Tuesday, October 9, 2012

Danh-ngôn về tính quyết-đoán

‎"Không cần nhiều sức mạnh để thực hiện, nhưng cần nhiều sức mạnh để quyết định phải làm gì"

It does not take much strength to do things, but it requires great strength to decide on what to do.---Elbert Hubbard.

"Một khi bạn đã quyết định, cả vũ trụ sẽ hợp lực để biến nó thành sự thực"

Once you make a decision, the universe conspires to make it happen. ---Ralf Waldo Emerson.

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.

The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.

Henri Frederic Amiel

 

Source: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/174/sw/q/charmode/true/default.aspx