi sau nó thường là (hay luôn luôn?) là mệnh-lệnh.

Ví-dụ:
 • 진수가 오거든, 이 책을 줘 = Nếu Jinsu đến, hãy đưa quyển sách này (cho cậu ấy).

Nhưng nếu 거든 đứng ở cuối câu, nó sẽ có nghĩa là "bởi vì". Xem bài này để biết thêm  Đuôi câu ~거든요 (bởi vì).

Bỏ 다 khỏi động·từ/tính·từ rồi thêm 거든.
 • 하다 → 하거든 = nếu làm

 • 가다 → 가거든 = nếu đi

 • 오거든 = nếu đến

 • 많거든 = nếu (có) nhiều

 • 있거든 = nếu có

 • 없거든 = nếu không có
 Các câu mẫu:
 • 마트에 사과가 있거든 사와 주세요 = Nếu trong siêu·thị có táo, thì hãy mua cho tôi.  
 • 경기가 시작하거든 저한테 알려 주세요 = Nếu trận·đấu bắt·đầu thì hãy cho tôi biết ạ.
 • 집에 도착 하거든 연락해! = Nếu về đến nhà thì hãy liên·lạc nhé!
 • 정원에 꽃들이 많이 자라거든 저 불러 주세요. 보고 싶거든요. = Nếu (một khi) hoa trong vườn lớn nhanh thì hãy gọi cho tôi. (Bởi vì) tôi muốn nhìn thấy chúng.

Chú ý 거든요 đứng ở cuối câu có nghĩa là "bởi vì". Xem thêm ở Đuôi câu ~거든요 (bởi vì).

Tham-khảo: 

http://www.learnkoreanlp.com/2012/12/conjunctions-ifonce.html

http://www.yousuckatkorean.com/2011/06/two-flavors-of-%EA%B1%B0%EB%93%A0/


Mẫu câu 12: V-고 있는 동안에...(trong khi đang...thì...)

1. 입원하고 있는 동안에 그 분이 찾아왔어요.
Trong khi tôi đang nằm viện thì anh ấy vào thăm.

2. 공부하고 있는 동안에 그분이 왔어요.
Trong khi tôi đang học bài thì anh ấy đến.

3. 자고 있는 동안에 그 사건이 일어났어요.
Trong khi tôi đang ngủ thì sựkiện đó xảy ra.

4. 그 분이 일하고 있는 동안에 여기서 기다리세요.
Trong khi anh ấy đang làm việc thì anh hãy chờ ở đây.

5. 식사하고 계시는 동안에 저는 이 잡지를 읽겠어요.
Trong lúc anh đang ăn cơm thì tôi sẽ đọc quyển tạp·chí này.

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Friday, January 17, 2014

Mẫu câu 11: ...V1고 V2...(làm hành·động V1 rồi làm hành·động V2)

1. 그 분에게 전화하고 출근하세요.
Gọi điện cho anh ấy rồi đi làm đi.

2.커피 한 잔 마시고 일하세요.
Uống 1 cốc cà phê rồi đi làm đi.

3.그 일을 끝내고  집에 가세요.
Làm xong việc đó rồi về nhà đi.

4. 한국어를 배우고  한국에 가요.
Học tiếng Hàn, sau đó đi Hàn quốc.

5.대학을 졸업하고  어디에 가시려고 하세요?
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh dự định đi đâu ạ?

6. 세수하고 면도했어요.
Tôi rửa mặt xong rồi mới cạo râu.

7. 아침 먹고   어디에 갈까요?
Ăn sáng xong rồi đi đâu đây?

8.그 사람은 사람을 죽이고  도망쳤어요
Anh ta giết người rồi bỏ trốn.

9. 이 차를 팔고 새 차를 사려고 해요.
Tôi định bán chiếc xe ô-tô này đi rồi mua chiếc xe ô-tô mới.

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 10: ...것을 알다/모르다 (biết/không biết việc gì)

1 . 저는 그분이 그렇게 빨리 떠나실  것을 몰랐어요.
Tôi đã không biết anh ta ra đi nhanh như vậy.

2 . 그녀는 그녀의 남편이 노름하는  것을 알고 있어요.
Cô ấy biết chồng mình đánh bạc.

3 . 한국에 사람이 많은  것을 알고 있어 요.
Tôi biết ở Hàn quốc người đông.

4 . 어제 김 선생이 사무실에 늦게 나온  것을 알고 계세요?
Hôm qua anh có biết ông Kim tới văn phòng trễ không?

5 . 오늘 아침에 학교에 학생들이 많이 안 온  것을 몰랐어요.
Tôi không biết là sáng nay học sinh đến trường ít như vậy.

6 . 우리는 그분이 부산에 살고 계시는  것을 알고 있어요.
Chúng tôi biết anh ấy đang sống ở Pusan.

7 . 김 선생은 저 분이 중국인 이었는  것을 몰랐어 요.
Ông Kim không biết anh ta là người Trung Quốc.

8 . 어제가 일요일이 아니였는 것을 몰랐어 요.
Tôi không biết ngày hôm qua không phải là chủ nhật.

9. 오늘이 그녀의 생일인 것을 아세요?
Anh có biết hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy không ạ?

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형. Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 9: ...겠 (Tôi cho rằng, tôi nghĩ rằng) Sẽ, chắc là...

(ý kiến chủ quan của người nói)

1 . 알겠어요.
(Tôi cho rằng/Tôi nghĩ rằng) Tôi đã hiểu .

2 . 내일 비가 오겠어요.
(Tôi nghĩ) Ngày mai trời sẽ mưa .

3 . 그분이 서울에 벌써 도착했겠어요.
(Tôi nghĩ rằng) Anh ta chắc đã đến Seoul.

4 . 알라스카에는 눈이 왔겠어요.
(Tôi nghĩ rằng) Ở Alaska giờ chắc đã có tuyết rơi.

5 . 선생님은 행복하시겠어요.
Thầy giáo chắc sẽ hạnh phúc.

6 . 오늘은 바쁘시겠어요.
Tôi nghĩ rằng hôm nay anh ta bận.

7 . 어제 밥에 피곤하셨겠지요?
Đêm qua chắc anh mệt lắm phải không?

8 . 김 선생님은 그 기차를 놓치겠어요.
Ông Kim chắc lỡ chuyến tàu này.

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 8: ...O을/를 + V~게 하다 : (để/bắt/khiến ai đó làm gì)

O을/를 + V~게 하다

(để/bắt/khiến ai đó làm gì)

O (object) là tân·ngữ

V (verb) là động·từ (đã bỏ đuôi 다)1 . 그 아이를 집에 가게 하겠어요.
Tôi sẽ để cậu bé ấy về nhà .

2 . 부모님을 미국에서 사시게  했어요.
Tôi để cho bố mẹ sống tại Mỹ .

3 . 간호사를 병원에서 기다리게 했어요.
Tôi đã để cho cô y tá phải chờ ở bệnh viện .

4 . 그분을 일찍 주무시게 할까요?
Hãy để cho vị ấy đi ngủ sớm nhé ?

5 . 그녀를 거기에 앉게 하지 마세요.
Đừng để cho cô ấy ngồi ở đằng kia .

6 . 그를 사무실에서 일하게 했어요.
Tôi để cho cô ấy làm việc tại văn phòng .

7 . 그녀를 울게 하지 마세요.
Đừng để cho cô ấy khóc .

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 7: ...것은 사실이다 : Việc ...là sự thật/ Đúng là...

1. 민수가 학생인 것은 사실이에요.  
Minsu đúng là học sinh .

2. 민수가 한국말을 배운 것은 사실이에요.
Việc Minsu học tiếng HànQuốc là sự thật.

3. 김 선생님이 돈이 없는 것은 사실이에요.
Việc ông Kim không có tiền là sự thật .

4. 목사님이 술을 안 마시는 것은 사실이에요.
Việc mục sư không uống rượu là sự thật .

5. 그분이 영어를 모르는 것은 사실이에요.
Việc anh ta không biết tiếng Anh là sự thật .

6. 그들이 오늘 아침에 학교에 안 온 것은 사실이에요.
Việc sáng nay họ không tới trường là sự thật .

7. 그분도 바쁜 것은 사실이에요.
Việc vị ấy cũng bận là sự thật / Đúng là anh ta bận .

8 . 한국말이 어려운 것은 사실이에요.
Tiếng Hàn đúng là rất khó .

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형. Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 6: V/A~(ㄴ/는/(으)ㄹ) 것 같다/듯 하다 (Hình như...)

1. 드디어 봄이 온 듯 해요.
Cuối cùng thì hình như mùa xuân đã đến.

2. 그 분은 매일 아침 커피를 마시는 듯 해요.
Hình như sáng nào anh ấy cũng uống cà-phê.

3. 내일 한국에서 손님이 한 분 오실 듯 해요.
Ngày mai hình như có một vị khách từ Hàn-Quốc đến.

4. 오늘 아참에 바람이 몹시 분 듯 해요.
Hình như sáng nay gió thổi mạnh lắm.

5. 그 분이 미국 사람인 것 같았어요.
Anh ấy hình như là người Mỹ.

6. 그 책이 좀 비싼 것 같아요.
Cuốn sách đó hình như hơi đắt.

7. 밤 사이에 비가 온 것 같아요.
Hình như đêm qua trời mưa.

8. 저 분을 전에 어디서 본 것 같아요.
Hình như tôi đã gặp anh ấy ở đâu đó trước đây rồi.

Xem thêm:
Mẫu câu 60: V~(으)려고 보다 (Hình·như...)

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형. Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 5: Danh•từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh•từ)

1. 그 분은 학생처럼 보여요.
Anh ấy trông giống học·sinh.

2. 저는 뭣같이 보여요?
Tôi trông giống cái gì?

3. 그는 한국 사람처럼 보이지 않아요.
Anh ấy trông không giống người Hàn·Quốc.

4. 그 사람처럼 보이고 싶어요.
Tôi muốn được trông giống như anh ấy.

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형. Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 4: Danh•từ + 같이/처럼 (giống như + danh•từ)

1. 저 아이는 어른같이 말해요.
Thằng bé nói chuyện như người lớn vậy.

2. 이 교수님처럼 유명하고 싶어요.
Tôi muốn nổi•tiếng như giáo-sư Lee.

3. 그 여자는 배우같이 예뻐요.
Cô ấy đẹp như diễn•viên.

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 3: ...가서/와서...(Đi/đến đâu rồi làm gì) (hai hành·động tuần·tự) (V1 + 아/어서 V2)

Mẫu 3: ...가서/와서...(Đi/Đến đâu rồi làm gì) (hai hành·động tuần·tự) (V1 + 아/어서 V2)

1. 집에 가서 자겠어요. 
Tôi về nhà rồi sẽ ngủ.

2. 학교에 와서 숙제 했어요. 
Tôi tới trường rồi mới làm bài·tập.

3. 미국에 가서 뭣을 하시겠어요? 
Tới Mĩ rồi ông sẽ làm gì ạ?

4. 교회에 와서 목사님의 설교를 듣고 싶어요. 
Đến nhà thờ tôi muốn nghe lời thuyết·giảng của mục·sư.

5. 공항에 가서 누구를 만나려고 하세요? 
Anh định ra sân·bay gặp ai vậy?

6. 어제 아침에 도서관에 가서 공부를 했어요. 
Sáng hôm qua tôi đi thư·viện học bài.

7. 미국에 와서 영어를 배우셨어요? 
Đến Mỹ rồi ông có học tiếng Anh không ạ?

8. 중국에 와서 누구를 만나셨어요?  
Ông đến Trung·Quốc gặp ai?
Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 2: ...(에/에서) 가는/오는 길에 (đang trên đường đi/về…thì)


1. 시장에 가는 길에 김 선생을 만났어요.
Trên đường đi chợ tôi đã gặp ông Kim.

2. 도서관에서 오는 길에 뭣을 보셨어요?
Trên đường từ thư viện về anh đã thấy gì ạ?

3. 식당에 가는 길에 김 선생님 댁에 들를까요?
Trên đường đến nhà hàng chúng ta ghé qua nhà thầy Kim nhé?

4. 은행에서 집에 오는 길에 꽃가게에 들렸어요.
Trên đường từ ngân hàng về nhà tôi đã ghé qua cửa hàng hoa.

5. 병원에서 오시는 길에 누구를 만나셨어요?
Trên đường từ bệnh-viện về anh đã gặp ai ạ?

Bài tập 1: Hãy dịch các câu sau đây ra tiếng Việt

 1. 집에 가는 길에 책을 살까요?

Trên đường về nhà chúng ta mua sách nhé?

Bài tập 2: Hãy dịch các câu sau sang tiếng Hàn

1. Có phải anh đang trên đường tới sân bay không?
공항에 가는 길이세요?

2. Không, tôi đang trên đường tới văn phòng. 
아니오, 사무실에 가는 길이에요.

3. Chúng tôi đang trên đường tới bệnh viện. 
우리 병원에 가는 길이에요.

4. Anh có thể gửi giúp bức thư này cho tôi trên đường tới trường được không? 
학교에 가는 길에 이 편지를 보내 주세요!

5. Trên đường đi hãy ghé vào cửa hàng bách hóa. 
가는 길에 백화점에 들르세요!
Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.

Mẫu câu 1: ...(에/에서) 가는/오는 길이다 (đang trên đường tới/về...)

Mẫu 1: ...(에/에서) 가는/오는 길이다 (đang trên đường tới/về...)

가다: đi ra xa người nói  (đi)
오다: đi lại gần (đến, tới) vị-trí người nói

1. 사무실에 가시는 길 이세요?
Có phải anh đang trên đường tới văn-phòng không ạ?

2. 아니오, 집에 가는 길이에요.
Không, tôi đang trên đường về nhà.

3. 지금 어디에 가는 길이세요?
Bây giờ anh đang đi đâu đấy ạ?

4. 집에 오는 길이에요.
Tôi đang trên đường về nhà.

5. 극장에서 오는 길이에요, 학교에서 오는 길이 아니에요.
Tôi đang trên đường từ nhà hát về, không phải từ trường về.

my note:
* 가시다 là dạng kính ngữ của 가다 (đi)
**가시다 => 가시는 (bỏ 다 thêm 는) là dạng tính từ thì hiện tại (hay định ngữ, bổ ngữ) của động từ 가시다 bổ nghĩa cho danh-từ đi liền sau nó (길, con đường).
=> 오는 길 (đường đến), 가는 길 = 가시는 길 (đường đi),...
***địa-điểm A + 에: "tới A/đến A"; địa-điểm A + 에서: "từ A"

Bài tập 1: Hãy dịch các câu sau đây ra tiếng Việt
1. 어디에 바쁘게 가시는 길이세요?
2. 편지를 부치러 우제국에 가는 길이에요.
3. 은행에서 오는 길이 아니에요.

Bài tập 2: Hãy dịch các câu sau sang tiếng Hàn
1. Có phải anh đang trên đường tới sân bay không?
2. Không, tôi đang trên đường tới văn phòng.
3. Chúng tôi đang trên đường tới bệnh viện.
4. Anh có thể gửi giúp bức thư này cho tôi trên đường tới trường được không?

Xem thêm
Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

Tham·khảo:
John H. Koo, 한국어 기본문형, Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn, Nhà xuất·bản Trẻ, 2003, Lê Huy Khoa dịch, tổng·hợp và bổ·sung.


Thursday, January 16, 2014

V1~거나 V2 (làm hành·động này hay làm hành·động kia)

Người dch: Nguyn·Tiến·Hi

V1~거나 V2


V1 và V2 là hai động·từ. Cấu·trúc này có nghĩa là “làm hành·động V1 hay làm hành·động V2″.

Chú ý: Đuôi ~거나 được viết liền vào ngay sau động·từ V1.

Nếu V1 có hay không có 받침 thì cũng đều thêm ~거나.

Ví·d: 

저는 눕거나 앉을 수 없어요 = Tôi không thể ngồi hay nằm được.
돈을 주거나 선물을 주세요 = Xin hãy đưa cho tôi tiền hoặc đưa cho tôi quà. Câu này tương·đương với câu:
돈이나 선물을 주세요 = Xin hãy đưa tiền hoặc quà cho tôi.

Một câu thông·báo trên xe·bus:

문이 완전히 열릴 때까지 버스에서 내리거나 문에 기대지 마세요.

Cho đến khi cửa mở hoàn·toàn xin đừng xuống xe hay tựa vào cửa.

Để diễn·tả ý “cái này hay cái kia” thì dùng cấu·trúc N1~() N2. 

Tham·khảo:

http://www.howtostudykorean.com/unit-3-intermediate-korean-grammar/unit-3-lessons-51-58/lesson-55/

N1~(이)나 N2 (cái này hay cái kia)

Người dch: Nguyn·Tiến·Hi

N1~() N2 (cái này hay cái kia)


N1 và N2 là hai danh·từ. Cấu·trúc này có nghĩa là "N1 hay N2", "N1 hoặc N2", lựa chọn một trong hai cái N1, N2.

Chú ý: Đuôi ~(이)나 được viết liền vào ngay sau danh·từ N1.

Nếu N1 có 받침 thì dùng 이나, nếu N1 không có 받침 thì dùng 나.

Ví·d: 

저는 떡이나 김치를 먹고 싶어요 = Tôi muốn ăn bánh gạo hoặc kimchi.
오락실이나 공원에 갈래요? = Bạn muốn đi công·viên hay đi 오락실?
이 영화나 저 영화를 볼래요? = Bạn muốn xem phim này hay phim kia?

*Nếu như không có danh·từ N2, cấu·trúc trên sẽ thành

N1~() (N1 hoc cái khác, N1 hay cái nào đó)

Ví·d:

집에 가서 밥이나 먹을 거에요 = Về nhà tôi sẽ ăn cơm hay ăn gì đó.
저는 공부나 할 거에요 = Tôi sẽ học bài hay làm gì đó.

Để diễn·tả ý "làm việc này hay làm việc kia" thì dùng cấu·trúc V1~거나 V2.

Tham·khảo:

http://www.howtostudykorean.com/unit-3-intermediate-korean-grammar/unit-3-lessons-51-58/lesson-55/

Wednesday, January 15, 2014

“Tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái


Photo: Alex Krook

Hai câu chuyện về cái “tủ sách” và cái “tủ rượu”

Hôm rồi tôi có dịp ghé nhà một ông tá hải quân cùng quê chơi. Ông hiện phụ trách quân lực của cả một vùng. Ông vừa cất xong ngôi nhà (biệt thự thì đúng hơn) và sắm xe hơi mới. Bước vào phòng khách ngôi nhà, ập vào mắt tôi chính là chiếc tủ rượu hoành tráng được gắn sát chiếm diện tích gần nửa bức tường chính diện. Thôi thì đủ thương hiệu rượu danh tiếng: từ Chivas, Hennessy, Napoleon, Johnnie Walker cho tới Vodka xịn tận bên Nga… được gia chủ bày khá ngay ngắn trên kệ. Ông đi giới thiệu cho chúng tôi xuất xứ từng chai rượu: chai này thằng bạn đi nước ngoài về tặng, chai kia đồng nghiệp cho, chai nọ do cấp dưới biếu với giọng khá hào hứng cũng như thể hiện sự am hiểu về rượu ngoại.

Tuesday, January 14, 2014

Bài·hát Свет в твоём окне (Ánh·sáng bên cửa·sổ) - Alsu 2013

Trình·bày: Alsu (Алсу Ралифовна Абрамова)

Lời: Рубальская Л.

Nhạc: Байков В.

Lời bài·hát: 

Медлят ночи за спешкою дней
Не слышны голоса и шаги
Засыпает наш дом без огней
Мы с тобой не друзья, не враги

Не тревожит нас звуками двор
Только ветер прошел по кустам
Мы забудем ночной разговор
Мы расставили все по местам

Свет в твоем окне
Как он нужен мне
Свет в твоем окне
Как в море кораблю

Свет в твоем окне
Солнца луч на снеег
Свет в твоем окне
Как я тебя люблю

Холода все сильней и сильней
Теплых дней так недолог полет
Замерзает наш дом без огней
Мы с тобой не огонь и не лед

Я на ощупь приду в темноте
Где надежда запутала след
Загораются окна не те
А в твое не торопится свет

Свет в твоем окне
Как он нужен мне
Свет в твоем окне
Как в море кораблю

Свет в твоем окне
Солнца луч на снеег
Свет в твоем окне
Как я тебя люблю

Мой корабль что-то сбился с пути
Заблудился послушный волне
Маяком ты мой путь освяти
Свет, зажженный в любимом окне

Свет в твоем окне
Как он нужен мне
Свет в твоем окне
Как в море кораблю

Свет в твоем окне
Солнца луч на снеег
Свет в твоем окне
Как я тебя люблю

Nguồn lời bài·hát: http://russmus.net/song/7939

Lyric:Lời Việt:
Медлят ночи за спешкою дней, 
Не слышны голоса и шаги. 
Засыпает наш дом без огней, 
Мы с тобой ни друзья, ни враги

Не тревожит нас звуками двор, 
Только ветер прошёл по кустам. 
Мы забудем ночной разговор, 
Мы расставили всё по местам. 

Припев: 
Свет в твоём окне 
Как он нужен мне, 
Свет в твоём окне 
Как море кораблю

Свет в твоём окне 
Солнца луч на снег, 
Свет в твоём окне 
Как я тебя люблю. 

Холода всё сильней и сильней, 
Тёплых дней так не долог полёт. 
Замерзает наш дом без огней, 
Мы с тобой не огонь и не лёд

Я на ощупь приду в темноте,
Где надежда запутала след. 
Загораются окна не те, 
А в твоё не торопится свет. 
(Припев)

Мой корабль что-то сбился с пути, 
Заблудился, послушный волне.
Маяком ты мой путь освети, 
Свет, зажжённый в любимом окне. 


-----PHONETIC------

SVET V TVOEM OKNE

Medlyat nochi za speshkoyu dney
Ne slyshny golosa i shagi
Zasypaet nash dom bez ogney
My s toboy ne druz'ya, ne vragi

Ne trevozhit nas zvukami dvor
Tol'ko veter proshel po kustam
My zabudem nochnoy razgovor
My rasstavili vse po mestam

Svet v tvoem okne
Kak on nuzhen mne
Svet v tvoem okne
Kak v more korablyu

Svet v tvoem okne
Solntsa luch na sneeg
Svet v tvoem okne
Kak ya tebya lyublyu

Kholoda vse sil'ney i sil'ney
Teplykh dney tak nedolog polet
Zamerzaet nash dom bez ogney
My s toboy ne ogon' i ne led

Ya na oshchup' pridu v temnote
Gde nadezhda zaputala sled
Zagorayutsya okna ne te
A v tvoe ne toropitsya svet

Moy korabl' chto-to sbilsya s puti
Zabludilsya poslushnyy volne
Mayakom ty moy put' osvyati
Svet, zazhzhennyy v lyubimom okne


----Eng trans-----

THE LIGHT IN YOUR WINDOW

Nights prolong for the hurried days
Not hear voices and footsteps
My house falls asleep without lights
You with me neither the Friends nor the Enemies

The sounds of the yard don't go making me worried
Only a wind went on bushes
I'll forget about nightly conversation
I arranged all in places.

CHORUS:
The light in your window- how needs for me
The light in your window- as ship needs the sea
The light in your window- a ray of sunlight on snow
The light in your window- as... I love you, so much!

The cold is stronger more and more
Warm days so not long flight
My house freezes without fires
You with me- not fire and not ice

I'll come to the touch in the dark,
Where hope confused the trace.
Those windows light up,
But in your (window) the light doesn't hurry.
(Repeat chorus).

My boat st has gone astray
(My boat) has lost, obedient to wave
Just be a lighthouse to light my way
The light was lighted up in (your) beloved window!
(Repeat chorus)
http://baidich.com/?id=13091
Ngày vội tàn cho đêm dài thêm
Em không nghe tiếng nói anh, chẳng nghe bước anh về
Mái nhà xưa dần chìm trong màn tối thẳm sâu
Em với anh- không như Bạn, chẳng giống Thù...

Những tiếng động ngoài sân không còn làm em giật mình
Chỉ là làn gió về trên những lùm cây mà thôi!
Em sẽ quên cuộc nói chuyện đêm nào
Ta đã nói ra mọi điều cần nói.

ĐIỆP KHÚC:
Ánh sáng sau cửa sổ phòng anh,
Cần cho em biết bao!
Ánh sáng sau cửa sổ phòng anh,
Như con thuyền cần biển lớn.

Ánh sáng sau cửa sổ phòng anh,
Như tia nắng ấm chiếu trên tuyết lạnh.
Ánh sáng phía sau khung cửa phòng anh,
Như ... tình em yêu anh tha thiết!

Những ngày ấm áp trôi qua sao quá nhanh!
Để giá rét ngày càng thêm buốt lạnh
Ngôi nhà xưa băng lạnh vì thiếu ánh lửa
Em với anh- không giá lạnh, nhưng cũng đâu nồng nàn

Trong bóng đêm em dò dẫm lần bước đến,
Nơi hy vọng làm lạc hết mọi dấu vết.
Những cửa sổ khác bừng sáng lên,
Nhưng phía sau khung cửa phòng anh
Sao mãi còn chìm trong bóng tối!
(ĐK)

Con thuyền em lạc lối nơi nao,
Rồi lại dạt trôi theo con sóng.
Anh hãy như ngọn hải đăng rực sáng
Luôn chiếu rọi cuộc đời em, nhé anh
Và hãy thắp sáng lên trong cửa sổ thương yêu!

Saturday, January 11, 2014

Bài hát Зимний сон (Giấc mơ mùa đông) - Alsu

Nhạc & Lời: A. Shevchenko (А. Шевченко)

Trình bày: Alsu (Алсу Ралифовна Абрамова,  (в девичестве Сафина))Lời bài hát:Звезды поднимаются выше
Свет уже не сводит с ума
Если ты меня не услышишь
Значит наступила зимаНебо, загрустив, наклонилось
В сумерки укутав дома
Больше ничего не случилось
Просто наступила зимаПрипев:
В тот день когда ты мне приснился
Я все придумала сама
На землю тихо опустилась зима, зима
Я для тебя не погасила
Свет в одиноком окне
Как жаль, что это все приснилось мнеВ сны мои луна окунулась
Ветер превратила в туман
Если я к тебе не вернулась
Значит наступила зима

Может помешали метели
Может предрассветный обман
А помнишь мы с тобою хотели
Чтобы наступила зима

Припев.

Голос тихий, таинственный
Где ты, милый, единственный сон мой
Вьюгой белою, снежною
Стану самою нежною, сон мой

Припев.
Bầu trời sao lên quá đỉnh đầu
Thế gian này chưa đảo điên đâu
Nếu anh không thể nghe em nói
Có nghĩa mùa đông đã đến rồi.
Trời buồn rủ xuống lòng tê tái
Đặc quánh đêm đen phủ mỗi nhà
Lặng lẽ không gian bình yên lạ
Đơn giản thôi mà đông đã qua
Cái ngày hôm đó em mơ lạ
Thấy anh về hay tự nghĩ ra
Đông đã tới bình yên đông tới
Sáng mãi cho anh, chỉ cho anh
Ánh sáng đơn côi qua bậu cửa
Thật tiếc rằng đó chỉ là mơ!
Trong giấc mơ trăng vờn song cửa
Gió thét gào thổi đám mù sương
Nếu như em không quay trở lại
Có nghĩa là đông đã tới rồi
Rất có thể tuyết gào bão nổi
Lời dối lừa điên đảo thế gian
Anh có nhớ mình thầm nguyện ước
Một mùa đông nhanh bước tới gần
Gió thì thầm huyền bí ngoài sân
Để ta đó tần ngần tiếc nuối
Bão tới, tuyết trắng rơi, gió thổi
Tan biến em rồi giấc mơ tôi…

Nguồn: http://tranthilan.wordpress.com/2012/12/01/giac-mo-mua-dong-alsu/

Thursday, January 9, 2014

Bài·hát 보물 (Báu·vật) - ban·nhạc 나무 자전거 (Xe·đạp gỗ)Lời bài·hát:

술래잡기 고무줄 놀이

말뚝박기 망까지 말타기

놀다보면 하루는 너무나 짧아~

아침에 눈뜨며 마을앞 공터에 모여

매일 만나는 그친구들

비싸고 멋진 장난감 하나 없어도

하루 종일 재미있었어

좁은 골목길 나지막한 뒷산 언덕도 매일 새로운 그놀이터

개울에 빠져 하나뿐인 옷을 버려도

갈때 되면 서로 웃었지

어색한 표정에 단체사진 속에는 잊지못할

내 어린날 보물들...

술래잡기 고무줄 놀이

말뚝박기 망까지 말타기 놀다보면 하루는 너무나 짧아~

좁은 골목길 나지막한 뒷산 언덕도 매일 새로운 그놀이터

개울에 빠져 하나뿐인 옷을 버려도

깔깔대며 서로 웃었지

술래잡기 고무줄 놀이

말뚝박기 망까지 말타기 놀다보면 하루는 너무나 짧아~

Nguồn lời bài·hát: http://www.yourfavoritelyrics.com/viewlyrics.php?id=337645

Từ·vựng:

1. 술래잡기 = trò chơi trốn-tìm = hide-and-seek game

2. 고무 = cao·su = rubber; 고무줄  = dây thun, dây cao·su

Bài·hát 사랑한다면 (Nếu yêu) của ban·nhạc 나무 자전거 (Xe·đạp gỗ)Lời bài·hát:

정말 너만 사랑한다면
내 온맘을 다해 너하나만을
사랑한다면 세상끝에서도 언제나 너와

사랑한다면 모두 떠나도

너 하나 만을 위해 Let me be with you
널 사랑한다면 죽는 날까지 너만을 위해

널 사랑한다면 언제나 너와

아무리 아파도 너의 눈엔 눈물 없도록

사랑한다면 너만을 위해

♬~

정말 너만 사랑한다면

언제 어디서나 널 기다리며

사랑한다면 누가 뭐라 해도 언제나 너와

사랑한다면 모두 다 줘도

더 주고 싶은 마음 Let me be with you

널 사랑한다면 죽는 날까지 너만을 위해

널 사랑한다면 언제나 너와

아무리 아파도 너의 눈엔 눈물 없도록

사랑한다면 너만을 위해

사랑한다면 모두 떠나도

너 하나만을 위해 Let me be with you

널 사랑한다면 죽는 날까지 너만을 위해

널 사랑한다면 언제나 너와

아무리 아파도 너의 눈엔 눈물 없도록

사랑한다면 너만을 위해..너만을 위해...

Nguồn lời bài·hát: http://www.yourfavoritelyrics.com/viewlyrics.php?id=188391

So·sánh đuôi -네요 và -아/어요 của tính·từ tiếng Hàn

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

Trong các cuộc nói chuyện bình·thường, người Hàn thường không dùng tính·từ với đuôi 아/어요 mà dùng tính-từ với đuôi 네요. Ví·dụ, họ nói:

꽃들 아름답네요 (Những bông hoa đẹp quá./) thay cho 꽃들 아름다워요
자동차 멋지네요 (Xe ô·tô tuyệt thật.) thay cho 자동차 멋져요
문제 쉽네요. (Vấn·đề không khó.) thay cho '문제 쉬워요' (쉽다: dễ)
Điểm khác nhau giữa '문제 쉬워요' và '문제 쉽네요' đó là '쉽네요' nghe mềm·mại hơn chứ không gắt như '쉬워요'. '쉬워요' nghe có vẻ như là lời khẳng·định một cách khách·quan, tổng·quát, thực·tế mang tính·chất thông·báo. Tóm lại 쉽네요 có mang nhiều cảm·xúc (chủ·quan) của người nói hơn (có·thể dịch là "tôi nghĩ là....", "theo tôi....") chứ không trơ cảm·xúc như 쉬워요.

Tham·khảo:

http://www.learnkoreanlp.com/2006/11/adjectives-meet-nouns.html

http://www.learnkoreanlp.com/2013/02/korean-listening-exercise-adjectives_4.html

Wednesday, January 8, 2014

Tha·động·từ (타동사 他動詞) và tự·động·từ (자동사 自動詞) trong tiếng Hàn

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

[他] tha: khác, ngoài; ◎Như: "tha nhân"  người ngoài, "tha sự"  việc khác.

[自] tự: chủ·động, chính·mình, đích·thân

Tha·động·từ (타동사) chính là tên gọi khác của ngoại·động·từ (transitive verb). Tự·động·từ (자동사) chính là tên gọi khác của nội·động·từ (intransitive verb).

*Tha·động·từ hay ngoại·động·từ là những động·từ cần có đối·tượng trực·tiếp của hành·động (ví·dụ các tha·động·từ:  "ăn" 먹다, "mua" 사다, "bán" 팔다, yêu 사랑하다 ...), có thể trả lời cho câu hỏi về đối·tượng gì, ai (ví·dụ như "ăn gì", "mua gì", "yêu ai", .... 밥을 먹다 (ăn cơm), 책을 사다 (mua sách), yêu cô ấy 그녀를 사랑하다). Nếu thêm một trong các ngữ·căn (語根, 어근)  이, 히, 리, 기  vào tha·động·từ sẽ biến nó thành bị·động·từ (피동사(被動詞), verb in passive voice). Ví-dụ: 먹다 (ăn) =>  먹다  (bị ăn);

토끼가 사자에게 먹히다. = Thỏ bị sư·tử ăn thịt. (피동사)

*Tự·động·từ hay nội·động·từ là những động·từ đứng độc·lập một mình, không có đối·tượng trực·tiếp của hành·động đó. Ví dụ: đi (가다), chạy 달린다. Không thể trả lời cho câu hỏi về đối·tượng hành·động
(không thể nói đi gì, đi ai). Những từ này không có bị·động·từ tương·ứng.

Tham·khảo

http://stdweb2.korean.go.kr/search/List_dic.jsp

http://ko.wiktionary.org/wiki/%ED%83%80%EB%8F%99%EC%82%AC

http://www.hanviet.org/

http://englishcube.net/grammar_view.php?category1=5&category2=35

http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4%EC%9D%98_%ED%92%88%EC%82%AC

Tuesday, January 7, 2014

Sự khác nhau giữa 무엇, 뭐, 무슨, 어느, 어떤

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

Có nhiều bạn học tiếng Hàn gặp khó khăn khi phân biệt các từ 무엇, 뭐, 무슨, 어느, 어떤. Trong bài này tôi sẽ cố·gắng giải·thích nghĩa và phân·tích vai·trò cú·pháp của các từ này.

무엇 (dùng nhiều trong văn viết) và  (dạng rút gọn của 무엇, dùng nhiều trong văn nói) là đại·từ nghi·vấn (dùng để hỏi) đứng trước động·từ và làm chủ·ngữ của câu, không phụ·thuộc vào danh·từ khác (không có danh·từ đi sau), và có nghĩa là "cái gì", "vật gì", "việc gì" (rút gọn: ), tương·đương với đại·từ nghi·vấn what trong tiếng Anh.

저거 예요?  = Cái đó là cái gì?
거기서  먹었어? = Anh ăn cái gì ở đó vậy?
어제  했어? = Hôm qua anh đã làm vic gì?
 잘못된 거 있어? Có cái gì sai hả?

나는 그에게 문제가 무엇인지 얘기했다. = Tôi đã nói cho anh ấy biết vấn·đề (đó) là (việc) .

직업이 무엇입니까? = Nghề·nghiệp (của anh) là gì?

Khác với 무엇 (뭐), các từ 무슨, 어느, 어떤 cần có danh·từ đi kèm phía sau. Chúng có vai·trò như định·từ của danh·từ đó. 무슨, 어느 hỏi về đối·tượng (một danh·từ), còn 어떤 hỏi về tính·chất.

Khác nhau gia 어느 và 


어느: nào;  무슨:  

* 어느 dùng khi hỏi về đối·tượng nào trong số các đối·tượng (vật, việc) mà người hỏi đã biết (đã hình·dung ra giới·hạn của câu trả lời trước khi hỏi), (lựa·chọn một trong số đối·tượng)

Ví·d:

a) 어느 나라 사람이에요? = Anh là người nước nào?  (câu·trả·lời là tên nước (quốc·gia) trong số hơn 200 quốc·gia trên thế·giới mà người hỏi đã biết, như Anh, Ý, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật,....=> giới·hạn phạm·vi câu trả·lời trong danh·sách quốc·gia)

미국 사람이에요. = Tôi là người Mỹ.

b) 박 선생님이 어느 분입니까? = Thầy Park là vị nào ạ? (trong số các vị ở đây mà tôi đã nhìn thấy, hoặc thấy tên trong danh·sách)

c) 어느 역에서 갈아타야 합니까? = Anh phải chuyển tàu ở ga nào ạ? (người hỏi đã biết trước danh·sách ga tàu)

금정역에서 갈아타야 해요. = Tôi phải chuyển tàu ở ga 금정 (금정 là ga tàu người hỏi đã biết)

* Còn 무슨 dùng khi hỏi về đối·tượng mà người hỏi không biết, không hình·dung ra được trước khi đặt câu hỏi.

Ví·d:

이게 무슨 냄새지? = Đây là mùi  thế?

무슨 말이에요? = (Lời) nói  thế?

무슨 뜻이에요? = Nghĩa là  thế?
무슨 일이에요? = Việc  thế?
무슨 책이에요? = Sách  thế?

아까 부른 노래는 무슨 내용이었어?  = Bài hát lúc nãy nội·dung là  thế?

무슨일을 하세요? = Anh làm việc gì? (câu này tương·đương với câu 직업이 에요? Nghề·nghiệp của anh là gì)


Từ để hỏi 어떤 (từ·loại: 관형사 (quán·hình·từ)) là dạng rút gọn của tính·động·từ 어떠한 (động·từ gốc là 어떠하다  "như thế nào") dùng khi hỏi về đặc·trưng, tính·cách, trạng·thái của đối·tượng.

어떤: thế nào, như thế nào

Ví·dụ:

a) 그 사람 어떤 사람이에요? = Người đó là người thế nào?

정말 친절해요.  = Rất t·tế. (tử·tế là tính·cách (tính·chất) của đối·tượng (người đó))

b) 어떤 사람이 되고 싶어? = Anh muốn trở thành người như thế nào?

Tham·kho: 

Naver 한국어 국어 사전, '어떤'과 '무슨'의 쓰임 차이를 알고 싶습니다.

Naver 한국어 국어 사전,  '무슨'과 '어떤'의 차이

국립국어원 표준국어대사전  

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=guny62&logNo=60177890513

http://www.italki.com/question/55223