Saturday, November 30, 2013

V. + ㄹ/을수록 (càng..., càng...)

Người dịch: Nguyễn-Tiến-Hải

a. V. + ㄹ/을수록
=> "càng V. . . , càng . . ."
b. V. + (으)면 V. + ㄹ/을수록
=>  "càng V. . . , càng . . ." (động-từ V lặp lại lần thứ hai, dùng để nhấn-mạnh)

V ở đây có thể là một động-từ hành-động hoặc động-từ mô-tả (tính-từ).

Hai cấu-trúc ở trên gần nghĩa với nhau, nhưng cấu-trúc b nhấn-mạnh hơn cấu-trúc a. 

Ví-dụ:

(a)

 • 생각할수록 더 모르겠다.
  => Càng nghĩ càng không biết gì thêm. (Càng nghĩ càng rối) = The more I think about it, the more confused I am.

 • 이 책은 읽을수록 더 재미있다.
  => Cuốn sách này càng đọc càng hay. = The more I read, the more interesting this book becomes.

 • 돈을 많이 벌수록 더 바빠져요. = Càng kiếm nhiều tiền, càng bận-rộn thêm. = => The more money you make, the busier you get. (벌다 = kiếm (tiền) = to make, to earn (money))

(b)

 • 갈 길이 멀면 멀수록 일찍 떠나야 한다.
  => Đường đi (nếu) càng xa (thì) anh càng phải đi sớm. = The farther you have to travel, the earlier you must leave.

 • 물을 주면 줄수록 나무가 빨리 자랐다.
  => (Nếu) càng tưới nước (thì) cây càng lớn nhanh. = The more I watered the tree, the faster it grew.

References:

http://www.language.berkeley.edu/korean/10/lesson09/09_grammar_only.htm

Friday, November 29, 2013

V/A+ㅁ/음 = N (danh-động-từ, danh-tính-từ)

Người dịch và biên-soạn: Nguyễn-Tiến-Hải

V/A+ㅁ/음 = N (danh-động-từ, danh-tính-từ)

Thêm ㅁ/음 vào gốc động-từ hoặc tính-từ sẽ biến nó thành một danh-từ (danh-động-từ hoặc danh-tính-từ tương-ứng).

Quy-tắc: 

Nếu gốc động-từ hoặc tính-từ không có 받침 thì thêm ㅁ (ví-dụ: 꾸다 = mơ => 꿈 = giấc mơ; 느끼다 = cảm thấy = to feel, 느낌 = cảm giác = a feeling)

Nếu gốc động-từ hoặc tính-từ có 받침 thì thêm 음 (죽다 = chết = to die => 죽음 = cái chết = death)

Ý-nghĩa và cách dùng:

Có-thể dùng dạng này để chuyển toàn bộ câu thành dạng danh-từ, như với ~는 것, tuy-nhiên, trong văn nói rất ít khi dùng mà dùng chủ yếu trong văn viết (sách, thơ):

나는 네가 먹고 있는 것을 알았어 = Tôi biết (lúc đó) anh đang ăn.
나는 네가 먹고 있음을 알았어 = Tôi biết (lúc đó) anh đang ăn.

나는 네가 먹고 있기를 알았어 – Câu sai, người Hàn không nói vậy, người ngoại quốc thì nghĩ nó đúng!

ㅁ/음 chủ-yếu dùng để chuyển một từ đơn (động-từ hoặc tính-từ) thành danh-từ chứ không phải chuyển toàn-bộ câu.

Ví-dụ:

싸우다 = chiến-đấu = to fight
싸움 = trận chiến-đấu, trận đánh = a fight

꾸다 = mơ = to dream
꿈 = giấc mơ = a dream

아프다 = đau = to be sore/sick
아픔 = nỗi đau = pain

기쁘다 = vui = to be happy/glad
기쁨 = niềm vui = happiness/gladness

돕다 = giúp = to help
도움 = sự giúp-đỡ = help

죽다 = chết = to die
죽음 = cái chết = death

걷다 = đi bộ = to walk
걸음 = (một) bước (đi) = a step

느끼다 = cảm-thấy = to feel
느낌 = cảm-giác = a feeling

ㅁ/음 thường được thêm vào các động-từ hoặc tính-từ không tận-cùng bằng 하다 (các từ gốc Hán).  Lí-do là, các từ đó thường có dạng danh-từ tương-ứng nếu bỏ đuôi 하다 đi.

Ví-dụ:

설명하다 = giải-thích = to explain

설명 = sự giải-thích, lời giải-thích = an explanation

Dạng danh-từ có đuôi ㅁ/음 ở trên có-thể dùng trong câu như danh-từ bình-thường:

나는 형이랑 싸움에서 이겼어 = Tôi đã thắng anh tôi trong một trận đánh. =  I won in a fight with my brother
나는 아빠의 죽음을 잊지 않았어 = Tôi không quên được cái chết của cha tôi. = I didn’t forget the death of my father

Xem thêm

Danh-từ dạng động-từ thêm -기, so-sánh đuôi “-기” với “-는 것”

References: 

http://www.howtostudykorean.com/unit-2-lower-intermediate-korean-grammar/unit-2-lessons-26-33/lesson-29/

V~는 N (Tính·động·từ hiện·tại (tiếp·diễn))

Người dịch và biên-soạn: Nguyễn-Tiến-Hải

Gốc động-từ thêm đuôi 는 tạo thành một tính-động-từ (định-ngữ) bổ-trợ nghĩa (mô-tả) cho danh-từ đi ngay sau nó ở thì hiện-tại hay hiện-tại tiếp-diễn (đang làm gì...).

Dạng
Gốc
Tính-động-từ hiện-tại
Khẳng-định
달리다
달리는
Phủ-định
달리지 않다
달리지 않는

Bảng các động-từ thường gặp và tính-động-từ của nó

NghĩaDạng gốcTính-động-từ hiện-tại
Chạy달리다달리는
Ăn먹다먹는
Đi가다가는
Đứng서다서는
Đến오다오는
Ngồi (xuống)앉다앉는
Mua사다사는
Bán팔다파는
Lớn lên자라다자라는
Ném던지다던지는
Mượn빌리다빌리는
Cho mượn빌려주다빌려주는
Chơi놀다노는
Viết쓰다쓰는
Đọc읽다읽는
Nghe듣다듣는
Sống살다사는
Chết죽다죽는

Ví-dụ:
가다 --->  가는 ----> 가는 기차 (tàu đang chạy (đi))
● Quy-tắc

Trước tiên, bỏ 다 ở dạng gốc của động-từ và

1. thêm 는
Ví-dụ:

 • 먹다 → 먹는 = đang ăn

 • 사과 먹는 난쟁이 → chú lùn đang ăn táo
 • 잠자다 → 잠자는 = đang ngủ

 • 잠자는 공주 → công chúa đang ngủ
 • 죽다 → 죽는 = đang chết (sắp chết? đang hấp-hối?)

 • 죽는 병사 → người lính đang chết (sắp chết?)
 • 믿다 → 믿지 않는 = đang tin/đang không tin

 • 믿지 않는 토마스 → Thomas đang không tin (?)

2. Bỏ ㄹ ở dạng gốc của động-từ có 받침 là ㄹvà thêm 는.

Ví-dụ:.

 • 팔다 → 파는 = đang bán

 • 골동품 파는 가게 → Cửa-hàng (đang) bán đồ cổ
 • 살다 → 사는 = đang sống

 • 사는 곳 → Nơi (tôi) đang sống

Các ví-dụ khác:

 • 사막에서 자라는 선인장 = Cây xương-rồng (đang) mọc ở sa-mạc = A cactus which grows in the desert (= Lit. A desert-growing cactus)

 • 내가 읽는 책은 다 유익하다. = Tất-cả những cuốn-sách mà tôi đang đọc đều có ích. = All the books that I read are informative.

References:

http://www.learnkoreanlp.com/2008/08/verbs-descriptive-form.html

Đọc thêm:

V-은/ㄴ N Tính-động-từ quá-khứ

Thursday, November 28, 2013

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (276-300)

Tác-giả: Nguyễn-Tiến-Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp-xếp theo tần-số xuất-hiện. (Từ đầu-tiên là từ xuất-hiện nhiều nhất)

CHÚ Ý: CẦN ÔN LẠI CÁC TỪ 26 → 50, 126 → 150, 201 → 225, 251 → 275.
276. 관심              |  關心 (quan·tâm) = Concern or  interest
277. 역시              | 亦是 (diệc thị, 亦 = diệc = cũng, cũng là) cũng, quả·nhiên = also, too, as expected
278. 이거              | cái này (văn nói, còn văn viết là 이것) = This thing
279. 애                  | đứa trẻ, trẻ em (viết tắt của 아이)
                              | = A baby, or a slightly derogative word for person
280. 광고              | 廣告 (quảng·cáo) = Advertisement
281. 나다              | hiện ra, mọc = To come out, grow, spring up
282. 방                  | 房 phòng = A room
283. 정신              | 精神 (tinh·thần) = mind,spirit
284. 이르다          | tới, đến = To reach, arrive, get at
285. 이루다          | hoàn·tất = Accomplish, complete
286. 아침              | buổi sáng = Morning
287. 웃다              | cười = To laugh, smile
288. 현상              | 現象 (hiện·tượng) = phenomenon (phenomena)
289. 기술              | 技術 (kĩ·thuật) = Art or  technique or  ability
290. 전체              | 全體 (toàn·thể) toàn·bộ = The whole, the entire section
291. 그래              | vậy = So or  yes or  that’s right
292. 얻다              | lấy = Get, obtain
293. 아름답다      | đẹp = To be beautiful
294. 끝                  | hết, cuối·cùng, chấm·dứt = The end
295. 민족              | 民族  (dân·tộc)  = race, nation, people
296. 간                  | T간 = trong khoảng thời·gian  T = The interval between
297. 조사              | 調査 (điều 査) điều·tra = investigation, inquiry
298. 듯                  | như thể = as though, like
299. 입                  | miệng = Mouth
300. 그대로          | như thế = Like that

Các ví·dụ với mỗi từ

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (251-275)

Tác-giả: Nguyễn-Tiến-Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện. (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

CHÚ Ý: CẦN ÔN LẠI CÁC TỪ 1 → 25, 101 → 125, 176 → 200, 226 → 250.
251. 먼저              | trước tiên, trước = First, earlier, before
252. 다니다          | Lui tới, đi = Go to and from a place
253. 얼마나          | bao nhiêu = How many, how much
254. 자체              | 自體 (tự·thể) tự mình = one’s own body
255. 열다              | mở = to open
256. 머리              | đầu = Head
257. 묻다              | hỏi = to ask
258. 남다              | còn (còn lại) = Remain, be left over
259. 부분              | 部分 (bộ·phận) = part,portion
260. 기업              | 企業 (xí·nghiệp) = An enterprise or business
261. 변화              |變化 (biến·hóa) biến·đổi =  Change, transformation
262. 아들              | con trai = son,baby
263.                   | a = Oh dear
264. 선거              | 選擧 (tuyển·cử) = an election
265. 관하다          |·(quan) liên·quan =  Refer to or  be about
266.                   | (phân) phút = Minutes
267. 그냥              | chỉ là (vậy thôi chứ không vì lí·do gì) 
                              | = Just because or  in that condition
268. 나누다          | chia = To divide
269. 이용하다      | 利用 ( = dụng) lợi·dụng = take advantage of
270. 거의              | gần như = Almost or  nearly
271.                   | ngay, sớm = Soon
272. 중심              | 中心  (trung·tâm) = The nucleus, the focus, the heart
273. 활동              |活動 (hoạt·động) = Activity
274. 오늘              | hôm nay = Today
275. 서로              | lẫn nhau = mutually, one another

Các ví·dụ với mỗi từ

251. 먼저          | trước tiên, trước = First, earlier, before
* trước 
a) 먼저 가십시오. = Xin hãy đi trước đi ạ. = Please go first.
b) 내가 그보다 먼저 왔다. = Tôi tới trước anh ấy. = I came earlier than he did.

* trước·tiên, trước hết =
c) 그에게 먼저  사실을 알려야 한다. = Trước tiên, phải thông·báo cho anh ấy biết sự·thật đó. = First of all[Before anything else], you must tell him.
d) 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제. = vấn·đề con gà có trước hay quả trứng có trước = the question of which came first, the chicken or the egg

252. 다니다        | Lui tới, đi = Go to and from a place
a) 나는 매일 병원에 다닌다. = Tôi lui tới bệnh·viện mỗi ngày. = I go to the hospital every day.
b) 어렸을 때는 그곳을 다녔다. = Khi còn trẻ, tôi thường hay lui tới nơi đó. = When I was young, I used to frequent that place.
c)  마을은 버스조차  다닌다. = Ngay cả xe·buýt cũng không chạy ở thị·trấn đó. = Buses don't even run in that town. (조차 = ngay cả, ngay = even)
d) 기차는 30분마다 다닌다. = Cứ mỗi 30 phút thì có một chuyến tàu chạy. = Trains leave every 30 minutes.

253. 얼마나        | bao nhiêu = How many, how much
a) 돈이 얼마나 필요합니까? = Anh cần bao nhiêu tiền? = How much money do you need?
b) 시간이 얼마나 지났을까? = Không biết đã trải qua bao lâu rồi nhỉ? = I wonder how much time has passed.
c) 한국에 오신  얼마나 되셨어요? = Anh tới Hàn·Quốc được bao lâu rồi? = How long have you been in Korea?
d) 우리가 얼마나 걱정했는지 너는 모를 것이다. = Anh không biết được chúng tôi đã lo lắng nhiều chừng nào.  = You wouldn't know how much we worried [how worried we were] about you.

254. 자체          | 自體 (tự·thể) tự mình = one’s own body
a) 계획 자체 나쁘지 않다. = Kế·hoạch tự nó không tồi. = The plan itself is not bad.
b)  회사는 자체 감사를 실시하고 있다. = Công·ty ấy đang tự tiến·hành thanh·tra nội·bộ. = The company is doing a self·inspection.
(감사 =  監査 = kiểm·tra, thanh·tra (  = giám,  =?)
실시實施 = thực·thi)
c)  문제는 자체적으로 해결합시다. = Vấn·đề đó chúng·ta hãy tự mình giải·quyết. = Let's settle the matter among ourselves.

255. 열다          | mở = to open
a) 문을 열다 = mở cửa = open the door
b) 그녀는 지갑을 열고 돈을 꺼냈다. =  Cô ấy mở ví và lấy tiền ra. = She opened her wallet and took out some money. (꺼내다 = kéo, rút ra, lấy ra = to pull, take out)
c) 가게를 열다 (하루의 장사를 시작하다) = mở cửa·hàng (để bắt·đầu việc kinh·doanh hàng ngày) = open a store
d) 마음을 열고 세상을 바라보세요. = Mở rộng tấm·lòng (trái·tim, tâm·hồn) và nhìn đời. = Look at the world with an open mind.
(바라보다 = nhìn vào, ngắm nhìn = to look at)

256. 머리          | đầu = Head
a) 머리 아프다. = Đau đầu. = My head hurts.
b) 머리 써라. = Dùng cái đầu (óc, não·bộ) đi. = Use your head[brain].
c) 그녀는 얼굴은 예쁜데 머리 비었다. = Cô ấy có khuôn mặt đẹp nhưng cái đầu thì rỗng tuếch (không có não, ngốc·nghếch). = She's pretty, but she has no brain.
d) 오늘은 머리 돌아간다. = Hôm nay tôi như người mất hồn. = My brain is slow today. (돌아가다 = trở lại, trở về = to return (to))

257. 묻다          | hỏi = to ask
a) 역으로 가는 길을 묻다 hỏi đường tới ga tàu (/trạm xe) = ask the way to the station
b) 나한테 묻지 마라. = Đừng hỏi tôi. = Don't ask me.
c)   물어볼게요 = Tôi có·thể hỏi anh một câu không ạ? = May I ask you something[some questions]?
d) 이해가 되시면 저에게 물어보세요.  =Nếu anh không hiểu thì xin hãy hỏi tôi. = If you don''t understand, ask me.

258. 남다          | còn (còn lại) = Remain, be left over
a) 먹을 것이 하나도  남았다. = Chẳng còn một chút thức·ăn nào. = There's no food left over.
b) 앞으로 5 남았습니다. = Chúng·ta còn lại 5 phút nữa. = We have five minutes left.
c) 마감이 얼마 남지 않아서 아주 바쁘다. = Tôi rất bận vì kì·hạn chẳng còn bao lâu. = I'm very busy because the due date is fast approaching. (마감[명사] = 정해진 기한의 =  deadline  = hạn chót)

259. 부분          | 部分 (bộ·phận) phần = part, portion
a) 이것은 전체의 부분 불과하다. = Cái này chỉ là một phần nhỏ trong tổng·thể thôi. = This is only a small part[portion] of the whole. (불과不過 = bất quá = just, only; 전체全體  = toàn·thể = the whole)
b)  소설은  부분으로 나뉘어져 있다. = Cuốn tiểu·thuyết này chia thành 3 phần. = This novel is divided into three parts[sections]. (나뉘다 = be divided = được chia thành; 이부로 나뉘다 = được chia thành hai phần = be divided into two parts)

260. 기업          | 企業 (xí·nghiệp) doanh·nghiệp = An enterprise or business
a) 우리 회사는 한국의 일류 기업  하나다. = Công·ty chúng·tôi là một trong những doanh·nghiệp hàng đầu của Hàn·Quốc. =  We are one of the leading companies in Korea.
b) 기업 문화 = văn·hóa doanh·nghiệp = corporate culture
c) 민간 기업 = doanh·nghiệp tư·nhân = a private enterprise
d) 공공 기업 = doanh·nghiệp công = a public enterprise (공공公共  = công·cộng)

261. 변화          |變化 (biến·hóa) biến·đổi =  Change, transformation
a) 최근 동안 우리 팀은 많은 변화 겪었다. = Trong vài năm gần đây team chúng·tôi đã trải·qua nhiều biến·đổi. = Our team went through a lot of changes during the recent years. (겪다 = trải qua, trải nghiệm, chịu = experience, undergo, suffer, go through)
b) 환자의 상태에는 아무런 변화 없다. = Tình·trạng bệnh·nhân không có bất·cứ biến·đổi nào. = The condition of the patient remains the same.
c) 급격한 온도 변화 화초들이 모두 죽어 버렸다. = Nhiệt·độ biến·đổi đột·ngột làm mọi cây cỏ chết hết. =  A sudden change of temperature killed all the plants. (화초花草 = hoa thảo = flower, flower plants; 급격  = 急擊 = cấp kích = rapid = nhanh; 온도溫度 (ôn·độ) = nhiệt·độ )

262. 아들          | con trai = son, baby
a) 그녀는 오늘 아침에 아들 낳았다 = Sáng nay cô ấy đã sinh con trai. = She had[delivered; gave birth to] a baby boy this morning.
b) 그녀의 아들 이번에 대학을 갔다 = Đứa con trai lớn của chị ấy lần này (năm nay) đã vào đại·học. = Her eldest boy entered college this year.
c) 우리 아들 작년에 군에 입대했다. =  Con·trai chúng·tôi đã nhập·ngũ năm ngoái. = Our son was inducted into the army last year. (입대入隊 (nhập đội) = nhập ngũ)

263.             | a = Ah, Oh dear
a) 름답다. = A, đẹp quá! = Oh, how beautiful!
b) , 그렇습니까? = Ô, vậy sao? = Is that so[right]?
c) , 늦었어 = A (trời ơi) Trễ rồi. = My goodness! I´m late.

264. 선거          | 選擧 (tuyển·cử) = an election
a) 선거에서 이기다 =  thắng cuộc tuyển·cử/thắng cử = win an election
b) 선거에서 지다 = thua/thất·bại trong cuộc tuyển·cử = lose an election (지다 =  thua  = to lose)
c) 다음 대통령 선거 5 후에 치러진다 = Bầu·cử tổng·thống tiếp theo sẽ diễn ra sau 5 năm nữa. = The next presidential election is due in five years.

265. 관하다        |·(quan) liên·quan =  Refer to or  be about
a) 한국전쟁에 관한 자료를 모으다 = thu·thập tư·liệu liên·quan đến chiến·tranh Hàn·Quốc. = collect materials on the Korean war (자료資料 (tư liệu) = tư liệu = tài liệu  = materials; 모으다  = thu nhặt, thu·thập, gom = to gather, to collect)
b) 그는 돈에 관한 정확하다. = (Về những việc) liên·quan đến tiền bạc, anh ấy rất chính·xác (chi·li). = He is so exact when it comes to money.
c)  일에 관해서는 아직 말씀드릴 것이 없습니다. = Vẫn chưa nói gì liên·quan đến việc ấy. = There's nothing for me to talk about on that matter yet.
(드리다 = cho, đưa cho = to give, to offer)

266.             |  (phân) phút = Minutes
a) 3 20입니다. = (Bây giờ là) 3 giờ 20 phút. = It is twenty (minutes) past[after] three.
b) 30 후에 제가 다시 전화 드리겠습니다. = Tôi sẽ gọi điện lại sau 30 phút nữa ạ. = I will call you back in thirty minutes[half an hour].

267. 그냥          | chỉ là (chỉ là vậy thôi chứ không có lí·do cụ·thể) = Just because or  in that condition
a) 우리는 그냥 친구 사이다. = Chúng·tôi chỉ là quan·hệ bạn·bè vậy thôi. = We are just friends.
b) 그냥 들렀어요. = Chỉ là ghé qua (để chào một tiếng) thôi (chứ không có lí·do gì). = I just stopped by to say hello. (들르다 = ghé qua, ghé lại, tạm dừng = to stop by, to come by)
c) A :  가져갈까요? = Nên mang theo chút gì nhỉ? =  Should I bring anything?
     B : 그냥 몸만 오세요. = Chỉ cần đến (tay không) vậy thôi. = Just bring yourself.
········
A : 지금 하고 있어요? = Bây giờ bạn đang làm gì? = What are you doing now?
B : 그냥 있어요. = Chỉ là vậy thôi/Chẳng làm gì cả./Ở không vậy thôi./Linh·tinh vài thứ. = Nothing much.
d) 그냥 전화해 봤어. = Tôi chỉ gọi vậy thôi (chẳng vì gì cả) = I just called.
e) 이건 그냥 게임이에요. = Cái đó chỉ là trò chơi vậy thôi. = It's just a game.
f) 그냥  상태로 받아들여. = Hãy chấp·nhận nó như nó vẫn thế. = Accept it just as it is. (받아들이다 = chấp·nhận = to accept)

268. 나누다        | chia = To divide
a) 선생님은 아이들을 그룹으로 나누었다. = Giáo·viên đã chia lũ trẻ thành 3 nhóm. = The teacher split the children (up) into three groups.
b)  사과를 반으로 나누자 = Cùng chia quả táo này làm hai nào! = Let's split this apple in two.
c) (toán·học) 30 5 나누면 6 된다 = Nếu chia 30 cho 5 thì được 6. = Thirty divided by five gives six.
d) 우리는 샌드위치 하나를 나눠 먹었다. = Chúng tôi chia cho nhau (chia sẻ) ăn một cái bánh sandwich. = We shared a sandwich.

269. 이용하다      | 利用 ( = dụng) lợi·dụng = take advantage of
이용하다 = sử·dụng sao cho có lợi, thu được lợi ích
a) 호기를 이용하다 = lợi·dụng cơ·hội = take advantage of an opportunity
b) 수력을 이용하다 = lợi·dụng thủy·lực (sức nước) = make use of hydraulic[water] power
c) 이용 가치가 없다 = không có giá·trị hữu·dụng, vô·dụng = be not useful
d) 똑똑한 학생들은 시간을 이용하다. = Những học·sinh thông·minh sử·dụng thời·gian tốt hơn (sử·dụng thời·gian sao cho có lợi). = Smart students improve the shining hour.

270. 거의          | gần như = Almost or  nearly
a) 그것은 거의 불가능하다. = Việc đó gần như bất·khả·thi.  = It's almost[nearly; practically; virtually] impossible.
b) 그는 거의 돈을 가지고 있지 않다. = Anh ấy gần như không mang theo tiền. (không có tiền) = He has almost no money.
c)  마을은 옛날과 거의 달라진 것이 없다. = Thị·trấn này hầu·như không khác xưa. = The town is almost[much] the same as it used to be.

271.             | ngay, sớm = Soon
a) 지금  갈게요 = Tôi đến (/đi) ngay bây giờ đây. = I'm coming in a minute.
b)  돌아올게요 = Tôi sẽ quay lại ngay. = I'll be right back.
c) nghĩa khác: = (tức là, nói cách khác)
고향을 사랑하는 것이  나라를 사랑하는 것이다. = Yêu quê·hương mình tức là yêu đất·nước. = To love one's hometown is to love one's country.

272. 중심          | 中心  (trung·tâm) = The nucleus, the focus, the heart
a) 남산은 서울 시내 중심 자리잡고 있다. = Namsan nằm ở trung·tâm Seoul. = Namsan is located in the center of Seoul.
b) 지구는 태양을 중심으로 공전한다. = Trái·Đất quay quanh Mặt·trời. = The Earth revolves around the Sun. (공전公轉 = công chuyển  ( (chuyển) = quay))
c) 그는 주요 사건의 중심 있다. = Anh ấy luôn ở trung·tâm các sự·kiện quan·trọng. = He is always at the center of important events. ( = luôn = always)

273. 활동          |活動 (hoạt·động) = Activity
a) 화산이 활동 재개했다. = Núi lửa hoạt·động trở lại. = The volcano has become active again. 화산火山 (hỏa san, hỏa sơn) = núi lửa = volcano; 재개 = 再開 = tái khai = (formal) resume)
b) 경제 활동 = hoạt·động kinh·tế = economic activities
c) 야외 활동 = hoạt·động dã·ngoại (ngoài trời) = outdoor activities (야외野外 (dã·ngoại) ( (dã) = chỗ đất rộng và bằng phẳng (đồng))

274. 오늘          | hôm nay = Today
a) 오늘부터 열심히 공부할 것이다. = Kể từ hôm nay tôi sẽ học·tập chăm·chỉ. = I'll study hard from today.

275. 서로          | lẫn nhau = mutually, one another
a) 그들은 서로 열렬히 사랑했다. = Họ yêu nhau say·đắm (cuồng·nhiệt, nồng·thắm, mạnh·mẽ). = They loved each other passionately. (열렬熱烈  = nhiệt·liệt)
b) 서로서로 돕고 삽시다. = Hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau. = Let's help each other[one another]. (돕다 = giúp đỡ = to help)
c) 그들은 서로 존경한다. = Họ tôn·trọng lẫn nhau. = They respect each other[one another]. (존경尊敬 = tôn·kính)

25 từ tiếp theo: 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (276-300)
6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục